วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 990601 ถึง 990700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 990601 ถึง 990700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 990601 ถึง 990700 (Nine hundred ninety thousand six hundred and one to Nine hundred ninety thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
990601 Nine hundred ninety thousand six hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​หนึ่ง
990602 Nine hundred ninety thousand six hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​สอง
990603 Nine hundred ninety thousand six hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​สาม
990604 Nine hundred ninety thousand six hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​สี่
990605 Nine hundred ninety thousand six hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า
990606 Nine hundred ninety thousand six hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​หก
990607 Nine hundred ninety thousand six hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด
990608 Nine hundred ninety thousand six hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​แปด
990609 Nine hundred ninety thousand six hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า
990610 Nine hundred ninety thousand six hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ
990611 Nine hundred ninety thousand six hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
990612 Nine hundred ninety thousand six hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​สอง
990613 Nine hundred ninety thousand six hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​สาม
990614 Nine hundred ninety thousand six hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​สี่
990615 Nine hundred ninety thousand six hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
990616 Nine hundred ninety thousand six hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​หก
990617 Nine hundred ninety thousand six hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
990618 Nine hundred ninety thousand six hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​แปด
990619 Nine hundred ninety thousand six hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
990620 Nine hundred ninety thousand six hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
990621 Nine hundred ninety thousand six hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
990622 Nine hundred ninety thousand six hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
990623 Nine hundred ninety thousand six hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
990624 Nine hundred ninety thousand six hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
990625 Nine hundred ninety thousand six hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
990626 Nine hundred ninety thousand six hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
990627 Nine hundred ninety thousand six hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
990628 Nine hundred ninety thousand six hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
990629 Nine hundred ninety thousand six hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
990630 Nine hundred ninety thousand six hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ
990631 Nine hundred ninety thousand six hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
990632 Nine hundred ninety thousand six hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
990633 Nine hundred ninety thousand six hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
990634 Nine hundred ninety thousand six hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
990635 Nine hundred ninety thousand six hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
990636 Nine hundred ninety thousand six hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
990637 Nine hundred ninety thousand six hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
990638 Nine hundred ninety thousand six hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
990639 Nine hundred ninety thousand six hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
990640 Nine hundred ninety thousand six hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ
990641 Nine hundred ninety thousand six hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
990642 Nine hundred ninety thousand six hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
990643 Nine hundred ninety thousand six hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
990644 Nine hundred ninety thousand six hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
990645 Nine hundred ninety thousand six hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
990646 Nine hundred ninety thousand six hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
990647 Nine hundred ninety thousand six hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
990648 Nine hundred ninety thousand six hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
990649 Nine hundred ninety thousand six hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
990650 Nine hundred ninety thousand six hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
990651 Nine hundred ninety thousand six hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
990652 Nine hundred ninety thousand six hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
990653 Nine hundred ninety thousand six hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
990654 Nine hundred ninety thousand six hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
990655 Nine hundred ninety thousand six hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
990656 Nine hundred ninety thousand six hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
990657 Nine hundred ninety thousand six hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
990658 Nine hundred ninety thousand six hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
990659 Nine hundred ninety thousand six hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
990660 Nine hundred ninety thousand six hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ
990661 Nine hundred ninety thousand six hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
990662 Nine hundred ninety thousand six hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
990663 Nine hundred ninety thousand six hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
990664 Nine hundred ninety thousand six hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
990665 Nine hundred ninety thousand six hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
990666 Nine hundred ninety thousand six hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
990667 Nine hundred ninety thousand six hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
990668 Nine hundred ninety thousand six hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
990669 Nine hundred ninety thousand six hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
990670 Nine hundred ninety thousand six hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
990671 Nine hundred ninety thousand six hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
990672 Nine hundred ninety thousand six hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
990673 Nine hundred ninety thousand six hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
990674 Nine hundred ninety thousand six hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
990675 Nine hundred ninety thousand six hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
990676 Nine hundred ninety thousand six hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
990677 Nine hundred ninety thousand six hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
990678 Nine hundred ninety thousand six hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
990679 Nine hundred ninety thousand six hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
990680 Nine hundred ninety thousand six hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ
990681 Nine hundred ninety thousand six hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
990682 Nine hundred ninety thousand six hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
990683 Nine hundred ninety thousand six hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
990684 Nine hundred ninety thousand six hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
990685 Nine hundred ninety thousand six hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
990686 Nine hundred ninety thousand six hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
990687 Nine hundred ninety thousand six hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
990688 Nine hundred ninety thousand six hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
990689 Nine hundred ninety thousand six hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
990690 Nine hundred ninety thousand six hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
990691 Nine hundred ninety thousand six hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
990692 Nine hundred ninety thousand six hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
990693 Nine hundred ninety thousand six hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
990694 Nine hundred ninety thousand six hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
990695 Nine hundred ninety thousand six hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
990696 Nine hundred ninety thousand six hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
990697 Nine hundred ninety thousand six hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
990698 Nine hundred ninety thousand six hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
990699 Nine hundred ninety thousand six hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
990700 Nine hundred ninety thousand seven hundredไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 990601 ถึง 990700 (Nine hundred ninety thousand six hundred and one to Nine hundred ninety thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 990701-990800, 990801-990900, 990901-991000, 991001-991100, 991101-991200, 991201-991300, 991301-991400, 991401-991500, 991501-991600, 991601-991700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 990501-990600, 990401-990500, 990301-990400, 990201-990300, 990101-990200, 990001-990100, 989901-990000, 989801-989900, 989701-989800, 989601-989700