วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 993301 ถึง 993400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 993301 ถึง 993400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 993301 ถึง 993400 (Nine hundred ninety three thousand three hundred and one to Nine hundred ninety three thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
993301 Nine hundred ninety three thousand three hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
993302 Nine hundred ninety three thousand three hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สอง
993303 Nine hundred ninety three thousand three hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม
993304 Nine hundred ninety three thousand three hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่
993305 Nine hundred ninety three thousand three hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
993306 Nine hundred ninety three thousand three hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก
993307 Nine hundred ninety three thousand three hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
993308 Nine hundred ninety three thousand three hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด
993309 Nine hundred ninety three thousand three hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
993310 Nine hundred ninety three thousand three hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
993311 Nine hundred ninety three thousand three hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
993312 Nine hundred ninety three thousand three hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
993313 Nine hundred ninety three thousand three hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
993314 Nine hundred ninety three thousand three hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
993315 Nine hundred ninety three thousand three hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
993316 Nine hundred ninety three thousand three hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
993317 Nine hundred ninety three thousand three hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
993318 Nine hundred ninety three thousand three hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
993319 Nine hundred ninety three thousand three hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
993320 Nine hundred ninety three thousand three hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
993321 Nine hundred ninety three thousand three hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
993322 Nine hundred ninety three thousand three hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
993323 Nine hundred ninety three thousand three hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
993324 Nine hundred ninety three thousand three hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
993325 Nine hundred ninety three thousand three hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
993326 Nine hundred ninety three thousand three hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
993327 Nine hundred ninety three thousand three hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
993328 Nine hundred ninety three thousand three hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
993329 Nine hundred ninety three thousand three hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
993330 Nine hundred ninety three thousand three hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
993331 Nine hundred ninety three thousand three hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
993332 Nine hundred ninety three thousand three hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
993333 Nine hundred ninety three thousand three hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
993334 Nine hundred ninety three thousand three hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
993335 Nine hundred ninety three thousand three hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
993336 Nine hundred ninety three thousand three hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
993337 Nine hundred ninety three thousand three hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
993338 Nine hundred ninety three thousand three hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
993339 Nine hundred ninety three thousand three hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
993340 Nine hundred ninety three thousand three hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
993341 Nine hundred ninety three thousand three hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
993342 Nine hundred ninety three thousand three hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
993343 Nine hundred ninety three thousand three hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
993344 Nine hundred ninety three thousand three hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
993345 Nine hundred ninety three thousand three hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
993346 Nine hundred ninety three thousand three hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
993347 Nine hundred ninety three thousand three hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
993348 Nine hundred ninety three thousand three hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
993349 Nine hundred ninety three thousand three hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
993350 Nine hundred ninety three thousand three hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
993351 Nine hundred ninety three thousand three hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
993352 Nine hundred ninety three thousand three hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
993353 Nine hundred ninety three thousand three hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
993354 Nine hundred ninety three thousand three hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
993355 Nine hundred ninety three thousand three hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
993356 Nine hundred ninety three thousand three hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
993357 Nine hundred ninety three thousand three hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
993358 Nine hundred ninety three thousand three hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
993359 Nine hundred ninety three thousand three hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
993360 Nine hundred ninety three thousand three hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
993361 Nine hundred ninety three thousand three hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
993362 Nine hundred ninety three thousand three hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
993363 Nine hundred ninety three thousand three hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
993364 Nine hundred ninety three thousand three hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
993365 Nine hundred ninety three thousand three hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
993366 Nine hundred ninety three thousand three hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
993367 Nine hundred ninety three thousand three hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
993368 Nine hundred ninety three thousand three hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
993369 Nine hundred ninety three thousand three hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
993370 Nine hundred ninety three thousand three hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
993371 Nine hundred ninety three thousand three hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
993372 Nine hundred ninety three thousand three hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
993373 Nine hundred ninety three thousand three hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
993374 Nine hundred ninety three thousand three hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
993375 Nine hundred ninety three thousand three hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
993376 Nine hundred ninety three thousand three hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
993377 Nine hundred ninety three thousand three hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
993378 Nine hundred ninety three thousand three hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
993379 Nine hundred ninety three thousand three hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
993380 Nine hundred ninety three thousand three hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
993381 Nine hundred ninety three thousand three hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
993382 Nine hundred ninety three thousand three hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
993383 Nine hundred ninety three thousand three hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
993384 Nine hundred ninety three thousand three hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
993385 Nine hundred ninety three thousand three hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
993386 Nine hundred ninety three thousand three hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
993387 Nine hundred ninety three thousand three hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
993388 Nine hundred ninety three thousand three hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
993389 Nine hundred ninety three thousand three hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
993390 Nine hundred ninety three thousand three hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
993391 Nine hundred ninety three thousand three hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
993392 Nine hundred ninety three thousand three hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
993393 Nine hundred ninety three thousand three hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
993394 Nine hundred ninety three thousand three hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
993395 Nine hundred ninety three thousand three hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
993396 Nine hundred ninety three thousand three hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
993397 Nine hundred ninety three thousand three hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
993398 Nine hundred ninety three thousand three hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
993399 Nine hundred ninety three thousand three hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
993400 Nine hundred ninety three thousand four hundredไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 993301 ถึง 993400 (Nine hundred ninety three thousand three hundred and one to Nine hundred ninety three thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 993401-993500, 993501-993600, 993601-993700, 993701-993800, 993801-993900, 993901-994000, 994001-994100, 994101-994200, 994201-994300, 994301-994400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 993201-993300, 993101-993200, 993001-993100, 992901-993000, 992801-992900, 992701-992800, 992601-992700, 992501-992600, 992401-992500, 992301-992400