วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 9901 ถึง 10000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 9901 ถึง 10000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 9901 ถึง 10000 (Nine thousand nine hundred and one to Ten thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
9901 Nine thousand nine hundred and oneไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
9902 Nine thousand nine hundred and twoไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
9903 Nine thousand nine hundred and threeไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
9904 Nine thousand nine hundred and fourไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
9905 Nine thousand nine hundred and fiveไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
9906 Nine thousand nine hundred and sixไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก
9907 Nine thousand nine hundred and sevenไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
9908 Nine thousand nine hundred and eightไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
9909 Nine thousand nine hundred and nineไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
9910 Nine thousand nine hundred and tenไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
9911 Nine thousand nine hundred and elevenไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
9912 Nine thousand nine hundred and twelveไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
9913 Nine thousand nine hundred and thirteenไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
9914 Nine thousand nine hundred and fourteenไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
9915 Nine thousand nine hundred and fifteenไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
9916 Nine thousand nine hundred and sixteenไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
9917 Nine thousand nine hundred and seventeenไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
9918 Nine thousand nine hundred and eighteenไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
9919 Nine thousand nine hundred and nineteenไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
9920 Nine thousand nine hundred and twentyไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
9921 Nine thousand nine hundred and twenty oneไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
9922 Nine thousand nine hundred and twenty twoไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
9923 Nine thousand nine hundred and twenty threeไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
9924 Nine thousand nine hundred and twenty fourไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
9925 Nine thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
9926 Nine thousand nine hundred and twenty sixไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
9927 Nine thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
9928 Nine thousand nine hundred and twenty eightไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
9929 Nine thousand nine hundred and twenty nineไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
9930 Nine thousand nine hundred and thirtyไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
9931 Nine thousand nine hundred and thirty oneไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
9932 Nine thousand nine hundred and thirty twoไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
9933 Nine thousand nine hundred and thirty threeไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
9934 Nine thousand nine hundred and thirty fourไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
9935 Nine thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
9936 Nine thousand nine hundred and thirty sixไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
9937 Nine thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
9938 Nine thousand nine hundred and thirty eightไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
9939 Nine thousand nine hundred and thirty nineไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
9940 Nine thousand nine hundred and fortyไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
9941 Nine thousand nine hundred and forty oneไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
9942 Nine thousand nine hundred and forty twoไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
9943 Nine thousand nine hundred and forty threeไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
9944 Nine thousand nine hundred and forty fourไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
9945 Nine thousand nine hundred and forty fiveไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
9946 Nine thousand nine hundred and forty sixไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
9947 Nine thousand nine hundred and forty sevenไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
9948 Nine thousand nine hundred and forty eightไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
9949 Nine thousand nine hundred and forty nineไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
9950 Nine thousand nine hundred and fiftyไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
9951 Nine thousand nine hundred and fifty oneไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
9952 Nine thousand nine hundred and fifty twoไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
9953 Nine thousand nine hundred and fifty threeไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
9954 Nine thousand nine hundred and fifty fourไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
9955 Nine thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
9956 Nine thousand nine hundred and fifty sixไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
9957 Nine thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
9958 Nine thousand nine hundred and fifty eightไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
9959 Nine thousand nine hundred and fifty nineไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
9960 Nine thousand nine hundred and sixtyไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
9961 Nine thousand nine hundred and sixty oneไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
9962 Nine thousand nine hundred and sixty twoไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
9963 Nine thousand nine hundred and sixty threeไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
9964 Nine thousand nine hundred and sixty fourไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
9965 Nine thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
9966 Nine thousand nine hundred and sixty sixไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
9967 Nine thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
9968 Nine thousand nine hundred and sixty eightไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
9969 Nine thousand nine hundred and sixty nineไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
9970 Nine thousand nine hundred and seventyไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
9971 Nine thousand nine hundred and seventy oneไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
9972 Nine thousand nine hundred and seventy twoไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
9973 Nine thousand nine hundred and seventy threeไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
9974 Nine thousand nine hundred and seventy fourไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
9975 Nine thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
9976 Nine thousand nine hundred and seventy sixไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
9977 Nine thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
9978 Nine thousand nine hundred and seventy eightไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
9979 Nine thousand nine hundred and seventy nineไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
9980 Nine thousand nine hundred and eightyไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
9981 Nine thousand nine hundred and eighty oneไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
9982 Nine thousand nine hundred and eighty twoไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
9983 Nine thousand nine hundred and eighty threeไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
9984 Nine thousand nine hundred and eighty fourไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
9985 Nine thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
9986 Nine thousand nine hundred and eighty sixไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
9987 Nine thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
9988 Nine thousand nine hundred and eighty eightไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
9989 Nine thousand nine hundred and eighty nineไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
9990 Nine thousand nine hundred and ninetyไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
9991 Nine thousand nine hundred and ninety oneไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
9992 Nine thousand nine hundred and ninety twoไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
9993 Nine thousand nine hundred and ninety threeไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
9994 Nine thousand nine hundred and ninety fourไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
9995 Nine thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
9996 Nine thousand nine hundred and ninety sixไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
9997 Nine thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
9998 Nine thousand nine hundred and ninety eightไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
9999 Nine thousand nine hundred and ninety nineไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
10000 Ten thousandเทน เธาซันด์ หนึ่ง​หมื่น

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 9901 ถึง 10000 (Nine thousand nine hundred and one to Ten thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 10001-10100, 10101-10200, 10201-10300, 10301-10400, 10401-10500, 10501-10600, 10601-10700, 10701-10800, 10801-10900, 10901-11000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 9801-9900, 9701-9800, 9601-9700, 9501-9600, 9401-9500, 9301-9400, 9201-9300, 9101-9200, 9001-9100, 8901-9000