ตัวอย่างงานแปลบางส่วน

ตัวอย่างงานแปลบางส่วน

***นี่เป็นเพียงตัวอย่างงานบางส่วนที่เราสามารถลงเผยแพร่ได้
เรามีผลงานการแปลมากมาย แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ทั้งหมด งานทุกชิ้นเราด้วยความใส่ใจ และตั้งใจจริงเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับงานที่มีคุณภาพจริงๆ

#1 ตัวอย่างงานแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จากที่เรารับแปลงานวิจัย

งานต้นฉบับภาษาไทย

บทนำ

ในปัจจุบันมนุษย์เราได้มีการให้ความสำคัญในการศึกษาเกี่ยวกับสารอนุมูลอิสระ (Free Radical) [Halliwell, B., 2009; เจนจิรา จิรัมย์, 2554] ค่อนข้างมากเนื่องจากสารอนุมูลอิสระเป็นตัวสำคัญในการทำให้เกิดโรคร้าย ซึ่งสารอนุมูลอิสระนั้น สามารถเกิดขึ้นภายในร่างกายได้ เช่น จากการหายใจ โดยเกิดจากขบวนการเผาผลาญภายในร่างกาย หรือจากความเครียดมีผลทำให้สามารถกระตุ้นให้เกิดอนุมูลอิสระขึ้นได้ ซึ่งถ้ามีอนุมูลอิสระมากจะทำให้เกิดโรคได้หลายชนิด เช่น โรคหัวใจ โรคทางสมอง หรือโรคมะเร็ง

งานแปลเป็นภาษาอังกฤษ

Introduction

Nowadays, people largely put emphasis on the importance of the study about free radicals [Halliwell, B., 2009; Jenjira Jirum, 2011], since free radicals are the main cause of diseases. Free radicals can be formed in human bodies; for example, from respiration, and they are caused by the metabolism process or even stress, which can also stimulate the formation of free radicals. If the number of free radicals is high, various diseases like heart disease, brain disease or cancer may follow.


#2 ตัวอย่างแปลด้านไฟฟ้า

งานต้นฉบับภาษาอังกฤษ

งานแปลเป็นไทย

การประยุกต์ใช้งานตัวเก็บประจุไฟกระชากที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับการลดแรงดัน TRV เมื่อมีการขจัดความผิดพร่องของชุดตัวเก็บประจุ

บทคัดย่อ-รีแอคเตอร์จำกัดกระแส (current-limiting reactors) ถูกต่อแบบอนุกรมกับชุดตัวเก็บประจุเพื่อจำกัดอัตราการเพิ่มกระแสไฟฟ้าให้อยู่ในค่าที่กำหนดตามมาตรฐานของอุปกรณ์ตัดวงจร (circuit breaker – CB) แต่การจัดการนี้สร้างข้อชำรุดให้แก่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อมีการพยายามขจัดความผิดพร่องระหว่างรีแอคเตอร์และชุดตัวเก็บประจุ หลังจากทำการวิเคราะห์รายละเอียดของการชำรุด วิธีการแก้ปัญหาที่นำเสนอโดยนักวิจัย ได้แก่ 1) การเพิ่มตัวเก็บประจุไฟกระชากที่ด้านข้างชุดตัวเก็บประจุของอุปกรณ์ตัดวงจรเพื่อต่อสายดิน และ 2) การเพิ่มตัวเก็บประจุไฟกระชากคร่อมรีแอคเตอร์


#3 ตัวอย่างแปลด้าน Bio

งานต้นฉบับภาษาอังกฤษ

Screening and isolation of halophilic bacteria producing industrially important enzymes

INTRODUCTION

Screening of new source of novel and industrially useful enzymes is a key research pursuit in enzyme biotechnology. For applications in industrial processes, the enzymes should be stable at high temperature, pH, presence of salts, solvents, toxicants etc. In this context, the halophiles have emerged as a vast repository of novel enzymes in recent years. Enzymes derived from halophiles are endowed with unique structural features and catalytic power to sustain the metabolic and physiological processes under high salt conditions. Some of these enzymes have been reported to be active and stable under more than one extreme condition (14, 17, 30).

งานแปลเป็นไทย

การคัดกรองและการแยกแบคทีเรียชอบเกลือที่ผลิตเอนไซม์ที่มีความสำคัญในทางอุตสาหกรรม

บทนำ

การคัดกรองแหล่งที่มาใหม่ๆ ของเอนไซม์ชนิดใหม่และที่มีประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมเป็นความพยายามในการวิจัยที่มีความสำคัญทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเอนไซม์ สำหรับการประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เอนไซม์ควรมีความเสถียรต่ออุณหภูมิสูง ค่า pH การปรากฏของเกลือ ตัวทำละลาย สารเป็นพิษ ในบริบทนี้เป็นที่ทราบกันเมื่อไม่นานมานี้ว่าแบคทีเรียชอบเกลือเป็นแหล่งเอนไซม์ชนิดใหม่ๆ ขนาดใหญ่ เอนไซม์ที่ได้มาจากแบคทีเรียชอบเกลือมีลักษณะโครงสร้างและกำลังเร่งปฏิกิริยาที่มีความเฉพาะเจาะจงในการรักษากระบวนการเผาผลาญและกระบวนการทำงานทางสรีระวิทยาภายใต้เงื่อนไขที่มีเกลือในปริมาณสูง มีการรายงานว่าเอนไซม์เหล่านี้บางชนิดได้รับการกระตุ้นและมีความเสถียรภายใต้เงื่อนไขที่มีเกลือในปริมาณสูงมาก (14, 17, 30)


#4 ตัวอย่างงานแปลด้านวิศวกรรม

งานต้นฉบับภาษาอังกฤษ

งานแปลเป็นไทย

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อผลตอบแทนสำหรับการป้องกันอุบัติเหตุในโครงการก่อสร้าง

บทคัดย่อ: การก่อสร้างเป็นส่วนการทำงานภาคพื้นที่มีอันตรายมากที่สุดในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ค่าใช้จ่ายเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในอดีตที่ผ่านมา และเครื่องมือเชิงโต้ตอบแบบออนไลน์ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุขององค์กร เครื่องมือออนไลน์และแหล่งข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมการก่อสร้างมีการพัฒนาที่มีประโยชน์ แต่กลับล้มเหลวในเรื่องของการสนับสนุนกระบวนการการตัดสินใจในการพิจารณามาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยจากการก่อสร้าง วิธีการการวิเคราะห์ต้นทุนต่อผลตอบแทน (CBA) ที่นำเสนอเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้รับเหมามีการประเมินค่าใช้จ่ายที่แท้จริงในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินโครงการก่อนการทำสัญญาและหลังการทำสัญญา งานวิจัยมีการตรวจสอบต้นทุนและผลตอบแทนของการป้องกันอุบัติเหตุโดยมีมุมมองที่น่าสนใจในเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจของการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้รับเหมาที่มี/ไม่มีประสิทธิภาพ วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบต้นทุนและผลตอบแทนเหล่านี้ภายในอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศสหราชอาณาจักร ผลของการวิเคราะห์อัตราส่วนบ่งชี้ว่าผลตอบแทนในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุมีค่าเกินกว่าต้นทุนในการป้องกันอุบัติเหตุเป็นอย่างมาก โดยมีอัตราส่วนประมาณ 3:1 ….


#5 ตัวอย่างงานแปลคู่มือเครื่องกล (Manual)

งานต้นฉบับภาษาอังกฤษ

งานแปลเป็นไทย

Hydroflo                                                                                                          ข้อมูลทั่วไป

Pumps USA, Inc.                                                                                              ข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐาน

การรับประกัน: สินค้าทุกชิ้นที่ผลิตโดย บริษัท Hydroflo Pumps USA, Inc. ได้รับการรับประกันว่าปราศจากความชำรุดบกพร่องของวัสดุ หรือ ฝีมือการประกอบภายในระยะเวลา (1) ปี หลังจากการใช้งานสินค้า หรือ (18) เดือน นับจากวันจัดส่งสินค้า ข้อใดก็ตามที่ต่ำกว่า ในขณะที่สินค้าดังกล่าวอยู่ในมือเจ้าของเดิมและได้รับการใช้งานอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การจำหน่าย และต้องมีการแจ้งให้ผู้จัดจำหน่ายทราบถึงความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับจากวันแรกที่พบความชำรุดบกพร่องดังกล่าว…


ตัวอย่างผลงานบางส่วนของเรา

ตัวอย่างการแปลบทความ/เปเปอร์จากต่างประเทศเป็นไทย

Overview of the Sampling Design and Statistical Methods Used in the National Immunization Survey
ภาพรวมของการออกแบบการสุ่มตัวอย่างและวิธีการเชิงสถิติที่ใช้ในการสำรวจการได้รับวัคซีนภายในประเทศ


A Simple Automated System for Hall Effect Measurements (Sistem Automasi Ringkas untuk Pengukuran Kesan Hall)
ระบบการตรวจวัดปรากฏการณ์ฮอลล์แบบอัตโนมัติอย่างง่าย


Measuring glass transition using moisture sorption techniques
การเปลี่ยนสภาพคล้ายแก้วเป็นยืดหยุ่นโดยใช้เทคนิคการดูดซึมความชื้น


Aryl-Free Radical-Mediated Oxidative Arylation of Naphthoquinones Using o‑Iodoxybenzoic Acid and Phenylhydrazines and Its Application toward the Synthesis of Benzocarbazoledione
ปฏิกิริยา Oxidative Arylation ที่อาศัยหมู่แอริล-อนุมูลอิสระของ Naphthoquinones โดยใช้ o-Iodoxybenzoic Acid และ Phenylhydrazines และการประยุกต์ใช้ในการสังเคราะห์ Benzocarbazoledione


Hydroxylated Bisabolol Oxides: Evidence for Secondary Oxidative Metabolism in Matricaria chamomilla
Hydroxylated Bisabolol Oxides: หลักฐานสำหรับ Secondary Oxidative Metabolism ใน Matricaria chamomilla


Population ecology of fiddler crab, Uca lactea annulipes (Decapoda: Ocypodidae) in Sirik mangrove estuary, Iran
การศึกษานิเวศวิทยาในระดับประชากรของปูก้ามดาบ Uca lactea annulipes (อันดับ Decapoda: วงศ์ Ocypodidae) ในป่าชายเลนปากแม่น้ำของเมือง Sirik ประเทศอิหร่าน


Suppressing effect of 0.5 wt.% nano-TiO2 addition into Sn–3.5Ag–0.5Cu solder alloy on the intermetallic growth with Cu substrate during isothermal aging
ผลการยับยั้งการเติม TiO2 ขนาดนาโน 0.5 wt.% ลงในโลหะบัดกรีผสม Sn-3.5Ag-0.5Cu ที่มีต่อการเจริญเติบโตระหว่างพื้นผิวสัมผัสกับซับสเตรต Cu ในระหว่างการบ่มแบบอุณหภูมิเดียว


Plant regeneration from alginate-encapsulated shoot tips of Momordica dioica for short term storage and germplasm exchange and distribution
การเพาะเลี้ยงเซลล์จากปลายยอดของ Momordica dioica ที่หุ้มด้วย Alinate ให้เจริญเป็นต้นพืช เพื่อเก็บรักษา และการแลกเปลี่ยนและการกระจายเชื้อพันธุกรรมในช่วงระยะเวลาสั้นๆ

ฯลฯ

ตัวอย่างการแปลบทความ/เปเปอร์ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

Evaluating rice pledging scheme in Thailand from free market perspective


Using Interactive Media Technology in National Museum


คณะกรรมการที่เป็นอิสระ : 3 มิติของความเป็นอิสระ
The Liberated Board: The 3 Dimensions of Liberty


ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะความสุขกับสภาพการสูบบุหรี่ ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี
Relationship between Happiness and Smoking Status of Health Officers   in   Chonburi  province Hospitals under  Ministry  of  Public  Health

ฯลฯ

รับแปล งานวิจัย ทุกประเภทตลอด 24 ชม บริการรับแปล paper วิทยาศาสตร์ งาน ตัวอย่างงานแปลบางส่วน รับแปลเปเปอร์

www.แปลเอกสารออนไลน์.com