วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 999001 ถึง 999100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 999001 ถึง 999100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 999001 ถึง 999100 (Nine hundred ninety nine thousand and one to Nine hundred ninety nine thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
999001 Nine hundred ninety nine thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หนึ่ง
999002 Nine hundred ninety nine thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง
999003 Nine hundred ninety nine thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม
999004 Nine hundred ninety nine thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่
999005 Nine hundred ninety nine thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า
999006 Nine hundred ninety nine thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก
999007 Nine hundred ninety nine thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด
999008 Nine hundred ninety nine thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด
999009 Nine hundred ninety nine thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า
999010 Nine hundred ninety nine thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ
999011 Nine hundred ninety nine thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เอ็ด
999012 Nine hundred ninety nine thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สอง
999013 Nine hundred ninety nine thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สาม
999014 Nine hundred ninety nine thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สี่
999015 Nine hundred ninety nine thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​ห้า
999016 Nine hundred ninety nine thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​หก
999017 Nine hundred ninety nine thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เจ็ด
999018 Nine hundred ninety nine thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​แปด
999019 Nine hundred ninety nine thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เก้า
999020 Nine hundred ninety nine thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ
999021 Nine hundred ninety nine thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
999022 Nine hundred ninety nine thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
999023 Nine hundred ninety nine thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
999024 Nine hundred ninety nine thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
999025 Nine hundred ninety nine thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
999026 Nine hundred ninety nine thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
999027 Nine hundred ninety nine thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
999028 Nine hundred ninety nine thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
999029 Nine hundred ninety nine thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
999030 Nine hundred ninety nine thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ
999031 Nine hundred ninety nine thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
999032 Nine hundred ninety nine thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
999033 Nine hundred ninety nine thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
999034 Nine hundred ninety nine thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
999035 Nine hundred ninety nine thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
999036 Nine hundred ninety nine thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​หก
999037 Nine hundred ninety nine thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
999038 Nine hundred ninety nine thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
999039 Nine hundred ninety nine thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
999040 Nine hundred ninety nine thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ
999041 Nine hundred ninety nine thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
999042 Nine hundred ninety nine thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
999043 Nine hundred ninety nine thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
999044 Nine hundred ninety nine thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
999045 Nine hundred ninety nine thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
999046 Nine hundred ninety nine thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​หก
999047 Nine hundred ninety nine thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
999048 Nine hundred ninety nine thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
999049 Nine hundred ninety nine thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
999050 Nine hundred ninety nine thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ
999051 Nine hundred ninety nine thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
999052 Nine hundred ninety nine thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
999053 Nine hundred ninety nine thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
999054 Nine hundred ninety nine thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
999055 Nine hundred ninety nine thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
999056 Nine hundred ninety nine thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
999057 Nine hundred ninety nine thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
999058 Nine hundred ninety nine thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
999059 Nine hundred ninety nine thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
999060 Nine hundred ninety nine thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ
999061 Nine hundred ninety nine thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
999062 Nine hundred ninety nine thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สอง
999063 Nine hundred ninety nine thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สาม
999064 Nine hundred ninety nine thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สี่
999065 Nine hundred ninety nine thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
999066 Nine hundred ninety nine thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​หก
999067 Nine hundred ninety nine thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
999068 Nine hundred ninety nine thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​แปด
999069 Nine hundred ninety nine thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
999070 Nine hundred ninety nine thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ
999071 Nine hundred ninety nine thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
999072 Nine hundred ninety nine thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
999073 Nine hundred ninety nine thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
999074 Nine hundred ninety nine thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
999075 Nine hundred ninety nine thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
999076 Nine hundred ninety nine thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
999077 Nine hundred ninety nine thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
999078 Nine hundred ninety nine thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
999079 Nine hundred ninety nine thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
999080 Nine hundred ninety nine thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ
999081 Nine hundred ninety nine thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
999082 Nine hundred ninety nine thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
999083 Nine hundred ninety nine thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
999084 Nine hundred ninety nine thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
999085 Nine hundred ninety nine thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
999086 Nine hundred ninety nine thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​หก
999087 Nine hundred ninety nine thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
999088 Nine hundred ninety nine thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
999089 Nine hundred ninety nine thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
999090 Nine hundred ninety nine thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ
999091 Nine hundred ninety nine thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
999092 Nine hundred ninety nine thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
999093 Nine hundred ninety nine thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
999094 Nine hundred ninety nine thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
999095 Nine hundred ninety nine thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
999096 Nine hundred ninety nine thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
999097 Nine hundred ninety nine thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
999098 Nine hundred ninety nine thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
999099 Nine hundred ninety nine thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
999100 Nine hundred ninety nine thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 999001 ถึง 999100 (Nine hundred ninety nine thousand and one to Nine hundred ninety nine thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 999101-999200, 999201-999300, 999301-999400, 999401-999500, 999501-999600, 999601-999700, 999701-999800, 999801-999900, 999901-1000000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 998901-999000, 998801-998900, 998701-998800, 998601-998700, 998501-998600, 998401-998500, 998301-998400, 998201-998300, 998101-998200, 998001-998100