วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 990801 ถึง 990900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 990801 ถึง 990900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 990801 ถึง 990900 (Nine hundred ninety thousand eight hundred and one to Nine hundred ninety thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
990801 Nine hundred ninety thousand eight hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หนึ่ง
990802 Nine hundred ninety thousand eight hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สอง
990803 Nine hundred ninety thousand eight hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม
990804 Nine hundred ninety thousand eight hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่
990805 Nine hundred ninety thousand eight hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า
990806 Nine hundred ninety thousand eight hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก
990807 Nine hundred ninety thousand eight hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด
990808 Nine hundred ninety thousand eight hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด
990809 Nine hundred ninety thousand eight hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า
990810 Nine hundred ninety thousand eight hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ
990811 Nine hundred ninety thousand eight hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
990812 Nine hundred ninety thousand eight hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
990813 Nine hundred ninety thousand eight hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
990814 Nine hundred ninety thousand eight hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
990815 Nine hundred ninety thousand eight hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
990816 Nine hundred ninety thousand eight hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​หก
990817 Nine hundred ninety thousand eight hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
990818 Nine hundred ninety thousand eight hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
990819 Nine hundred ninety thousand eight hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
990820 Nine hundred ninety thousand eight hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
990821 Nine hundred ninety thousand eight hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
990822 Nine hundred ninety thousand eight hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
990823 Nine hundred ninety thousand eight hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
990824 Nine hundred ninety thousand eight hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
990825 Nine hundred ninety thousand eight hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
990826 Nine hundred ninety thousand eight hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
990827 Nine hundred ninety thousand eight hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
990828 Nine hundred ninety thousand eight hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
990829 Nine hundred ninety thousand eight hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
990830 Nine hundred ninety thousand eight hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
990831 Nine hundred ninety thousand eight hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
990832 Nine hundred ninety thousand eight hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
990833 Nine hundred ninety thousand eight hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
990834 Nine hundred ninety thousand eight hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
990835 Nine hundred ninety thousand eight hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
990836 Nine hundred ninety thousand eight hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
990837 Nine hundred ninety thousand eight hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
990838 Nine hundred ninety thousand eight hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
990839 Nine hundred ninety thousand eight hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
990840 Nine hundred ninety thousand eight hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
990841 Nine hundred ninety thousand eight hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
990842 Nine hundred ninety thousand eight hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
990843 Nine hundred ninety thousand eight hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
990844 Nine hundred ninety thousand eight hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
990845 Nine hundred ninety thousand eight hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
990846 Nine hundred ninety thousand eight hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
990847 Nine hundred ninety thousand eight hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
990848 Nine hundred ninety thousand eight hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
990849 Nine hundred ninety thousand eight hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
990850 Nine hundred ninety thousand eight hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
990851 Nine hundred ninety thousand eight hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
990852 Nine hundred ninety thousand eight hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
990853 Nine hundred ninety thousand eight hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
990854 Nine hundred ninety thousand eight hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
990855 Nine hundred ninety thousand eight hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
990856 Nine hundred ninety thousand eight hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
990857 Nine hundred ninety thousand eight hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
990858 Nine hundred ninety thousand eight hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
990859 Nine hundred ninety thousand eight hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
990860 Nine hundred ninety thousand eight hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ
990861 Nine hundred ninety thousand eight hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
990862 Nine hundred ninety thousand eight hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
990863 Nine hundred ninety thousand eight hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
990864 Nine hundred ninety thousand eight hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
990865 Nine hundred ninety thousand eight hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
990866 Nine hundred ninety thousand eight hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
990867 Nine hundred ninety thousand eight hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
990868 Nine hundred ninety thousand eight hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
990869 Nine hundred ninety thousand eight hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
990870 Nine hundred ninety thousand eight hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
990871 Nine hundred ninety thousand eight hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
990872 Nine hundred ninety thousand eight hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
990873 Nine hundred ninety thousand eight hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
990874 Nine hundred ninety thousand eight hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
990875 Nine hundred ninety thousand eight hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
990876 Nine hundred ninety thousand eight hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
990877 Nine hundred ninety thousand eight hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
990878 Nine hundred ninety thousand eight hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
990879 Nine hundred ninety thousand eight hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
990880 Nine hundred ninety thousand eight hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
990881 Nine hundred ninety thousand eight hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
990882 Nine hundred ninety thousand eight hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
990883 Nine hundred ninety thousand eight hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
990884 Nine hundred ninety thousand eight hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
990885 Nine hundred ninety thousand eight hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
990886 Nine hundred ninety thousand eight hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
990887 Nine hundred ninety thousand eight hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
990888 Nine hundred ninety thousand eight hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
990889 Nine hundred ninety thousand eight hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
990890 Nine hundred ninety thousand eight hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
990891 Nine hundred ninety thousand eight hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
990892 Nine hundred ninety thousand eight hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
990893 Nine hundred ninety thousand eight hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
990894 Nine hundred ninety thousand eight hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
990895 Nine hundred ninety thousand eight hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
990896 Nine hundred ninety thousand eight hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
990897 Nine hundred ninety thousand eight hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
990898 Nine hundred ninety thousand eight hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
990899 Nine hundred ninety thousand eight hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
990900 Nine hundred ninety thousand nine hundredไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 990801 ถึง 990900 (Nine hundred ninety thousand eight hundred and one to Nine hundred ninety thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 990901-991000, 991001-991100, 991101-991200, 991201-991300, 991301-991400, 991401-991500, 991501-991600, 991601-991700, 991701-991800, 991801-991900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 990701-990800, 990601-990700, 990501-990600, 990401-990500, 990301-990400, 990201-990300, 990101-990200, 990001-990100, 989901-990000, 989801-989900