วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 992201 ถึง 992300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 992201 ถึง 992300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 992201 ถึง 992300 (Nine hundred ninety two thousand two hundred and one to Nine hundred ninety two thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
992201 Nine hundred ninety two thousand two hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
992202 Nine hundred ninety two thousand two hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สอง
992203 Nine hundred ninety two thousand two hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม
992204 Nine hundred ninety two thousand two hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่
992205 Nine hundred ninety two thousand two hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
992206 Nine hundred ninety two thousand two hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก
992207 Nine hundred ninety two thousand two hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
992208 Nine hundred ninety two thousand two hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด
992209 Nine hundred ninety two thousand two hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
992210 Nine hundred ninety two thousand two hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
992211 Nine hundred ninety two thousand two hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
992212 Nine hundred ninety two thousand two hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
992213 Nine hundred ninety two thousand two hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
992214 Nine hundred ninety two thousand two hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
992215 Nine hundred ninety two thousand two hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
992216 Nine hundred ninety two thousand two hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
992217 Nine hundred ninety two thousand two hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
992218 Nine hundred ninety two thousand two hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
992219 Nine hundred ninety two thousand two hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
992220 Nine hundred ninety two thousand two hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
992221 Nine hundred ninety two thousand two hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
992222 Nine hundred ninety two thousand two hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
992223 Nine hundred ninety two thousand two hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
992224 Nine hundred ninety two thousand two hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
992225 Nine hundred ninety two thousand two hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
992226 Nine hundred ninety two thousand two hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
992227 Nine hundred ninety two thousand two hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
992228 Nine hundred ninety two thousand two hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
992229 Nine hundred ninety two thousand two hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
992230 Nine hundred ninety two thousand two hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
992231 Nine hundred ninety two thousand two hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
992232 Nine hundred ninety two thousand two hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
992233 Nine hundred ninety two thousand two hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
992234 Nine hundred ninety two thousand two hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
992235 Nine hundred ninety two thousand two hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
992236 Nine hundred ninety two thousand two hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
992237 Nine hundred ninety two thousand two hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
992238 Nine hundred ninety two thousand two hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
992239 Nine hundred ninety two thousand two hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
992240 Nine hundred ninety two thousand two hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
992241 Nine hundred ninety two thousand two hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
992242 Nine hundred ninety two thousand two hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
992243 Nine hundred ninety two thousand two hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
992244 Nine hundred ninety two thousand two hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
992245 Nine hundred ninety two thousand two hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
992246 Nine hundred ninety two thousand two hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
992247 Nine hundred ninety two thousand two hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
992248 Nine hundred ninety two thousand two hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
992249 Nine hundred ninety two thousand two hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
992250 Nine hundred ninety two thousand two hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
992251 Nine hundred ninety two thousand two hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
992252 Nine hundred ninety two thousand two hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
992253 Nine hundred ninety two thousand two hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
992254 Nine hundred ninety two thousand two hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
992255 Nine hundred ninety two thousand two hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
992256 Nine hundred ninety two thousand two hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
992257 Nine hundred ninety two thousand two hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
992258 Nine hundred ninety two thousand two hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
992259 Nine hundred ninety two thousand two hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
992260 Nine hundred ninety two thousand two hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
992261 Nine hundred ninety two thousand two hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
992262 Nine hundred ninety two thousand two hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
992263 Nine hundred ninety two thousand two hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
992264 Nine hundred ninety two thousand two hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
992265 Nine hundred ninety two thousand two hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
992266 Nine hundred ninety two thousand two hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
992267 Nine hundred ninety two thousand two hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
992268 Nine hundred ninety two thousand two hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
992269 Nine hundred ninety two thousand two hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
992270 Nine hundred ninety two thousand two hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
992271 Nine hundred ninety two thousand two hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
992272 Nine hundred ninety two thousand two hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
992273 Nine hundred ninety two thousand two hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
992274 Nine hundred ninety two thousand two hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
992275 Nine hundred ninety two thousand two hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
992276 Nine hundred ninety two thousand two hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
992277 Nine hundred ninety two thousand two hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
992278 Nine hundred ninety two thousand two hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
992279 Nine hundred ninety two thousand two hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
992280 Nine hundred ninety two thousand two hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
992281 Nine hundred ninety two thousand two hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
992282 Nine hundred ninety two thousand two hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
992283 Nine hundred ninety two thousand two hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
992284 Nine hundred ninety two thousand two hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
992285 Nine hundred ninety two thousand two hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
992286 Nine hundred ninety two thousand two hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
992287 Nine hundred ninety two thousand two hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
992288 Nine hundred ninety two thousand two hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
992289 Nine hundred ninety two thousand two hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
992290 Nine hundred ninety two thousand two hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
992291 Nine hundred ninety two thousand two hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
992292 Nine hundred ninety two thousand two hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
992293 Nine hundred ninety two thousand two hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
992294 Nine hundred ninety two thousand two hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
992295 Nine hundred ninety two thousand two hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
992296 Nine hundred ninety two thousand two hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
992297 Nine hundred ninety two thousand two hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
992298 Nine hundred ninety two thousand two hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
992299 Nine hundred ninety two thousand two hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
992300 Nine hundred ninety two thousand three hundredไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 992201 ถึง 992300 (Nine hundred ninety two thousand two hundred and one to Nine hundred ninety two thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 992301-992400, 992401-992500, 992501-992600, 992601-992700, 992701-992800, 992801-992900, 992901-993000, 993001-993100, 993101-993200, 993201-993300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 992101-992200, 992001-992100, 991901-992000, 991801-991900, 991701-991800, 991601-991700, 991501-991600, 991401-991500, 991301-991400, 991201-991300