วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 994001 ถึง 994100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 994001 ถึง 994100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 994001 ถึง 994100 (Nine hundred ninety four thousand and one to Nine hundred ninety four thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
994001 Nine hundred ninety four thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง
994002 Nine hundred ninety four thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง
994003 Nine hundred ninety four thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม
994004 Nine hundred ninety four thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่
994005 Nine hundred ninety four thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า
994006 Nine hundred ninety four thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก
994007 Nine hundred ninety four thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด
994008 Nine hundred ninety four thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด
994009 Nine hundred ninety four thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า
994010 Nine hundred ninety four thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ
994011 Nine hundred ninety four thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เอ็ด
994012 Nine hundred ninety four thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สอง
994013 Nine hundred ninety four thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สาม
994014 Nine hundred ninety four thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สี่
994015 Nine hundred ninety four thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​ห้า
994016 Nine hundred ninety four thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​หก
994017 Nine hundred ninety four thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เจ็ด
994018 Nine hundred ninety four thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​แปด
994019 Nine hundred ninety four thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เก้า
994020 Nine hundred ninety four thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ
994021 Nine hundred ninety four thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
994022 Nine hundred ninety four thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สอง
994023 Nine hundred ninety four thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สาม
994024 Nine hundred ninety four thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สี่
994025 Nine hundred ninety four thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
994026 Nine hundred ninety four thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​หก
994027 Nine hundred ninety four thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
994028 Nine hundred ninety four thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​แปด
994029 Nine hundred ninety four thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
994030 Nine hundred ninety four thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ
994031 Nine hundred ninety four thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
994032 Nine hundred ninety four thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สอง
994033 Nine hundred ninety four thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สาม
994034 Nine hundred ninety four thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สี่
994035 Nine hundred ninety four thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​ห้า
994036 Nine hundred ninety four thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​หก
994037 Nine hundred ninety four thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
994038 Nine hundred ninety four thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​แปด
994039 Nine hundred ninety four thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เก้า
994040 Nine hundred ninety four thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ
994041 Nine hundred ninety four thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
994042 Nine hundred ninety four thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สอง
994043 Nine hundred ninety four thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สาม
994044 Nine hundred ninety four thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สี่
994045 Nine hundred ninety four thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​ห้า
994046 Nine hundred ninety four thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​หก
994047 Nine hundred ninety four thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
994048 Nine hundred ninety four thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​แปด
994049 Nine hundred ninety four thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เก้า
994050 Nine hundred ninety four thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ
994051 Nine hundred ninety four thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
994052 Nine hundred ninety four thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สอง
994053 Nine hundred ninety four thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สาม
994054 Nine hundred ninety four thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สี่
994055 Nine hundred ninety four thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
994056 Nine hundred ninety four thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​หก
994057 Nine hundred ninety four thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
994058 Nine hundred ninety four thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​แปด
994059 Nine hundred ninety four thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
994060 Nine hundred ninety four thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ
994061 Nine hundred ninety four thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
994062 Nine hundred ninety four thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สอง
994063 Nine hundred ninety four thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สาม
994064 Nine hundred ninety four thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สี่
994065 Nine hundred ninety four thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​ห้า
994066 Nine hundred ninety four thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​หก
994067 Nine hundred ninety four thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
994068 Nine hundred ninety four thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​แปด
994069 Nine hundred ninety four thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เก้า
994070 Nine hundred ninety four thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ
994071 Nine hundred ninety four thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
994072 Nine hundred ninety four thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
994073 Nine hundred ninety four thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
994074 Nine hundred ninety four thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
994075 Nine hundred ninety four thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
994076 Nine hundred ninety four thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
994077 Nine hundred ninety four thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
994078 Nine hundred ninety four thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
994079 Nine hundred ninety four thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
994080 Nine hundred ninety four thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ
994081 Nine hundred ninety four thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
994082 Nine hundred ninety four thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สอง
994083 Nine hundred ninety four thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สาม
994084 Nine hundred ninety four thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สี่
994085 Nine hundred ninety four thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​ห้า
994086 Nine hundred ninety four thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​หก
994087 Nine hundred ninety four thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
994088 Nine hundred ninety four thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​แปด
994089 Nine hundred ninety four thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เก้า
994090 Nine hundred ninety four thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ
994091 Nine hundred ninety four thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
994092 Nine hundred ninety four thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สอง
994093 Nine hundred ninety four thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สาม
994094 Nine hundred ninety four thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สี่
994095 Nine hundred ninety four thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
994096 Nine hundred ninety four thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​หก
994097 Nine hundred ninety four thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
994098 Nine hundred ninety four thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​แปด
994099 Nine hundred ninety four thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
994100 Nine hundred ninety four thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 994001 ถึง 994100 (Nine hundred ninety four thousand and one to Nine hundred ninety four thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 994101-994200, 994201-994300, 994301-994400, 994401-994500, 994501-994600, 994601-994700, 994701-994800, 994801-994900, 994901-995000, 995001-995100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 993901-994000, 993801-993900, 993701-993800, 993601-993700, 993501-993600, 993401-993500, 993301-993400, 993201-993300, 993101-993200, 993001-993100