วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 990101 ถึง 990200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 990101 ถึง 990200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 990101 ถึง 990200 (Nine hundred ninety thousand one hundred and one to Nine hundred ninety thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
990101 Nine hundred ninety thousand one hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
990102 Nine hundred ninety thousand one hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สอง
990103 Nine hundred ninety thousand one hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม
990104 Nine hundred ninety thousand one hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่
990105 Nine hundred ninety thousand one hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
990106 Nine hundred ninety thousand one hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก
990107 Nine hundred ninety thousand one hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
990108 Nine hundred ninety thousand one hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด
990109 Nine hundred ninety thousand one hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
990110 Nine hundred ninety thousand one hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
990111 Nine hundred ninety thousand one hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
990112 Nine hundred ninety thousand one hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
990113 Nine hundred ninety thousand one hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
990114 Nine hundred ninety thousand one hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
990115 Nine hundred ninety thousand one hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
990116 Nine hundred ninety thousand one hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
990117 Nine hundred ninety thousand one hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
990118 Nine hundred ninety thousand one hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
990119 Nine hundred ninety thousand one hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
990120 Nine hundred ninety thousand one hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
990121 Nine hundred ninety thousand one hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
990122 Nine hundred ninety thousand one hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
990123 Nine hundred ninety thousand one hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
990124 Nine hundred ninety thousand one hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
990125 Nine hundred ninety thousand one hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
990126 Nine hundred ninety thousand one hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
990127 Nine hundred ninety thousand one hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
990128 Nine hundred ninety thousand one hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
990129 Nine hundred ninety thousand one hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
990130 Nine hundred ninety thousand one hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
990131 Nine hundred ninety thousand one hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
990132 Nine hundred ninety thousand one hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
990133 Nine hundred ninety thousand one hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
990134 Nine hundred ninety thousand one hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
990135 Nine hundred ninety thousand one hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
990136 Nine hundred ninety thousand one hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
990137 Nine hundred ninety thousand one hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
990138 Nine hundred ninety thousand one hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
990139 Nine hundred ninety thousand one hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
990140 Nine hundred ninety thousand one hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
990141 Nine hundred ninety thousand one hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
990142 Nine hundred ninety thousand one hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
990143 Nine hundred ninety thousand one hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
990144 Nine hundred ninety thousand one hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
990145 Nine hundred ninety thousand one hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
990146 Nine hundred ninety thousand one hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
990147 Nine hundred ninety thousand one hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
990148 Nine hundred ninety thousand one hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
990149 Nine hundred ninety thousand one hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
990150 Nine hundred ninety thousand one hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
990151 Nine hundred ninety thousand one hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
990152 Nine hundred ninety thousand one hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
990153 Nine hundred ninety thousand one hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
990154 Nine hundred ninety thousand one hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
990155 Nine hundred ninety thousand one hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
990156 Nine hundred ninety thousand one hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
990157 Nine hundred ninety thousand one hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
990158 Nine hundred ninety thousand one hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
990159 Nine hundred ninety thousand one hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
990160 Nine hundred ninety thousand one hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
990161 Nine hundred ninety thousand one hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
990162 Nine hundred ninety thousand one hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
990163 Nine hundred ninety thousand one hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
990164 Nine hundred ninety thousand one hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
990165 Nine hundred ninety thousand one hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
990166 Nine hundred ninety thousand one hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
990167 Nine hundred ninety thousand one hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
990168 Nine hundred ninety thousand one hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
990169 Nine hundred ninety thousand one hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
990170 Nine hundred ninety thousand one hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
990171 Nine hundred ninety thousand one hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
990172 Nine hundred ninety thousand one hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
990173 Nine hundred ninety thousand one hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
990174 Nine hundred ninety thousand one hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
990175 Nine hundred ninety thousand one hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
990176 Nine hundred ninety thousand one hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
990177 Nine hundred ninety thousand one hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
990178 Nine hundred ninety thousand one hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
990179 Nine hundred ninety thousand one hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
990180 Nine hundred ninety thousand one hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
990181 Nine hundred ninety thousand one hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
990182 Nine hundred ninety thousand one hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
990183 Nine hundred ninety thousand one hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
990184 Nine hundred ninety thousand one hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
990185 Nine hundred ninety thousand one hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
990186 Nine hundred ninety thousand one hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
990187 Nine hundred ninety thousand one hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
990188 Nine hundred ninety thousand one hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
990189 Nine hundred ninety thousand one hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
990190 Nine hundred ninety thousand one hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
990191 Nine hundred ninety thousand one hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
990192 Nine hundred ninety thousand one hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
990193 Nine hundred ninety thousand one hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
990194 Nine hundred ninety thousand one hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
990195 Nine hundred ninety thousand one hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
990196 Nine hundred ninety thousand one hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
990197 Nine hundred ninety thousand one hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
990198 Nine hundred ninety thousand one hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
990199 Nine hundred ninety thousand one hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
990200 Nine hundred ninety thousand two hundredไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 990101 ถึง 990200 (Nine hundred ninety thousand one hundred and one to Nine hundred ninety thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 990201-990300, 990301-990400, 990401-990500, 990501-990600, 990601-990700, 990701-990800, 990801-990900, 990901-991000, 991001-991100, 991101-991200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 990001-990100, 989901-990000, 989801-989900, 989701-989800, 989601-989700, 989501-989600, 989401-989500, 989301-989400, 989201-989300, 989101-989200