วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 993001 ถึง 993100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 993001 ถึง 993100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 993001 ถึง 993100 (Nine hundred ninety three thousand and one to Nine hundred ninety three thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
993001 Nine hundred ninety three thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง
993002 Nine hundred ninety three thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สอง
993003 Nine hundred ninety three thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม
993004 Nine hundred ninety three thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่
993005 Nine hundred ninety three thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า
993006 Nine hundred ninety three thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​หก
993007 Nine hundred ninety three thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด
993008 Nine hundred ninety three thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด
993009 Nine hundred ninety three thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า
993010 Nine hundred ninety three thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สิบ
993011 Nine hundred ninety three thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เอ็ด
993012 Nine hundred ninety three thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สอง
993013 Nine hundred ninety three thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สาม
993014 Nine hundred ninety three thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สี่
993015 Nine hundred ninety three thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​ห้า
993016 Nine hundred ninety three thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​หก
993017 Nine hundred ninety three thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เจ็ด
993018 Nine hundred ninety three thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​แปด
993019 Nine hundred ninety three thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เก้า
993020 Nine hundred ninety three thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ
993021 Nine hundred ninety three thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
993022 Nine hundred ninety three thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สอง
993023 Nine hundred ninety three thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สาม
993024 Nine hundred ninety three thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สี่
993025 Nine hundred ninety three thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
993026 Nine hundred ninety three thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​หก
993027 Nine hundred ninety three thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
993028 Nine hundred ninety three thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​แปด
993029 Nine hundred ninety three thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
993030 Nine hundred ninety three thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ
993031 Nine hundred ninety three thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
993032 Nine hundred ninety three thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สอง
993033 Nine hundred ninety three thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สาม
993034 Nine hundred ninety three thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สี่
993035 Nine hundred ninety three thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​ห้า
993036 Nine hundred ninety three thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​หก
993037 Nine hundred ninety three thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
993038 Nine hundred ninety three thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​แปด
993039 Nine hundred ninety three thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เก้า
993040 Nine hundred ninety three thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ
993041 Nine hundred ninety three thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
993042 Nine hundred ninety three thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สอง
993043 Nine hundred ninety three thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สาม
993044 Nine hundred ninety three thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สี่
993045 Nine hundred ninety three thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​ห้า
993046 Nine hundred ninety three thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​หก
993047 Nine hundred ninety three thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
993048 Nine hundred ninety three thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​แปด
993049 Nine hundred ninety three thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เก้า
993050 Nine hundred ninety three thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ
993051 Nine hundred ninety three thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
993052 Nine hundred ninety three thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สอง
993053 Nine hundred ninety three thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สาม
993054 Nine hundred ninety three thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สี่
993055 Nine hundred ninety three thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
993056 Nine hundred ninety three thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​หก
993057 Nine hundred ninety three thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
993058 Nine hundred ninety three thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​แปด
993059 Nine hundred ninety three thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
993060 Nine hundred ninety three thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ
993061 Nine hundred ninety three thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
993062 Nine hundred ninety three thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สอง
993063 Nine hundred ninety three thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สาม
993064 Nine hundred ninety three thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สี่
993065 Nine hundred ninety three thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​ห้า
993066 Nine hundred ninety three thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​หก
993067 Nine hundred ninety three thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
993068 Nine hundred ninety three thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​แปด
993069 Nine hundred ninety three thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เก้า
993070 Nine hundred ninety three thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ
993071 Nine hundred ninety three thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
993072 Nine hundred ninety three thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
993073 Nine hundred ninety three thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
993074 Nine hundred ninety three thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
993075 Nine hundred ninety three thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
993076 Nine hundred ninety three thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
993077 Nine hundred ninety three thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
993078 Nine hundred ninety three thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
993079 Nine hundred ninety three thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
993080 Nine hundred ninety three thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ
993081 Nine hundred ninety three thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
993082 Nine hundred ninety three thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สอง
993083 Nine hundred ninety three thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สาม
993084 Nine hundred ninety three thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สี่
993085 Nine hundred ninety three thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​ห้า
993086 Nine hundred ninety three thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​หก
993087 Nine hundred ninety three thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
993088 Nine hundred ninety three thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​แปด
993089 Nine hundred ninety three thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เก้า
993090 Nine hundred ninety three thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ
993091 Nine hundred ninety three thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
993092 Nine hundred ninety three thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สอง
993093 Nine hundred ninety three thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สาม
993094 Nine hundred ninety three thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สี่
993095 Nine hundred ninety three thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
993096 Nine hundred ninety three thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​หก
993097 Nine hundred ninety three thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
993098 Nine hundred ninety three thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​แปด
993099 Nine hundred ninety three thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
993100 Nine hundred ninety three thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 993001 ถึง 993100 (Nine hundred ninety three thousand and one to Nine hundred ninety three thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 993101-993200, 993201-993300, 993301-993400, 993401-993500, 993501-993600, 993601-993700, 993701-993800, 993801-993900, 993901-994000, 994001-994100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 992901-993000, 992801-992900, 992701-992800, 992601-992700, 992501-992600, 992401-992500, 992301-992400, 992201-992300, 992101-992200, 992001-992100