รับแปลสัญญา กฎหมาย งานเร็ว ประเมินราคาทันที

รับแปลสัญญา ภาษาอังกฤษ เอกสารสัญญาทุกรูปแบบ
รับแปลสัญญา ภาษาอังกฤษ เอกสารสัญญาทุกรูปแบบ

รับแปลสัญญา – ในปัจจุบันนี้ การดำเนินการทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรมต่างๆ นั้น จะต้องมีขั้นตอนในส่วนที่เกี่ยวกับเอกสารทางกฎหมาย และข้อตกลงต่างๆมากมายที่จะต้องทำความเข้าใจก่อนดำเนินการ ทางคู่ค้าหรือคู่ความจึงจะต้องเตรียมเอกสารอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดหรือการละเมิดข้อตกลง ซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหายหรือการฟ้องร้องเป็นคดีความ ในภายภาคหน้า

สำนักงานแปลไอเดียล พาร์ทเนอร์ กรุ๊ป ขอเสนอบริการรับแปลเอกสารต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ครอบคลุมการแปลสัญญาต่างๆ ได้แก่

รับแปลสัญญา แปลสัญญาเช่า-ซื้อขาย แปลสัญญาว่าจ้าง ปลสัญญาเช่าซื้อ แปลสัญญาจำนอง แปลสัญญาจำนำ แปลสัญญาร่วมค้า ฯลฯ

รับแปลสัญญา กฎหมาย

ในการแปลเอกสารกฎหมายนั้น เราคิดอัตราคาค่าแปลที่ถือว่าไม่แพง โดยพิจารณาจากเอกสารที่จะแปลและเวลาที่ทางลูกค้ามีให้เราเป็นหลัก โดยทั่วไป เราจะคิดที่หน้าละ 450 บาท เมื่อประเมินราคาเสร็จแล้ว ทางลูกค้าแจ้งยืนยันการชำระเงินแล้ว ทางเราพร้อมแปลทันทีเพื่อส่งมอบให้ทันเวลาตามที่แจ้งไว้

สำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการตัวอย่างการแปลสัญญา เราก็ยินดีส่งมอบสัญญาที่เราเคยแปลที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ หรือจะแปลจากงานจริงของลูกค้าประมาณ 1 – 2 ย่อหน้าก็ได้ เพื่อเป็นตัวอย่างแปลสัญญาเพื่อให้ลูกค้าพิจารณา

แล้วส่วนใหญ่ ลูกค้าสนใจแปลสัญญาหรือรับแปลเอกสารทางกฎหมายภาษาไหนมากที่สุด?

ในยุคปัจจุบันการแปลกฎหมายภาษาอังกฤษ หรือแปลสัญญาสัญญาภาษาอังกฤษจะมีมากกว่า เพราะเป็นภาษาสากลที่ใช้ติดต่อทางธุรกิจกัน ก็ที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้น จะมีอีกหนึ่งภาษาคือ แปลสัญญาเป็นภาษาจีน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือสัญญาร่วมค้าบ้าง หรือสัญญาซื้อขาย ซึ่งทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน เราก็มีนักแปลพร้อมให้บริการ เริ่มงานแปลได้ทันทีเช่นเดียวกัน

เอกสารสัญญา คือ เอกสารที่ใช้เพื่อระบุและกำหนดข้อตกลงระหว่างกลุ่มหรือฝ่ายต่าง ๆ ที่เข้าใจกันและต้องการทำสัญญาเพื่อควบคุมหรือกำหนดเงื่อนไขในการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้เอกสารนี้เป็นหลักฐานหรือหลักฐานที่ถูกต้องในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคต

สัญญาสามารถเป็นอยู่ในรูปแบบทางกฎหมายหรือไม่ทางกฎหมาย สำหรับสัญญาที่มีทางกฎหมายรับรอง จะต้องมีความถูกต้องและมีความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่สำหรับสัญญาที่ไม่ทางกฎหมาย อาจมีความสำคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มหรือฝ่ายที่ทำขึ้นกันเพื่อควบคุมหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคต

องค์ประกอบของเอกสารสัญญาที่สำคัญประกอบด้วย

 1. ข้อความเริ่มต้น (Preamble) ส่วนที่ระบุตัวตนและบทบัญญัติของกลุ่มหรือฝ่ายที่เข้าร่วมในสัญญา
 2. ขอบเขตของสัญญา (Definitions and Interpretations) ส่วนที่กำหนดคำจำกัดความและการตีความคำในสัญญา
 3. ข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms and Conditions) ส่วนที่กำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงในการดำเนินกิจกรรมหรืองานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสัญญา
 4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities) ส่วนที่ระบุความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายในสัญญา
 5. การยุติสัญญา (Termination) ส่วนที่กำหนดเงื่อนไขในการยุติสัญญาก่อนครบกำหนดหรือเมื่อมีเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถแก้ไขได้
 6. ข้อกำหนดอื่น ๆ (Miscellaneous): ส่วนที่ระบุข้อกำหนดเพิ่มเติมที่มีความสำคัญในสัญญา

สัญญาสามารถมีลักษณะต่าง ๆ ได้ เช่น สัญญาการจ้างงาน (Employment Contract), สัญญาซื้อขาย (Sales Contract), สัญญาเช่า (Lease Agreement), สัญญากู้ยืมเงิน (Loan Agreement) เป็นต้น ความเน้นในสัญญาขึ้นอยู่กับลักษณะและประเภทของกิจกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

คุณสามารถร้องขอเอกสารสัญญาในรูปแบบที่คุณต้องการได้ โดยแต่ละประเภทของสัญญาจะมีลักษณะและข้อกำหนดที่แตกต่างกัน ต่อไปนี้คือตัวอย่างของเอกสารสัญญาที่แพร่หลายในชีวิตประจำวัน:

 1. สัญญาการจ้างงาน (Employment Contract): [ชื่อบริษัท/องค์กร] [ที่อยู่บริษัท/องค์กร] [เมือง/รหัสไปรษณีย์]

สัญญาการจ้างงาน

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นและทำให้เป็นข้อมูลอย่างถูกต้องในวันที่ [วัน/เดือน/ปี]

คู่สัญญา: คู่สัญญาที่ 1: [ชื่อผู้ว่าจ้าง] ที่อยู่: [ที่อยู่ผู้ว่าจ้าง]

คู่สัญญาที่ 2: [ชื่อผู้รับจ้าง] ที่อยู่: [ที่อยู่ผู้รับจ้าง]

ข้อตกลง:

 1. คู่สัญญาที่ 1ตกลงจ้างคู่สัญญาที่ 2 เป็นตำแหน่ง [ตำแหน่งงาน] ในบริษัท/องค์กรตามที่ระบุไว้ในข้อความเอกสารนี้ โดยมีวันเริ่มต้นปฏิบัติงานเมื่อ [วัน/เดือน/ปี]
 2. คู่สัญญาที่ 2 ตกลงทำงานเป็นหนักและเสียสละเวลาในการปฏิบัติงานให้เป็นอย่างดีตามตำแหน่งงานและมีความรับผิดชอบต่อคู่สัญญาที่ 1
 3. คู่สัญญาที่ 1 จะให้ค่าจ้างที่ตกลงกันในเวลาที่กำหนด รวมถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการตามข้อกำหนดของบริษัท/องค์กร
 4. คู่สัญญาที่ 2 ต้องปฏิบัติงานในบริษัท/องค์กรตามระเบียบและข้อกำหนดของบริษัท/องค์กร
 5. สัญญานี้มีอายุการจ้างงานถึงวันที่ [วัน/เดือน/ปี] หากไม่มีการต่อสัญญา คู่สัญญาที่ 2จะต้องแจ้งให้คู่สัญญาที่ 1 ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย [ระยะเวลาที่ตกลงกัน] วัน
 6. สัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดถูกต้องเมื่อคู่สัญญาที่ 1 และคู่สัญญาที่ 2ได้ทำสัญญาควบคู่กันและลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน

คู่สัญญาที่ 1: ________________________ วัน/เดือน/ปี (ลายมือชื่อ)

คู่สัญญาที่ 2: ________________________ วัน/เดือน/ปี (ลายมือชื่อ)

พยานที่เป็นส่วนร่วมในการลงลายมือชื่อ:

 1. ________________________ วัน/เดือน/ปี (ลายมือชื่อ)
 2. ________________________ วัน/เดือน/ปี (ลายมือชื่อ)

ในกรณีที่คุณต้องการเอกสารสัญญาในลักษณะอื่น ๆ หรือมีข้อกำหนดเฉพาะที่คุณต้องการให้ปรับแต่ง กรุณาแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้เราสามารถช่วยเขียนตามความต้องการของคุณได้ถูกต้องครบถ้วน

Translation of contracts, legal and official documents by experts on contracts and other legal documents

Nowadays, all business operations and transactions have procedures related to legal documents and many agreements, which must all be understood before proceeding. The partners or traders must prepare the documents thoroughly to avoid misunderstandings or violations of the agreements, to avoid the filing of court cases in the future. 
Ideal Partner Group Ltd., offers translation of various contracts, both in Thai and English. This covers, lease agreements, contracts for sale, employment contracts, installment contracts, mortgages, contracts for pawning and joint venture contracts etc.

หากสนใจสั่งแปลสัญญากับเราต้องทำอย่างไร?

ต้องการแปลสัญญา กฎหมาย เป็นภาษาไทย-อังกฤษ สอบถามเราได้เลยที่ translationfind@gmail.com หรือที่เบอร์โทร 087-8314785 และที่ไลน์ ไอดี @tfind

รับจ้างแปลเอกสารกฎหมาย | รับแปลเอกสารกฎหมาย | รับแปลสัญญา | รับแปลสัญญาเช่า | รับแปลสัญญาว่าจ้าง | รับแปลสัญญาซื้อขาย | รับแปลสัญญาเช่าซื้อ | รับแปลสัญญาจำนอง | รับแปลสัญญาจำนำ | รับแปลสัญญาร่วมค้า | รับแปลสัญญา ภาษาอังกฤษ

www.แปลเอกสารออนไลน์.com