วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 995201 ถึง 995300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 995201 ถึง 995300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 995201 ถึง 995300 (Nine hundred ninety five thousand two hundred and one to Nine hundred ninety five thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
995201 Nine hundred ninety five thousand two hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
995202 Nine hundred ninety five thousand two hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สอง
995203 Nine hundred ninety five thousand two hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม
995204 Nine hundred ninety five thousand two hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่
995205 Nine hundred ninety five thousand two hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
995206 Nine hundred ninety five thousand two hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก
995207 Nine hundred ninety five thousand two hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
995208 Nine hundred ninety five thousand two hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด
995209 Nine hundred ninety five thousand two hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
995210 Nine hundred ninety five thousand two hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
995211 Nine hundred ninety five thousand two hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
995212 Nine hundred ninety five thousand two hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
995213 Nine hundred ninety five thousand two hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
995214 Nine hundred ninety five thousand two hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
995215 Nine hundred ninety five thousand two hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
995216 Nine hundred ninety five thousand two hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
995217 Nine hundred ninety five thousand two hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
995218 Nine hundred ninety five thousand two hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
995219 Nine hundred ninety five thousand two hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
995220 Nine hundred ninety five thousand two hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
995221 Nine hundred ninety five thousand two hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
995222 Nine hundred ninety five thousand two hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
995223 Nine hundred ninety five thousand two hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
995224 Nine hundred ninety five thousand two hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
995225 Nine hundred ninety five thousand two hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
995226 Nine hundred ninety five thousand two hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
995227 Nine hundred ninety five thousand two hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
995228 Nine hundred ninety five thousand two hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
995229 Nine hundred ninety five thousand two hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
995230 Nine hundred ninety five thousand two hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
995231 Nine hundred ninety five thousand two hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
995232 Nine hundred ninety five thousand two hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
995233 Nine hundred ninety five thousand two hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
995234 Nine hundred ninety five thousand two hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
995235 Nine hundred ninety five thousand two hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
995236 Nine hundred ninety five thousand two hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
995237 Nine hundred ninety five thousand two hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
995238 Nine hundred ninety five thousand two hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
995239 Nine hundred ninety five thousand two hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
995240 Nine hundred ninety five thousand two hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
995241 Nine hundred ninety five thousand two hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
995242 Nine hundred ninety five thousand two hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
995243 Nine hundred ninety five thousand two hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
995244 Nine hundred ninety five thousand two hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
995245 Nine hundred ninety five thousand two hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
995246 Nine hundred ninety five thousand two hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
995247 Nine hundred ninety five thousand two hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
995248 Nine hundred ninety five thousand two hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
995249 Nine hundred ninety five thousand two hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
995250 Nine hundred ninety five thousand two hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
995251 Nine hundred ninety five thousand two hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
995252 Nine hundred ninety five thousand two hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
995253 Nine hundred ninety five thousand two hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
995254 Nine hundred ninety five thousand two hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
995255 Nine hundred ninety five thousand two hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
995256 Nine hundred ninety five thousand two hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
995257 Nine hundred ninety five thousand two hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
995258 Nine hundred ninety five thousand two hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
995259 Nine hundred ninety five thousand two hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
995260 Nine hundred ninety five thousand two hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
995261 Nine hundred ninety five thousand two hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
995262 Nine hundred ninety five thousand two hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
995263 Nine hundred ninety five thousand two hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
995264 Nine hundred ninety five thousand two hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
995265 Nine hundred ninety five thousand two hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
995266 Nine hundred ninety five thousand two hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
995267 Nine hundred ninety five thousand two hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
995268 Nine hundred ninety five thousand two hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
995269 Nine hundred ninety five thousand two hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
995270 Nine hundred ninety five thousand two hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
995271 Nine hundred ninety five thousand two hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
995272 Nine hundred ninety five thousand two hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
995273 Nine hundred ninety five thousand two hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
995274 Nine hundred ninety five thousand two hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
995275 Nine hundred ninety five thousand two hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
995276 Nine hundred ninety five thousand two hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
995277 Nine hundred ninety five thousand two hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
995278 Nine hundred ninety five thousand two hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
995279 Nine hundred ninety five thousand two hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
995280 Nine hundred ninety five thousand two hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
995281 Nine hundred ninety five thousand two hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
995282 Nine hundred ninety five thousand two hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
995283 Nine hundred ninety five thousand two hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
995284 Nine hundred ninety five thousand two hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
995285 Nine hundred ninety five thousand two hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
995286 Nine hundred ninety five thousand two hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
995287 Nine hundred ninety five thousand two hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
995288 Nine hundred ninety five thousand two hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
995289 Nine hundred ninety five thousand two hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
995290 Nine hundred ninety five thousand two hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
995291 Nine hundred ninety five thousand two hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
995292 Nine hundred ninety five thousand two hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
995293 Nine hundred ninety five thousand two hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
995294 Nine hundred ninety five thousand two hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
995295 Nine hundred ninety five thousand two hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
995296 Nine hundred ninety five thousand two hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
995297 Nine hundred ninety five thousand two hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
995298 Nine hundred ninety five thousand two hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
995299 Nine hundred ninety five thousand two hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
995300 Nine hundred ninety five thousand three hundredไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 995201 ถึง 995300 (Nine hundred ninety five thousand two hundred and one to Nine hundred ninety five thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 995301-995400, 995401-995500, 995501-995600, 995601-995700, 995701-995800, 995801-995900, 995901-996000, 996001-996100, 996101-996200, 996201-996300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 995101-995200, 995001-995100, 994901-995000, 994801-994900, 994701-994800, 994601-994700, 994501-994600, 994401-994500, 994301-994400, 994201-994300