รับแปลสัญญาเช่า ประเมินราคาทันที งานเร็ว

รับแปลสัญญาเช่า

รับแปลสัญญาเช่า – สัญญาเช่า (Lease Agreement) เป็นสัญญาที่ผู้เป็นเจ้าของอนุญาตให้ผู้เช่าใช้สินทรัพย์ โดยทั่วไป สัญญาเช่านั้น เป็นเอกสารทางกฎหมาย และบังคับใช้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา นอกจากนั้นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในสัญญาเช่าสามารถแบ่งออกเป็น สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้และสินทรัพย์ที่จับต้องได้  สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ เช่น คลื่นความถี่วิทยุ, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่นๆในส่วนของทรัพย์สินที่จับต้องได้ เช่น ที่ดิน, ร้านค้าและ อื่นๆ สัญญาเช่ามีทั้งแบบที่สามารถบอกเลิกได้และไม่ได้ หากบอกเลิกก่อนกำหนดจะต้องเสียค่าปรับ นอกจากนั้นสัญญาเช่ายังสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ สัญญาเช่าการเงิน (Finance Lease) และ สัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) สัญญาเช่าทั้งสองประเภทนี้มีการดำเนินการทางกฎหมายที่แตกต่างกัน

Translation of Lease Agreements to Thai and English
Lease Agreements are agreements in which the owner permits a lessee to use the asset. The agreement is a legal document, and applies to all relevant agents stated within the contract. Assets related to the Lease Agreement can also be differentiated into non-tangible and tangible assets. Non-tangible assets are radio frequency, computer programmes etc. Tangible assets are land, shops etc. There are two types of lease agreements; one that permits termination and one that does not. In the latter case, if it was terminated prior to the agreed date, a penalty fee must be paid. Lease agreements can also be divided into two main categories, Finance and Operating Leases. These two types of lease involve different legal procedures.

ทำไมต้องรับแปลเอกสารสัญญาเช่ากับเรา?

สำนักงานแปลไอเดียล พาร์ทเนอร์ กรุ๊ป พร้อมให้บริการแปลสัญญาเช่า ทั้งแปลจากภาษาไทยเป็นอังกฤษ และแบบภาษาอังกฤษเป็นไทย โดยนักแปลที่สำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์ มีผลการสอบTOEIC มากกว่า 850 คะแนนขึ้นไป เป็นนักแปลมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในสัญญาในแบบต่างๆ 

หากสนใจสั่งแปลสัญญาเช่า รับแปลสัญญาเช่า กับเราต้องทำอย่างไร?

แปลสัญญาเช่า – สามารถสอบถามการให้บริการเพิ่มเติมและข้อมูลต่างๆได้ที่ สำนักงานแปลไอเดียล พาร์ทเนอร์ กรุ๊ป โทร.087-83174785Line ID: @tfind อีเมล translationfind@gmail.com

รับแปล สัญญา ซื้อ/ขาย คำให้การของพยาน ข้อบังคับบริษัท ใบจดทะเบียนพาณิชย์ ธุรกิจ คำวินิจฉัย ข้อตกลงผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ แพ่ง หมายเรียก กฎหมายการเงินภาษีอากร ประกันภัย ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

มีประสบการณ์แปลที่หลากหลาย บริการ รับแปลสัญญา ไทย อังกฤษ ที่ผ่านการรับรอง แปลกฎหมายที่ถูกต้องแม่นยำที่คุณเชื่อถือได้ สามารถตอบสนองความต้องการด้านภาษากฎหมายทั้งหมดของคุณ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ประหยัดเวลามากขึ้น

รับจ้างแปลเอกสารกฎหมาย | รับแปลเอกสารกฎหมาย | รับแปลสัญญา | รับแปลสัญญาเช่า | รับแปลสัญญาว่าจ้าง | รับแปลสัญญาซื้อขาย | รับแปลสัญญาเช่าซื้อ | รับแปลสัญญาจำนอง | รับแปลสัญญาจำนำ | รับแปลสัญญาร่วมค้า |

www.แปลเอกสารออนไลน์.com