วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 998201 ถึง 998300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 998201 ถึง 998300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 998201 ถึง 998300 (Nine hundred ninety eight thousand two hundred and one to Nine hundred ninety eight thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
998201 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
998202 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สอง
998203 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม
998204 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่
998205 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
998206 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก
998207 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
998208 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด
998209 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
998210 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
998211 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
998212 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
998213 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
998214 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
998215 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
998216 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
998217 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
998218 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
998219 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
998220 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
998221 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
998222 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
998223 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
998224 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
998225 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
998226 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
998227 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
998228 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
998229 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
998230 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
998231 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
998232 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
998233 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
998234 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
998235 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
998236 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
998237 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
998238 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
998239 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
998240 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
998241 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
998242 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
998243 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
998244 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
998245 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
998246 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
998247 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
998248 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
998249 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
998250 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
998251 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
998252 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
998253 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
998254 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
998255 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
998256 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
998257 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
998258 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
998259 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
998260 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
998261 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
998262 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
998263 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
998264 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
998265 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
998266 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
998267 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
998268 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
998269 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
998270 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
998271 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
998272 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
998273 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
998274 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
998275 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
998276 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
998277 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
998278 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
998279 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
998280 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
998281 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
998282 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
998283 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
998284 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
998285 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
998286 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
998287 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
998288 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
998289 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
998290 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
998291 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
998292 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
998293 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
998294 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
998295 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
998296 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
998297 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
998298 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
998299 Nine hundred ninety eight thousand two hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
998300 Nine hundred ninety eight thousand three hundredไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 998201 ถึง 998300 (Nine hundred ninety eight thousand two hundred and one to Nine hundred ninety eight thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 998301-998400, 998401-998500, 998501-998600, 998601-998700, 998701-998800, 998801-998900, 998901-999000, 999001-999100, 999101-999200, 999201-999300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 998101-998200, 998001-998100, 997901-998000, 997801-997900, 997701-997800, 997601-997700, 997501-997600, 997401-997500, 997301-997400, 997201-997300