วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 998501 ถึง 998600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 998501 ถึง 998600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 998501 ถึง 998600 (Nine hundred ninety eight thousand five hundred and one to Nine hundred ninety eight thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
998501 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
998502 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
998503 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
998504 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
998505 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
998506 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก
998507 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
998508 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
998509 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
998510 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
998511 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
998512 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
998513 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
998514 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
998515 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
998516 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
998517 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
998518 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
998519 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
998520 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
998521 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
998522 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
998523 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
998524 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
998525 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
998526 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
998527 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
998528 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
998529 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
998530 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
998531 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
998532 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
998533 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
998534 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
998535 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
998536 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
998537 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
998538 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
998539 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
998540 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
998541 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
998542 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
998543 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
998544 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
998545 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
998546 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
998547 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
998548 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
998549 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
998550 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
998551 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
998552 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
998553 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
998554 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
998555 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
998556 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
998557 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
998558 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
998559 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
998560 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
998561 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
998562 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
998563 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
998564 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
998565 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
998566 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
998567 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
998568 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
998569 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
998570 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
998571 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
998572 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
998573 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
998574 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
998575 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
998576 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
998577 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
998578 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
998579 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
998580 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
998581 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
998582 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
998583 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
998584 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
998585 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
998586 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
998587 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
998588 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
998589 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
998590 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
998591 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
998592 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
998593 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
998594 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
998595 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
998596 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
998597 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
998598 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
998599 Nine hundred ninety eight thousand five hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
998600 Nine hundred ninety eight thousand six hundredไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 998501 ถึง 998600 (Nine hundred ninety eight thousand five hundred and one to Nine hundred ninety eight thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 998601-998700, 998701-998800, 998801-998900, 998901-999000, 999001-999100, 999101-999200, 999201-999300, 999301-999400, 999401-999500, 999501-999600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 998401-998500, 998301-998400, 998201-998300, 998101-998200, 998001-998100, 997901-998000, 997801-997900, 997701-997800, 997601-997700, 997501-997600