รับแปลสัญญาร่วมค้า ประเมินราคาทันที

0
รับแปลสัญญาร่วมค้า

รับแปลสัญญาร่วมค้า – สัญญาร่วมค้า เป็นข้อตกลงที่ทำร่วมกันระหว่างบุคคล,ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท ตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป กิจการร่วมค้า สามารถแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ แบบไม่จดทะเบียน และ แบบจดทะเบียน

สาระสำคัญของสัญญาร่วมค้า มีดังนี้

  • คู่สัญญา
  • รายละเอียดของเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโครงการ
  • สัดส่วนผู้ถือหุ้น
  • หุ้นและข้อจำกัดในการโอนหุ้น
  • ชื่อและวัตถุประสงค์ในการร่วมทุน
  • การจ่ายปันผลกำไร
  • ข้อสัญญาอื่นๆ
  • การระงับข้อพิพาท โดยวิธีอนุญาโตตุลาการ

รับแปลสัญญาร่วมค้าเป็นไทยและอังกฤษ ประเมินราคาทันที ต่อรองได้

Translation of joint venture contract to Thai and English
Joint Venture translation is a contract agreed between individuals, partnerships or companies, from at least two parties. Joint ventures can be separated into two types, non-registered and registered.

The main components of a joint venture contract are:
– parties

– details of investment and finance of the venture
– proportion of stakeholders
– shares and limitations in the transaction of shares
– names and aims of the investors
– distribution of dividends
– other contracts
– resolution of conflict through an arbitrator

ทำไมต้อง รับแปลสัญญาร่วมค้า ร่วมค้ากับเรา?

สำนักงานแปลไอเดียล พาร์ทเนอร์ กรุ๊ป พร้อมให้บริการแปลสัญญาร่วมค้า ทั้งแปลจากภาษาไทยเป็นอังกฤษ ภาษาอังกฤษเป็นไทย และภาษาจีน โดยนักแปลที่สำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์ มีผลการสอบTOEIC มากกว่า 850 คะแนนขึ้นไป เป็นนักแปลมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการรับแปลสัญญาในแบบต่างๆ 

หากสนใจสั่งแปลสัญญาร่วมค้ากับเราต้องทำอย่างไร?

แปลสัญญาร่วมค้า – สามารถสอบถามการให้บริการเพิ่มเติมและข้อมูลต่างๆได้ที่ สำนักงานแปลไอเดียล พาร์ทเนอร์ กรุ๊ป โทร.087-83174785Line ID: @tfind อีเมล translationfind@gmail.com

รับจ้างแปลเอกสารกฎหมาย | รับแปลเอกสารกฎหมาย | รับแปลสัญญา | รับแปลสัญญาเช่า | รับแปลสัญญาว่าจ้าง | รับแปลสัญญาซื้อขาย | รับแปลสัญญาเช่าซื้อ | รับแปลสัญญาจำนอง | รับแปลสัญญาจำนำ | รับแปลสัญญาร่วมค้า | รับแปลสัญญา ภาษาอังกฤษ

www.แปลเอกสารออนไลน์.com