วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 990001 ถึง 990100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 990001 ถึง 990100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 990001 ถึง 990100 (Nine hundred ninety thousand and one to Nine hundred ninety thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
990001 Nine hundred ninety thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง
990002 Nine hundred ninety thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง
990003 Nine hundred ninety thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม
990004 Nine hundred ninety thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่
990005 Nine hundred ninety thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า
990006 Nine hundred ninety thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก
990007 Nine hundred ninety thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด
990008 Nine hundred ninety thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด
990009 Nine hundred ninety thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า
990010 Nine hundred ninety thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สิบ
990011 Nine hundred ninety thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สิบ​เอ็ด
990012 Nine hundred ninety thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สิบ​สอง
990013 Nine hundred ninety thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สิบ​สาม
990014 Nine hundred ninety thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สิบ​สี่
990015 Nine hundred ninety thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สิบ​ห้า
990016 Nine hundred ninety thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สิบ​หก
990017 Nine hundred ninety thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สิบ​เจ็ด
990018 Nine hundred ninety thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สิบ​แปด
990019 Nine hundred ninety thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สิบ​เก้า
990020 Nine hundred ninety thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ยี่​สิบ
990021 Nine hundred ninety thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ยี่​สิบ​เอ็ด
990022 Nine hundred ninety thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ยี่​สิบ​สอง
990023 Nine hundred ninety thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ยี่​สิบ​สาม
990024 Nine hundred ninety thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ยี่​สิบ​สี่
990025 Nine hundred ninety thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ยี่​สิบ​ห้า
990026 Nine hundred ninety thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ยี่​สิบ​หก
990027 Nine hundred ninety thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ยี่​สิบ​เจ็ด
990028 Nine hundred ninety thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ยี่​สิบ​แปด
990029 Nine hundred ninety thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ยี่​สิบ​เก้า
990030 Nine hundred ninety thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​สิบ
990031 Nine hundred ninety thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​สิบ​เอ็ด
990032 Nine hundred ninety thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​สิบ​สอง
990033 Nine hundred ninety thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​สิบ​สาม
990034 Nine hundred ninety thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​สิบ​สี่
990035 Nine hundred ninety thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​สิบ​ห้า
990036 Nine hundred ninety thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​สิบ​หก
990037 Nine hundred ninety thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​สิบ​เจ็ด
990038 Nine hundred ninety thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​สิบ​แปด
990039 Nine hundred ninety thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​สิบ​เก้า
990040 Nine hundred ninety thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​สิบ
990041 Nine hundred ninety thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​สิบ​เอ็ด
990042 Nine hundred ninety thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​สิบ​สอง
990043 Nine hundred ninety thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​สิบ​สาม
990044 Nine hundred ninety thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​สิบ​สี่
990045 Nine hundred ninety thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​สิบ​ห้า
990046 Nine hundred ninety thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​สิบ​หก
990047 Nine hundred ninety thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​สิบ​เจ็ด
990048 Nine hundred ninety thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​สิบ​แปด
990049 Nine hundred ninety thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​สิบ​เก้า
990050 Nine hundred ninety thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​สิบ
990051 Nine hundred ninety thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​สิบ​เอ็ด
990052 Nine hundred ninety thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​สิบ​สอง
990053 Nine hundred ninety thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​สิบ​สาม
990054 Nine hundred ninety thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​สิบ​สี่
990055 Nine hundred ninety thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​สิบ​ห้า
990056 Nine hundred ninety thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​สิบ​หก
990057 Nine hundred ninety thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​สิบ​เจ็ด
990058 Nine hundred ninety thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​สิบ​แปด
990059 Nine hundred ninety thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​สิบ​เก้า
990060 Nine hundred ninety thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​สิบ
990061 Nine hundred ninety thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​สิบ​เอ็ด
990062 Nine hundred ninety thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​สิบ​สอง
990063 Nine hundred ninety thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​สิบ​สาม
990064 Nine hundred ninety thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​สิบ​สี่
990065 Nine hundred ninety thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​สิบ​ห้า
990066 Nine hundred ninety thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​สิบ​หก
990067 Nine hundred ninety thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​สิบ​เจ็ด
990068 Nine hundred ninety thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​สิบ​แปด
990069 Nine hundred ninety thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​สิบ​เก้า
990070 Nine hundred ninety thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ
990071 Nine hundred ninety thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
990072 Nine hundred ninety thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สอง
990073 Nine hundred ninety thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สาม
990074 Nine hundred ninety thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สี่
990075 Nine hundred ninety thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​ห้า
990076 Nine hundred ninety thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​หก
990077 Nine hundred ninety thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
990078 Nine hundred ninety thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​แปด
990079 Nine hundred ninety thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เก้า
990080 Nine hundred ninety thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​สิบ
990081 Nine hundred ninety thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​สิบ​เอ็ด
990082 Nine hundred ninety thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​สิบ​สอง
990083 Nine hundred ninety thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​สิบ​สาม
990084 Nine hundred ninety thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​สิบ​สี่
990085 Nine hundred ninety thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​สิบ​ห้า
990086 Nine hundred ninety thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​สิบ​หก
990087 Nine hundred ninety thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​สิบ​เจ็ด
990088 Nine hundred ninety thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​สิบ​แปด
990089 Nine hundred ninety thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​สิบ​เก้า
990090 Nine hundred ninety thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​สิบ
990091 Nine hundred ninety thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​สิบ​เอ็ด
990092 Nine hundred ninety thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​สิบ​สอง
990093 Nine hundred ninety thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​สิบ​สาม
990094 Nine hundred ninety thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​สิบ​สี่
990095 Nine hundred ninety thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​สิบ​ห้า
990096 Nine hundred ninety thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​สิบ​หก
990097 Nine hundred ninety thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​สิบ​เจ็ด
990098 Nine hundred ninety thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​สิบ​แปด
990099 Nine hundred ninety thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​สิบ​เก้า
990100 Nine hundred ninety thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 990001 ถึง 990100 (Nine hundred ninety thousand and one to Nine hundred ninety thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 990101-990200, 990201-990300, 990301-990400, 990401-990500, 990501-990600, 990601-990700, 990701-990800, 990801-990900, 990901-991000, 991001-991100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 989901-990000, 989801-989900, 989701-989800, 989601-989700, 989501-989600, 989401-989500, 989301-989400, 989201-989300, 989101-989200, 989001-989100