วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 990301 ถึง 990400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 990301 ถึง 990400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 990301 ถึง 990400 (Nine hundred ninety thousand three hundred and one to Nine hundred ninety thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
990301 Nine hundred ninety thousand three hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หนึ่ง
990302 Nine hundred ninety thousand three hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สอง
990303 Nine hundred ninety thousand three hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม
990304 Nine hundred ninety thousand three hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่
990305 Nine hundred ninety thousand three hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า
990306 Nine hundred ninety thousand three hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก
990307 Nine hundred ninety thousand three hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด
990308 Nine hundred ninety thousand three hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด
990309 Nine hundred ninety thousand three hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า
990310 Nine hundred ninety thousand three hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ
990311 Nine hundred ninety thousand three hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
990312 Nine hundred ninety thousand three hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
990313 Nine hundred ninety thousand three hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
990314 Nine hundred ninety thousand three hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
990315 Nine hundred ninety thousand three hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
990316 Nine hundred ninety thousand three hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​หก
990317 Nine hundred ninety thousand three hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
990318 Nine hundred ninety thousand three hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
990319 Nine hundred ninety thousand three hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
990320 Nine hundred ninety thousand three hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
990321 Nine hundred ninety thousand three hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
990322 Nine hundred ninety thousand three hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
990323 Nine hundred ninety thousand three hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
990324 Nine hundred ninety thousand three hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
990325 Nine hundred ninety thousand three hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
990326 Nine hundred ninety thousand three hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
990327 Nine hundred ninety thousand three hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
990328 Nine hundred ninety thousand three hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
990329 Nine hundred ninety thousand three hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
990330 Nine hundred ninety thousand three hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
990331 Nine hundred ninety thousand three hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
990332 Nine hundred ninety thousand three hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
990333 Nine hundred ninety thousand three hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
990334 Nine hundred ninety thousand three hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
990335 Nine hundred ninety thousand three hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
990336 Nine hundred ninety thousand three hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
990337 Nine hundred ninety thousand three hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
990338 Nine hundred ninety thousand three hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
990339 Nine hundred ninety thousand three hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
990340 Nine hundred ninety thousand three hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
990341 Nine hundred ninety thousand three hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
990342 Nine hundred ninety thousand three hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
990343 Nine hundred ninety thousand three hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
990344 Nine hundred ninety thousand three hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
990345 Nine hundred ninety thousand three hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
990346 Nine hundred ninety thousand three hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
990347 Nine hundred ninety thousand three hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
990348 Nine hundred ninety thousand three hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
990349 Nine hundred ninety thousand three hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
990350 Nine hundred ninety thousand three hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
990351 Nine hundred ninety thousand three hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
990352 Nine hundred ninety thousand three hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
990353 Nine hundred ninety thousand three hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
990354 Nine hundred ninety thousand three hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
990355 Nine hundred ninety thousand three hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
990356 Nine hundred ninety thousand three hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
990357 Nine hundred ninety thousand three hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
990358 Nine hundred ninety thousand three hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
990359 Nine hundred ninety thousand three hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
990360 Nine hundred ninety thousand three hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ
990361 Nine hundred ninety thousand three hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
990362 Nine hundred ninety thousand three hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
990363 Nine hundred ninety thousand three hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
990364 Nine hundred ninety thousand three hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
990365 Nine hundred ninety thousand three hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
990366 Nine hundred ninety thousand three hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
990367 Nine hundred ninety thousand three hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
990368 Nine hundred ninety thousand three hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
990369 Nine hundred ninety thousand three hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
990370 Nine hundred ninety thousand three hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
990371 Nine hundred ninety thousand three hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
990372 Nine hundred ninety thousand three hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
990373 Nine hundred ninety thousand three hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
990374 Nine hundred ninety thousand three hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
990375 Nine hundred ninety thousand three hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
990376 Nine hundred ninety thousand three hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
990377 Nine hundred ninety thousand three hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
990378 Nine hundred ninety thousand three hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
990379 Nine hundred ninety thousand three hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
990380 Nine hundred ninety thousand three hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
990381 Nine hundred ninety thousand three hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
990382 Nine hundred ninety thousand three hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
990383 Nine hundred ninety thousand three hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
990384 Nine hundred ninety thousand three hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
990385 Nine hundred ninety thousand three hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
990386 Nine hundred ninety thousand three hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
990387 Nine hundred ninety thousand three hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
990388 Nine hundred ninety thousand three hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
990389 Nine hundred ninety thousand three hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
990390 Nine hundred ninety thousand three hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
990391 Nine hundred ninety thousand three hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
990392 Nine hundred ninety thousand three hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
990393 Nine hundred ninety thousand three hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
990394 Nine hundred ninety thousand three hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
990395 Nine hundred ninety thousand three hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
990396 Nine hundred ninety thousand three hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
990397 Nine hundred ninety thousand three hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
990398 Nine hundred ninety thousand three hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
990399 Nine hundred ninety thousand three hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
990400 Nine hundred ninety thousand four hundredไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 990301 ถึง 990400 (Nine hundred ninety thousand three hundred and one to Nine hundred ninety thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 990401-990500, 990501-990600, 990601-990700, 990701-990800, 990801-990900, 990901-991000, 991001-991100, 991101-991200, 991201-991300, 991301-991400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 990201-990300, 990101-990200, 990001-990100, 989901-990000, 989801-989900, 989701-989800, 989601-989700, 989501-989600, 989401-989500, 989301-989400