วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 992501 ถึง 992600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 992501 ถึง 992600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 992501 ถึง 992600 (Nine hundred ninety two thousand five hundred and one to Nine hundred ninety two thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
992501 Nine hundred ninety two thousand five hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
992502 Nine hundred ninety two thousand five hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
992503 Nine hundred ninety two thousand five hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
992504 Nine hundred ninety two thousand five hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
992505 Nine hundred ninety two thousand five hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
992506 Nine hundred ninety two thousand five hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก
992507 Nine hundred ninety two thousand five hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
992508 Nine hundred ninety two thousand five hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
992509 Nine hundred ninety two thousand five hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
992510 Nine hundred ninety two thousand five hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
992511 Nine hundred ninety two thousand five hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
992512 Nine hundred ninety two thousand five hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
992513 Nine hundred ninety two thousand five hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
992514 Nine hundred ninety two thousand five hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
992515 Nine hundred ninety two thousand five hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
992516 Nine hundred ninety two thousand five hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
992517 Nine hundred ninety two thousand five hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
992518 Nine hundred ninety two thousand five hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
992519 Nine hundred ninety two thousand five hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
992520 Nine hundred ninety two thousand five hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
992521 Nine hundred ninety two thousand five hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
992522 Nine hundred ninety two thousand five hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
992523 Nine hundred ninety two thousand five hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
992524 Nine hundred ninety two thousand five hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
992525 Nine hundred ninety two thousand five hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
992526 Nine hundred ninety two thousand five hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
992527 Nine hundred ninety two thousand five hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
992528 Nine hundred ninety two thousand five hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
992529 Nine hundred ninety two thousand five hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
992530 Nine hundred ninety two thousand five hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
992531 Nine hundred ninety two thousand five hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
992532 Nine hundred ninety two thousand five hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
992533 Nine hundred ninety two thousand five hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
992534 Nine hundred ninety two thousand five hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
992535 Nine hundred ninety two thousand five hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
992536 Nine hundred ninety two thousand five hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
992537 Nine hundred ninety two thousand five hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
992538 Nine hundred ninety two thousand five hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
992539 Nine hundred ninety two thousand five hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
992540 Nine hundred ninety two thousand five hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
992541 Nine hundred ninety two thousand five hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
992542 Nine hundred ninety two thousand five hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
992543 Nine hundred ninety two thousand five hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
992544 Nine hundred ninety two thousand five hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
992545 Nine hundred ninety two thousand five hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
992546 Nine hundred ninety two thousand five hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
992547 Nine hundred ninety two thousand five hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
992548 Nine hundred ninety two thousand five hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
992549 Nine hundred ninety two thousand five hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
992550 Nine hundred ninety two thousand five hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
992551 Nine hundred ninety two thousand five hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
992552 Nine hundred ninety two thousand five hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
992553 Nine hundred ninety two thousand five hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
992554 Nine hundred ninety two thousand five hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
992555 Nine hundred ninety two thousand five hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
992556 Nine hundred ninety two thousand five hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
992557 Nine hundred ninety two thousand five hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
992558 Nine hundred ninety two thousand five hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
992559 Nine hundred ninety two thousand five hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
992560 Nine hundred ninety two thousand five hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
992561 Nine hundred ninety two thousand five hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
992562 Nine hundred ninety two thousand five hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
992563 Nine hundred ninety two thousand five hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
992564 Nine hundred ninety two thousand five hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
992565 Nine hundred ninety two thousand five hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
992566 Nine hundred ninety two thousand five hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
992567 Nine hundred ninety two thousand five hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
992568 Nine hundred ninety two thousand five hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
992569 Nine hundred ninety two thousand five hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
992570 Nine hundred ninety two thousand five hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
992571 Nine hundred ninety two thousand five hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
992572 Nine hundred ninety two thousand five hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
992573 Nine hundred ninety two thousand five hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
992574 Nine hundred ninety two thousand five hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
992575 Nine hundred ninety two thousand five hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
992576 Nine hundred ninety two thousand five hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
992577 Nine hundred ninety two thousand five hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
992578 Nine hundred ninety two thousand five hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
992579 Nine hundred ninety two thousand five hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
992580 Nine hundred ninety two thousand five hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
992581 Nine hundred ninety two thousand five hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
992582 Nine hundred ninety two thousand five hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
992583 Nine hundred ninety two thousand five hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
992584 Nine hundred ninety two thousand five hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
992585 Nine hundred ninety two thousand five hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
992586 Nine hundred ninety two thousand five hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
992587 Nine hundred ninety two thousand five hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
992588 Nine hundred ninety two thousand five hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
992589 Nine hundred ninety two thousand five hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
992590 Nine hundred ninety two thousand five hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
992591 Nine hundred ninety two thousand five hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
992592 Nine hundred ninety two thousand five hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
992593 Nine hundred ninety two thousand five hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
992594 Nine hundred ninety two thousand five hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
992595 Nine hundred ninety two thousand five hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
992596 Nine hundred ninety two thousand five hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
992597 Nine hundred ninety two thousand five hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
992598 Nine hundred ninety two thousand five hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
992599 Nine hundred ninety two thousand five hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
992600 Nine hundred ninety two thousand six hundredไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 992501 ถึง 992600 (Nine hundred ninety two thousand five hundred and one to Nine hundred ninety two thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 992601-992700, 992701-992800, 992801-992900, 992901-993000, 993001-993100, 993101-993200, 993201-993300, 993301-993400, 993401-993500, 993501-993600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 992401-992500, 992301-992400, 992201-992300, 992101-992200, 992001-992100, 991901-992000, 991801-991900, 991701-991800, 991601-991700, 991501-991600