วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 906801 ถึง 906900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 906801 ถึง 906900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 906801 ถึง 906900 (Nine hundred six thousand eight hundred and one to Nine hundred six thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
906801 Nine hundred six thousand eight hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
906802 Nine hundred six thousand eight hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​สอง
906803 Nine hundred six thousand eight hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม
906804 Nine hundred six thousand eight hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่
906805 Nine hundred six thousand eight hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
906806 Nine hundred six thousand eight hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก
906807 Nine hundred six thousand eight hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
906808 Nine hundred six thousand eight hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด
906809 Nine hundred six thousand eight hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
906810 Nine hundred six thousand eight hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
906811 Nine hundred six thousand eight hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
906812 Nine hundred six thousand eight hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
906813 Nine hundred six thousand eight hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
906814 Nine hundred six thousand eight hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
906815 Nine hundred six thousand eight hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
906816 Nine hundred six thousand eight hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
906817 Nine hundred six thousand eight hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
906818 Nine hundred six thousand eight hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
906819 Nine hundred six thousand eight hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
906820 Nine hundred six thousand eight hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
906821 Nine hundred six thousand eight hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
906822 Nine hundred six thousand eight hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
906823 Nine hundred six thousand eight hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
906824 Nine hundred six thousand eight hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
906825 Nine hundred six thousand eight hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
906826 Nine hundred six thousand eight hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
906827 Nine hundred six thousand eight hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
906828 Nine hundred six thousand eight hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
906829 Nine hundred six thousand eight hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
906830 Nine hundred six thousand eight hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
906831 Nine hundred six thousand eight hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
906832 Nine hundred six thousand eight hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
906833 Nine hundred six thousand eight hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
906834 Nine hundred six thousand eight hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
906835 Nine hundred six thousand eight hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
906836 Nine hundred six thousand eight hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
906837 Nine hundred six thousand eight hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
906838 Nine hundred six thousand eight hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
906839 Nine hundred six thousand eight hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
906840 Nine hundred six thousand eight hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
906841 Nine hundred six thousand eight hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
906842 Nine hundred six thousand eight hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
906843 Nine hundred six thousand eight hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
906844 Nine hundred six thousand eight hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
906845 Nine hundred six thousand eight hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
906846 Nine hundred six thousand eight hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
906847 Nine hundred six thousand eight hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
906848 Nine hundred six thousand eight hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
906849 Nine hundred six thousand eight hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
906850 Nine hundred six thousand eight hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
906851 Nine hundred six thousand eight hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
906852 Nine hundred six thousand eight hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
906853 Nine hundred six thousand eight hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
906854 Nine hundred six thousand eight hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
906855 Nine hundred six thousand eight hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
906856 Nine hundred six thousand eight hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
906857 Nine hundred six thousand eight hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
906858 Nine hundred six thousand eight hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
906859 Nine hundred six thousand eight hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
906860 Nine hundred six thousand eight hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
906861 Nine hundred six thousand eight hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
906862 Nine hundred six thousand eight hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
906863 Nine hundred six thousand eight hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
906864 Nine hundred six thousand eight hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
906865 Nine hundred six thousand eight hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
906866 Nine hundred six thousand eight hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
906867 Nine hundred six thousand eight hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
906868 Nine hundred six thousand eight hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
906869 Nine hundred six thousand eight hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
906870 Nine hundred six thousand eight hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
906871 Nine hundred six thousand eight hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
906872 Nine hundred six thousand eight hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
906873 Nine hundred six thousand eight hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
906874 Nine hundred six thousand eight hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
906875 Nine hundred six thousand eight hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
906876 Nine hundred six thousand eight hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
906877 Nine hundred six thousand eight hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
906878 Nine hundred six thousand eight hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
906879 Nine hundred six thousand eight hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
906880 Nine hundred six thousand eight hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
906881 Nine hundred six thousand eight hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
906882 Nine hundred six thousand eight hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
906883 Nine hundred six thousand eight hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
906884 Nine hundred six thousand eight hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
906885 Nine hundred six thousand eight hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
906886 Nine hundred six thousand eight hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
906887 Nine hundred six thousand eight hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
906888 Nine hundred six thousand eight hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
906889 Nine hundred six thousand eight hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
906890 Nine hundred six thousand eight hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
906891 Nine hundred six thousand eight hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
906892 Nine hundred six thousand eight hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
906893 Nine hundred six thousand eight hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
906894 Nine hundred six thousand eight hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
906895 Nine hundred six thousand eight hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
906896 Nine hundred six thousand eight hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
906897 Nine hundred six thousand eight hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
906898 Nine hundred six thousand eight hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
906899 Nine hundred six thousand eight hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
906900 Nine hundred six thousand nine hundredไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 906801 ถึง 906900 (Nine hundred six thousand eight hundred and one to Nine hundred six thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 906901-907000, 907001-907100, 907101-907200, 907201-907300, 907301-907400, 907401-907500, 907501-907600, 907601-907700, 907701-907800, 907801-907900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 906701-906800, 906601-906700, 906501-906600, 906401-906500, 906301-906400, 906201-906300, 906101-906200, 906001-906100, 905901-906000, 905801-905900