วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 992301 ถึง 992400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 992301 ถึง 992400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 992301 ถึง 992400 (Nine hundred ninety two thousand three hundred and one to Nine hundred ninety two thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
992301 Nine hundred ninety two thousand three hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
992302 Nine hundred ninety two thousand three hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สอง
992303 Nine hundred ninety two thousand three hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม
992304 Nine hundred ninety two thousand three hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่
992305 Nine hundred ninety two thousand three hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
992306 Nine hundred ninety two thousand three hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก
992307 Nine hundred ninety two thousand three hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
992308 Nine hundred ninety two thousand three hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด
992309 Nine hundred ninety two thousand three hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
992310 Nine hundred ninety two thousand three hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
992311 Nine hundred ninety two thousand three hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
992312 Nine hundred ninety two thousand three hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
992313 Nine hundred ninety two thousand three hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
992314 Nine hundred ninety two thousand three hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
992315 Nine hundred ninety two thousand three hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
992316 Nine hundred ninety two thousand three hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
992317 Nine hundred ninety two thousand three hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
992318 Nine hundred ninety two thousand three hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
992319 Nine hundred ninety two thousand three hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
992320 Nine hundred ninety two thousand three hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
992321 Nine hundred ninety two thousand three hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
992322 Nine hundred ninety two thousand three hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
992323 Nine hundred ninety two thousand three hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
992324 Nine hundred ninety two thousand three hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
992325 Nine hundred ninety two thousand three hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
992326 Nine hundred ninety two thousand three hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
992327 Nine hundred ninety two thousand three hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
992328 Nine hundred ninety two thousand three hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
992329 Nine hundred ninety two thousand three hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
992330 Nine hundred ninety two thousand three hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
992331 Nine hundred ninety two thousand three hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
992332 Nine hundred ninety two thousand three hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
992333 Nine hundred ninety two thousand three hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
992334 Nine hundred ninety two thousand three hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
992335 Nine hundred ninety two thousand three hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
992336 Nine hundred ninety two thousand three hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
992337 Nine hundred ninety two thousand three hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
992338 Nine hundred ninety two thousand three hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
992339 Nine hundred ninety two thousand three hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
992340 Nine hundred ninety two thousand three hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
992341 Nine hundred ninety two thousand three hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
992342 Nine hundred ninety two thousand three hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
992343 Nine hundred ninety two thousand three hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
992344 Nine hundred ninety two thousand three hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
992345 Nine hundred ninety two thousand three hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
992346 Nine hundred ninety two thousand three hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
992347 Nine hundred ninety two thousand three hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
992348 Nine hundred ninety two thousand three hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
992349 Nine hundred ninety two thousand three hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
992350 Nine hundred ninety two thousand three hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
992351 Nine hundred ninety two thousand three hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
992352 Nine hundred ninety two thousand three hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
992353 Nine hundred ninety two thousand three hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
992354 Nine hundred ninety two thousand three hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
992355 Nine hundred ninety two thousand three hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
992356 Nine hundred ninety two thousand three hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
992357 Nine hundred ninety two thousand three hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
992358 Nine hundred ninety two thousand three hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
992359 Nine hundred ninety two thousand three hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
992360 Nine hundred ninety two thousand three hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
992361 Nine hundred ninety two thousand three hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
992362 Nine hundred ninety two thousand three hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
992363 Nine hundred ninety two thousand three hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
992364 Nine hundred ninety two thousand three hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
992365 Nine hundred ninety two thousand three hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
992366 Nine hundred ninety two thousand three hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
992367 Nine hundred ninety two thousand three hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
992368 Nine hundred ninety two thousand three hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
992369 Nine hundred ninety two thousand three hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
992370 Nine hundred ninety two thousand three hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
992371 Nine hundred ninety two thousand three hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
992372 Nine hundred ninety two thousand three hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
992373 Nine hundred ninety two thousand three hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
992374 Nine hundred ninety two thousand three hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
992375 Nine hundred ninety two thousand three hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
992376 Nine hundred ninety two thousand three hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
992377 Nine hundred ninety two thousand three hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
992378 Nine hundred ninety two thousand three hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
992379 Nine hundred ninety two thousand three hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
992380 Nine hundred ninety two thousand three hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
992381 Nine hundred ninety two thousand three hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
992382 Nine hundred ninety two thousand three hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
992383 Nine hundred ninety two thousand three hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
992384 Nine hundred ninety two thousand three hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
992385 Nine hundred ninety two thousand three hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
992386 Nine hundred ninety two thousand three hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
992387 Nine hundred ninety two thousand three hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
992388 Nine hundred ninety two thousand three hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
992389 Nine hundred ninety two thousand three hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
992390 Nine hundred ninety two thousand three hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
992391 Nine hundred ninety two thousand three hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
992392 Nine hundred ninety two thousand three hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
992393 Nine hundred ninety two thousand three hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
992394 Nine hundred ninety two thousand three hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
992395 Nine hundred ninety two thousand three hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
992396 Nine hundred ninety two thousand three hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
992397 Nine hundred ninety two thousand three hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
992398 Nine hundred ninety two thousand three hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
992399 Nine hundred ninety two thousand three hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
992400 Nine hundred ninety two thousand four hundredไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 992301 ถึง 992400 (Nine hundred ninety two thousand three hundred and one to Nine hundred ninety two thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 992401-992500, 992501-992600, 992601-992700, 992701-992800, 992801-992900, 992901-993000, 993001-993100, 993101-993200, 993201-993300, 993301-993400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 992201-992300, 992101-992200, 992001-992100, 991901-992000, 991801-991900, 991701-991800, 991601-991700, 991501-991600, 991401-991500, 991301-991400