วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 998301 ถึง 998400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 998301 ถึง 998400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 998301 ถึง 998400 (Nine hundred ninety eight thousand three hundred and one to Nine hundred ninety eight thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
998301 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
998302 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สอง
998303 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม
998304 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่
998305 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
998306 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก
998307 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
998308 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด
998309 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
998310 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
998311 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
998312 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
998313 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
998314 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
998315 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
998316 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
998317 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
998318 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
998319 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
998320 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
998321 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
998322 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
998323 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
998324 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
998325 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
998326 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
998327 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
998328 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
998329 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
998330 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
998331 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
998332 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
998333 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
998334 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
998335 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
998336 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
998337 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
998338 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
998339 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
998340 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
998341 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
998342 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
998343 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
998344 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
998345 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
998346 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
998347 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
998348 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
998349 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
998350 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
998351 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
998352 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
998353 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
998354 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
998355 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
998356 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
998357 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
998358 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
998359 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
998360 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
998361 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
998362 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
998363 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
998364 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
998365 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
998366 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
998367 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
998368 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
998369 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
998370 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
998371 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
998372 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
998373 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
998374 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
998375 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
998376 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
998377 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
998378 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
998379 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
998380 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
998381 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
998382 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
998383 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
998384 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
998385 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
998386 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
998387 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
998388 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
998389 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
998390 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
998391 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
998392 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
998393 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
998394 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
998395 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
998396 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
998397 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
998398 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
998399 Nine hundred ninety eight thousand three hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
998400 Nine hundred ninety eight thousand four hundredไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 998301 ถึง 998400 (Nine hundred ninety eight thousand three hundred and one to Nine hundred ninety eight thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 998401-998500, 998501-998600, 998601-998700, 998701-998800, 998801-998900, 998901-999000, 999001-999100, 999101-999200, 999201-999300, 999301-999400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 998201-998300, 998101-998200, 998001-998100, 997901-998000, 997801-997900, 997701-997800, 997601-997700, 997501-997600, 997401-997500, 997301-997400