วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 995001 ถึง 995100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 995001 ถึง 995100 (Nine hundred ninety five thousand and one to Nine hundred ninety five thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
995001 Nine hundred ninety five thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หนึ่ง
995002 Nine hundred ninety five thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง
995003 Nine hundred ninety five thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม
995004 Nine hundred ninety five thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่
995005 Nine hundred ninety five thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า
995006 Nine hundred ninety five thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก
995007 Nine hundred ninety five thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด
995008 Nine hundred ninety five thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด
995009 Nine hundred ninety five thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า
995010 Nine hundred ninety five thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ
995011 Nine hundred ninety five thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เอ็ด
995012 Nine hundred ninety five thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สอง
995013 Nine hundred ninety five thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สาม
995014 Nine hundred ninety five thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สี่
995015 Nine hundred ninety five thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​ห้า
995016 Nine hundred ninety five thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​หก
995017 Nine hundred ninety five thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เจ็ด
995018 Nine hundred ninety five thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​แปด
995019 Nine hundred ninety five thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เก้า
995020 Nine hundred ninety five thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ
995021 Nine hundred ninety five thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
995022 Nine hundred ninety five thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
995023 Nine hundred ninety five thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
995024 Nine hundred ninety five thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
995025 Nine hundred ninety five thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
995026 Nine hundred ninety five thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
995027 Nine hundred ninety five thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
995028 Nine hundred ninety five thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
995029 Nine hundred ninety five thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
995030 Nine hundred ninety five thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ
995031 Nine hundred ninety five thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
995032 Nine hundred ninety five thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
995033 Nine hundred ninety five thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
995034 Nine hundred ninety five thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
995035 Nine hundred ninety five thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
995036 Nine hundred ninety five thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​หก
995037 Nine hundred ninety five thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
995038 Nine hundred ninety five thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
995039 Nine hundred ninety five thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
995040 Nine hundred ninety five thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ
995041 Nine hundred ninety five thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
995042 Nine hundred ninety five thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
995043 Nine hundred ninety five thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
995044 Nine hundred ninety five thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
995045 Nine hundred ninety five thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
995046 Nine hundred ninety five thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​หก
995047 Nine hundred ninety five thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
995048 Nine hundred ninety five thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
995049 Nine hundred ninety five thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
995050 Nine hundred ninety five thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ
995051 Nine hundred ninety five thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
995052 Nine hundred ninety five thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
995053 Nine hundred ninety five thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
995054 Nine hundred ninety five thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
995055 Nine hundred ninety five thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
995056 Nine hundred ninety five thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
995057 Nine hundred ninety five thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
995058 Nine hundred ninety five thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
995059 Nine hundred ninety five thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
995060 Nine hundred ninety five thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ
995061 Nine hundred ninety five thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
995062 Nine hundred ninety five thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สอง
995063 Nine hundred ninety five thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สาม
995064 Nine hundred ninety five thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สี่
995065 Nine hundred ninety five thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
995066 Nine hundred ninety five thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​หก
995067 Nine hundred ninety five thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
995068 Nine hundred ninety five thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​แปด
995069 Nine hundred ninety five thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
995070 Nine hundred ninety five thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ
995071 Nine hundred ninety five thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
995072 Nine hundred ninety five thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
995073 Nine hundred ninety five thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
995074 Nine hundred ninety five thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
995075 Nine hundred ninety five thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
995076 Nine hundred ninety five thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
995077 Nine hundred ninety five thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
995078 Nine hundred ninety five thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
995079 Nine hundred ninety five thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
995080 Nine hundred ninety five thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ
995081 Nine hundred ninety five thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
995082 Nine hundred ninety five thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
995083 Nine hundred ninety five thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
995084 Nine hundred ninety five thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
995085 Nine hundred ninety five thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
995086 Nine hundred ninety five thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​หก
995087 Nine hundred ninety five thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
995088 Nine hundred ninety five thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
995089 Nine hundred ninety five thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
995090 Nine hundred ninety five thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ
995091 Nine hundred ninety five thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
995092 Nine hundred ninety five thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
995093 Nine hundred ninety five thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
995094 Nine hundred ninety five thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
995095 Nine hundred ninety five thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
995096 Nine hundred ninety five thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
995097 Nine hundred ninety five thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
995098 Nine hundred ninety five thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
995099 Nine hundred ninety five thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
995100 Nine hundred ninety five thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 995001 ถึง 995100 (Nine hundred ninety five thousand and one to Nine hundred ninety five thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน