วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 993401 ถึง 993500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 993401 ถึง 993500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 993401 ถึง 993500 (Nine hundred ninety three thousand four hundred and one to Nine hundred ninety three thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
993401 Nine hundred ninety three thousand four hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
993402 Nine hundred ninety three thousand four hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สอง
993403 Nine hundred ninety three thousand four hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม
993404 Nine hundred ninety three thousand four hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่
993405 Nine hundred ninety three thousand four hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
993406 Nine hundred ninety three thousand four hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก
993407 Nine hundred ninety three thousand four hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
993408 Nine hundred ninety three thousand four hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด
993409 Nine hundred ninety three thousand four hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
993410 Nine hundred ninety three thousand four hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
993411 Nine hundred ninety three thousand four hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
993412 Nine hundred ninety three thousand four hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
993413 Nine hundred ninety three thousand four hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
993414 Nine hundred ninety three thousand four hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
993415 Nine hundred ninety three thousand four hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
993416 Nine hundred ninety three thousand four hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
993417 Nine hundred ninety three thousand four hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
993418 Nine hundred ninety three thousand four hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
993419 Nine hundred ninety three thousand four hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
993420 Nine hundred ninety three thousand four hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
993421 Nine hundred ninety three thousand four hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
993422 Nine hundred ninety three thousand four hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
993423 Nine hundred ninety three thousand four hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
993424 Nine hundred ninety three thousand four hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
993425 Nine hundred ninety three thousand four hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
993426 Nine hundred ninety three thousand four hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
993427 Nine hundred ninety three thousand four hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
993428 Nine hundred ninety three thousand four hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
993429 Nine hundred ninety three thousand four hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
993430 Nine hundred ninety three thousand four hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
993431 Nine hundred ninety three thousand four hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
993432 Nine hundred ninety three thousand four hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
993433 Nine hundred ninety three thousand four hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
993434 Nine hundred ninety three thousand four hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
993435 Nine hundred ninety three thousand four hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
993436 Nine hundred ninety three thousand four hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
993437 Nine hundred ninety three thousand four hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
993438 Nine hundred ninety three thousand four hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
993439 Nine hundred ninety three thousand four hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
993440 Nine hundred ninety three thousand four hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
993441 Nine hundred ninety three thousand four hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
993442 Nine hundred ninety three thousand four hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
993443 Nine hundred ninety three thousand four hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
993444 Nine hundred ninety three thousand four hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
993445 Nine hundred ninety three thousand four hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
993446 Nine hundred ninety three thousand four hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
993447 Nine hundred ninety three thousand four hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
993448 Nine hundred ninety three thousand four hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
993449 Nine hundred ninety three thousand four hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
993450 Nine hundred ninety three thousand four hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
993451 Nine hundred ninety three thousand four hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
993452 Nine hundred ninety three thousand four hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
993453 Nine hundred ninety three thousand four hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
993454 Nine hundred ninety three thousand four hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
993455 Nine hundred ninety three thousand four hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
993456 Nine hundred ninety three thousand four hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
993457 Nine hundred ninety three thousand four hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
993458 Nine hundred ninety three thousand four hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
993459 Nine hundred ninety three thousand four hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
993460 Nine hundred ninety three thousand four hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
993461 Nine hundred ninety three thousand four hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
993462 Nine hundred ninety three thousand four hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
993463 Nine hundred ninety three thousand four hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
993464 Nine hundred ninety three thousand four hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
993465 Nine hundred ninety three thousand four hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
993466 Nine hundred ninety three thousand four hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
993467 Nine hundred ninety three thousand four hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
993468 Nine hundred ninety three thousand four hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
993469 Nine hundred ninety three thousand four hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
993470 Nine hundred ninety three thousand four hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
993471 Nine hundred ninety three thousand four hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
993472 Nine hundred ninety three thousand four hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
993473 Nine hundred ninety three thousand four hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
993474 Nine hundred ninety three thousand four hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
993475 Nine hundred ninety three thousand four hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
993476 Nine hundred ninety three thousand four hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
993477 Nine hundred ninety three thousand four hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
993478 Nine hundred ninety three thousand four hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
993479 Nine hundred ninety three thousand four hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
993480 Nine hundred ninety three thousand four hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
993481 Nine hundred ninety three thousand four hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
993482 Nine hundred ninety three thousand four hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
993483 Nine hundred ninety three thousand four hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
993484 Nine hundred ninety three thousand four hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
993485 Nine hundred ninety three thousand four hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
993486 Nine hundred ninety three thousand four hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
993487 Nine hundred ninety three thousand four hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
993488 Nine hundred ninety three thousand four hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
993489 Nine hundred ninety three thousand four hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
993490 Nine hundred ninety three thousand four hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
993491 Nine hundred ninety three thousand four hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
993492 Nine hundred ninety three thousand four hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
993493 Nine hundred ninety three thousand four hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
993494 Nine hundred ninety three thousand four hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
993495 Nine hundred ninety three thousand four hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
993496 Nine hundred ninety three thousand four hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
993497 Nine hundred ninety three thousand four hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
993498 Nine hundred ninety three thousand four hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
993499 Nine hundred ninety three thousand four hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
993500 Nine hundred ninety three thousand five hundredไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 993401 ถึง 993500 (Nine hundred ninety three thousand four hundred and one to Nine hundred ninety three thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 993501-993600, 993601-993700, 993701-993800, 993801-993900, 993901-994000, 994001-994100, 994101-994200, 994201-994300, 994301-994400, 994401-994500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 993301-993400, 993201-993300, 993101-993200, 993001-993100, 992901-993000, 992801-992900, 992701-992800, 992601-992700, 992501-992600, 992401-992500