วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 994901 ถึง 995000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 994901 ถึง 995000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 994901 ถึง 995000 (Nine hundred ninety four thousand nine hundred and one to Nine hundred ninety five thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
994901 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
994902 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
994903 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
994904 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
994905 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
994906 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก
994907 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
994908 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
994909 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
994910 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
994911 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
994912 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
994913 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
994914 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
994915 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
994916 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
994917 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
994918 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
994919 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
994920 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
994921 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
994922 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
994923 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
994924 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
994925 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
994926 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
994927 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
994928 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
994929 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
994930 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
994931 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
994932 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
994933 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
994934 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
994935 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
994936 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
994937 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
994938 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
994939 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
994940 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
994941 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
994942 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
994943 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
994944 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
994945 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
994946 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
994947 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
994948 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
994949 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
994950 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
994951 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
994952 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
994953 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
994954 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
994955 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
994956 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
994957 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
994958 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
994959 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
994960 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
994961 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
994962 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
994963 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
994964 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
994965 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
994966 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
994967 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
994968 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
994969 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
994970 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
994971 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
994972 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
994973 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
994974 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
994975 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
994976 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
994977 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
994978 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
994979 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
994980 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
994981 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
994982 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
994983 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
994984 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
994985 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
994986 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
994987 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
994988 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
994989 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
994990 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
994991 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
994992 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
994993 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
994994 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
994995 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
994996 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
994997 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
994998 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
994999 Nine hundred ninety four thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
995000 Nine hundred ninety five thousandไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 994901 ถึง 995000 (Nine hundred ninety four thousand nine hundred and one to Nine hundred ninety five thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 995001-995100, 995101-995200, 995201-995300, 995301-995400, 995401-995500, 995501-995600, 995601-995700, 995701-995800, 995801-995900, 995901-996000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 994801-994900, 994701-994800, 994601-994700, 994501-994600, 994401-994500, 994301-994400, 994201-994300, 994101-994200, 994001-994100, 993901-994000