วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 994401 ถึง 994500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 994401 ถึง 994500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 994401 ถึง 994500 (Nine hundred ninety four thousand four hundred and one to Nine hundred ninety four thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
994401 Nine hundred ninety four thousand four hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
994402 Nine hundred ninety four thousand four hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สอง
994403 Nine hundred ninety four thousand four hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม
994404 Nine hundred ninety four thousand four hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่
994405 Nine hundred ninety four thousand four hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
994406 Nine hundred ninety four thousand four hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก
994407 Nine hundred ninety four thousand four hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
994408 Nine hundred ninety four thousand four hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด
994409 Nine hundred ninety four thousand four hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
994410 Nine hundred ninety four thousand four hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
994411 Nine hundred ninety four thousand four hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
994412 Nine hundred ninety four thousand four hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
994413 Nine hundred ninety four thousand four hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
994414 Nine hundred ninety four thousand four hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
994415 Nine hundred ninety four thousand four hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
994416 Nine hundred ninety four thousand four hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
994417 Nine hundred ninety four thousand four hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
994418 Nine hundred ninety four thousand four hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
994419 Nine hundred ninety four thousand four hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
994420 Nine hundred ninety four thousand four hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
994421 Nine hundred ninety four thousand four hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
994422 Nine hundred ninety four thousand four hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
994423 Nine hundred ninety four thousand four hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
994424 Nine hundred ninety four thousand four hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
994425 Nine hundred ninety four thousand four hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
994426 Nine hundred ninety four thousand four hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
994427 Nine hundred ninety four thousand four hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
994428 Nine hundred ninety four thousand four hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
994429 Nine hundred ninety four thousand four hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
994430 Nine hundred ninety four thousand four hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
994431 Nine hundred ninety four thousand four hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
994432 Nine hundred ninety four thousand four hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
994433 Nine hundred ninety four thousand four hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
994434 Nine hundred ninety four thousand four hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
994435 Nine hundred ninety four thousand four hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
994436 Nine hundred ninety four thousand four hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
994437 Nine hundred ninety four thousand four hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
994438 Nine hundred ninety four thousand four hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
994439 Nine hundred ninety four thousand four hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
994440 Nine hundred ninety four thousand four hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
994441 Nine hundred ninety four thousand four hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
994442 Nine hundred ninety four thousand four hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
994443 Nine hundred ninety four thousand four hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
994444 Nine hundred ninety four thousand four hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
994445 Nine hundred ninety four thousand four hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
994446 Nine hundred ninety four thousand four hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
994447 Nine hundred ninety four thousand four hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
994448 Nine hundred ninety four thousand four hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
994449 Nine hundred ninety four thousand four hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
994450 Nine hundred ninety four thousand four hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
994451 Nine hundred ninety four thousand four hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
994452 Nine hundred ninety four thousand four hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
994453 Nine hundred ninety four thousand four hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
994454 Nine hundred ninety four thousand four hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
994455 Nine hundred ninety four thousand four hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
994456 Nine hundred ninety four thousand four hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
994457 Nine hundred ninety four thousand four hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
994458 Nine hundred ninety four thousand four hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
994459 Nine hundred ninety four thousand four hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
994460 Nine hundred ninety four thousand four hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
994461 Nine hundred ninety four thousand four hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
994462 Nine hundred ninety four thousand four hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
994463 Nine hundred ninety four thousand four hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
994464 Nine hundred ninety four thousand four hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
994465 Nine hundred ninety four thousand four hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
994466 Nine hundred ninety four thousand four hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
994467 Nine hundred ninety four thousand four hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
994468 Nine hundred ninety four thousand four hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
994469 Nine hundred ninety four thousand four hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
994470 Nine hundred ninety four thousand four hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
994471 Nine hundred ninety four thousand four hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
994472 Nine hundred ninety four thousand four hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
994473 Nine hundred ninety four thousand four hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
994474 Nine hundred ninety four thousand four hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
994475 Nine hundred ninety four thousand four hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
994476 Nine hundred ninety four thousand four hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
994477 Nine hundred ninety four thousand four hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
994478 Nine hundred ninety four thousand four hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
994479 Nine hundred ninety four thousand four hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
994480 Nine hundred ninety four thousand four hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
994481 Nine hundred ninety four thousand four hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
994482 Nine hundred ninety four thousand four hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
994483 Nine hundred ninety four thousand four hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
994484 Nine hundred ninety four thousand four hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
994485 Nine hundred ninety four thousand four hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
994486 Nine hundred ninety four thousand four hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
994487 Nine hundred ninety four thousand four hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
994488 Nine hundred ninety four thousand four hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
994489 Nine hundred ninety four thousand four hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
994490 Nine hundred ninety four thousand four hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
994491 Nine hundred ninety four thousand four hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
994492 Nine hundred ninety four thousand four hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
994493 Nine hundred ninety four thousand four hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
994494 Nine hundred ninety four thousand four hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
994495 Nine hundred ninety four thousand four hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
994496 Nine hundred ninety four thousand four hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
994497 Nine hundred ninety four thousand four hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
994498 Nine hundred ninety four thousand four hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
994499 Nine hundred ninety four thousand four hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
994500 Nine hundred ninety four thousand five hundredไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 994401 ถึง 994500 (Nine hundred ninety four thousand four hundred and one to Nine hundred ninety four thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 994501-994600, 994601-994700, 994701-994800, 994801-994900, 994901-995000, 995001-995100, 995101-995200, 995201-995300, 995301-995400, 995401-995500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 994301-994400, 994201-994300, 994101-994200, 994001-994100, 993901-994000, 993801-993900, 993701-993800, 993601-993700, 993501-993600, 993401-993500