วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 990901 ถึง 991000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 990901 ถึง 991000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 990901 ถึง 991000 (Nine hundred ninety thousand nine hundred and one to Nine hundred ninety one thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
990901 Nine hundred ninety thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
990902 Nine hundred ninety thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สอง
990903 Nine hundred ninety thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม
990904 Nine hundred ninety thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่
990905 Nine hundred ninety thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า
990906 Nine hundred ninety thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก
990907 Nine hundred ninety thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด
990908 Nine hundred ninety thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด
990909 Nine hundred ninety thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า
990910 Nine hundred ninety thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ
990911 Nine hundred ninety thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
990912 Nine hundred ninety thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
990913 Nine hundred ninety thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
990914 Nine hundred ninety thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
990915 Nine hundred ninety thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
990916 Nine hundred ninety thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
990917 Nine hundred ninety thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
990918 Nine hundred ninety thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
990919 Nine hundred ninety thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
990920 Nine hundred ninety thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
990921 Nine hundred ninety thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
990922 Nine hundred ninety thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
990923 Nine hundred ninety thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
990924 Nine hundred ninety thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
990925 Nine hundred ninety thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
990926 Nine hundred ninety thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
990927 Nine hundred ninety thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
990928 Nine hundred ninety thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
990929 Nine hundred ninety thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
990930 Nine hundred ninety thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
990931 Nine hundred ninety thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
990932 Nine hundred ninety thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
990933 Nine hundred ninety thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
990934 Nine hundred ninety thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
990935 Nine hundred ninety thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
990936 Nine hundred ninety thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
990937 Nine hundred ninety thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
990938 Nine hundred ninety thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
990939 Nine hundred ninety thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
990940 Nine hundred ninety thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
990941 Nine hundred ninety thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
990942 Nine hundred ninety thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
990943 Nine hundred ninety thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
990944 Nine hundred ninety thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
990945 Nine hundred ninety thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
990946 Nine hundred ninety thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
990947 Nine hundred ninety thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
990948 Nine hundred ninety thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
990949 Nine hundred ninety thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
990950 Nine hundred ninety thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
990951 Nine hundred ninety thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
990952 Nine hundred ninety thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
990953 Nine hundred ninety thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
990954 Nine hundred ninety thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
990955 Nine hundred ninety thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
990956 Nine hundred ninety thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
990957 Nine hundred ninety thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
990958 Nine hundred ninety thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
990959 Nine hundred ninety thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
990960 Nine hundred ninety thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
990961 Nine hundred ninety thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
990962 Nine hundred ninety thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
990963 Nine hundred ninety thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
990964 Nine hundred ninety thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
990965 Nine hundred ninety thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
990966 Nine hundred ninety thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
990967 Nine hundred ninety thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
990968 Nine hundred ninety thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
990969 Nine hundred ninety thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
990970 Nine hundred ninety thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
990971 Nine hundred ninety thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
990972 Nine hundred ninety thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
990973 Nine hundred ninety thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
990974 Nine hundred ninety thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
990975 Nine hundred ninety thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
990976 Nine hundred ninety thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
990977 Nine hundred ninety thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
990978 Nine hundred ninety thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
990979 Nine hundred ninety thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
990980 Nine hundred ninety thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
990981 Nine hundred ninety thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
990982 Nine hundred ninety thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
990983 Nine hundred ninety thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
990984 Nine hundred ninety thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
990985 Nine hundred ninety thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
990986 Nine hundred ninety thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
990987 Nine hundred ninety thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
990988 Nine hundred ninety thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
990989 Nine hundred ninety thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
990990 Nine hundred ninety thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
990991 Nine hundred ninety thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
990992 Nine hundred ninety thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
990993 Nine hundred ninety thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
990994 Nine hundred ninety thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
990995 Nine hundred ninety thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
990996 Nine hundred ninety thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
990997 Nine hundred ninety thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
990998 Nine hundred ninety thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
990999 Nine hundred ninety thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
991000 Nine hundred ninety one thousandไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 990901 ถึง 991000 (Nine hundred ninety thousand nine hundred and one to Nine hundred ninety one thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 991001-991100, 991101-991200, 991201-991300, 991301-991400, 991401-991500, 991501-991600, 991601-991700, 991701-991800, 991801-991900, 991901-992000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 990801-990900, 990701-990800, 990601-990700, 990501-990600, 990401-990500, 990301-990400, 990201-990300, 990101-990200, 990001-990100, 989901-990000