วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 996001 ถึง 996100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 996001 ถึง 996100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 996001 ถึง 996100 (Nine hundred ninety six thousand and one to Nine hundred ninety six thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
996001 Nine hundred ninety six thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง
996002 Nine hundred ninety six thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง
996003 Nine hundred ninety six thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม
996004 Nine hundred ninety six thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่
996005 Nine hundred ninety six thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า
996006 Nine hundred ninety six thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก
996007 Nine hundred ninety six thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด
996008 Nine hundred ninety six thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด
996009 Nine hundred ninety six thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า
996010 Nine hundred ninety six thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ
996011 Nine hundred ninety six thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เอ็ด
996012 Nine hundred ninety six thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สอง
996013 Nine hundred ninety six thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สาม
996014 Nine hundred ninety six thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สี่
996015 Nine hundred ninety six thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​ห้า
996016 Nine hundred ninety six thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​หก
996017 Nine hundred ninety six thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เจ็ด
996018 Nine hundred ninety six thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​แปด
996019 Nine hundred ninety six thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เก้า
996020 Nine hundred ninety six thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ
996021 Nine hundred ninety six thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
996022 Nine hundred ninety six thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สอง
996023 Nine hundred ninety six thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สาม
996024 Nine hundred ninety six thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สี่
996025 Nine hundred ninety six thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
996026 Nine hundred ninety six thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​หก
996027 Nine hundred ninety six thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
996028 Nine hundred ninety six thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​แปด
996029 Nine hundred ninety six thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
996030 Nine hundred ninety six thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ
996031 Nine hundred ninety six thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
996032 Nine hundred ninety six thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สอง
996033 Nine hundred ninety six thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สาม
996034 Nine hundred ninety six thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สี่
996035 Nine hundred ninety six thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​ห้า
996036 Nine hundred ninety six thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​หก
996037 Nine hundred ninety six thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
996038 Nine hundred ninety six thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​แปด
996039 Nine hundred ninety six thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เก้า
996040 Nine hundred ninety six thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ
996041 Nine hundred ninety six thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
996042 Nine hundred ninety six thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สอง
996043 Nine hundred ninety six thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สาม
996044 Nine hundred ninety six thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สี่
996045 Nine hundred ninety six thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​ห้า
996046 Nine hundred ninety six thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​หก
996047 Nine hundred ninety six thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
996048 Nine hundred ninety six thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​แปด
996049 Nine hundred ninety six thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เก้า
996050 Nine hundred ninety six thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ
996051 Nine hundred ninety six thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
996052 Nine hundred ninety six thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สอง
996053 Nine hundred ninety six thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สาม
996054 Nine hundred ninety six thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สี่
996055 Nine hundred ninety six thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
996056 Nine hundred ninety six thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​หก
996057 Nine hundred ninety six thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
996058 Nine hundred ninety six thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​แปด
996059 Nine hundred ninety six thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
996060 Nine hundred ninety six thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ
996061 Nine hundred ninety six thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
996062 Nine hundred ninety six thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สอง
996063 Nine hundred ninety six thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สาม
996064 Nine hundred ninety six thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สี่
996065 Nine hundred ninety six thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​ห้า
996066 Nine hundred ninety six thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​หก
996067 Nine hundred ninety six thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
996068 Nine hundred ninety six thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​แปด
996069 Nine hundred ninety six thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เก้า
996070 Nine hundred ninety six thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ
996071 Nine hundred ninety six thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
996072 Nine hundred ninety six thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
996073 Nine hundred ninety six thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
996074 Nine hundred ninety six thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
996075 Nine hundred ninety six thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
996076 Nine hundred ninety six thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
996077 Nine hundred ninety six thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
996078 Nine hundred ninety six thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
996079 Nine hundred ninety six thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
996080 Nine hundred ninety six thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ
996081 Nine hundred ninety six thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
996082 Nine hundred ninety six thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สอง
996083 Nine hundred ninety six thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สาม
996084 Nine hundred ninety six thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สี่
996085 Nine hundred ninety six thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​ห้า
996086 Nine hundred ninety six thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​หก
996087 Nine hundred ninety six thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
996088 Nine hundred ninety six thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​แปด
996089 Nine hundred ninety six thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เก้า
996090 Nine hundred ninety six thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ
996091 Nine hundred ninety six thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
996092 Nine hundred ninety six thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สอง
996093 Nine hundred ninety six thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สาม
996094 Nine hundred ninety six thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สี่
996095 Nine hundred ninety six thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
996096 Nine hundred ninety six thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​หก
996097 Nine hundred ninety six thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
996098 Nine hundred ninety six thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​แปด
996099 Nine hundred ninety six thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
996100 Nine hundred ninety six thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 996001 ถึง 996100 (Nine hundred ninety six thousand and one to Nine hundred ninety six thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 996101-996200, 996201-996300, 996301-996400, 996401-996500, 996501-996600, 996601-996700, 996701-996800, 996801-996900, 996901-997000, 997001-997100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 995901-996000, 995801-995900, 995701-995800, 995601-995700, 995501-995600, 995401-995500, 995301-995400, 995201-995300, 995101-995200, 995001-995100