วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 999801 ถึง 999900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 999801 ถึง 999900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 999801 ถึง 999900 (Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and one to Nine hundred ninety nine thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
999801 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
999802 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สอง
999803 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม
999804 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่
999805 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
999806 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก
999807 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
999808 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด
999809 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
999810 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
999811 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
999812 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
999813 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
999814 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
999815 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
999816 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
999817 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
999818 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
999819 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
999820 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
999821 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
999822 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
999823 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
999824 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
999825 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
999826 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
999827 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
999828 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
999829 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
999830 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
999831 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
999832 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
999833 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
999834 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
999835 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
999836 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
999837 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
999838 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
999839 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
999840 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
999841 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
999842 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
999843 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
999844 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
999845 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
999846 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
999847 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
999848 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
999849 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
999850 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
999851 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
999852 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
999853 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
999854 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
999855 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
999856 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
999857 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
999858 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
999859 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
999860 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
999861 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
999862 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
999863 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
999864 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
999865 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
999866 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
999867 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
999868 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
999869 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
999870 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
999871 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
999872 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
999873 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
999874 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
999875 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
999876 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
999877 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
999878 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
999879 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
999880 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
999881 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
999882 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
999883 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
999884 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
999885 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
999886 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
999887 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
999888 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
999889 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
999890 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
999891 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
999892 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
999893 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
999894 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
999895 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
999896 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
999897 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
999898 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
999899 Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
999900 Nine hundred ninety nine thousand nine hundredไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 999801 ถึง 999900 (Nine hundred ninety nine thousand eight hundred and one to Nine hundred ninety nine thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 999901-1000000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 999701-999800, 999601-999700, 999501-999600, 999401-999500, 999301-999400, 999201-999300, 999101-999200, 999001-999100, 998901-999000, 998801-998900