วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 989501 ถึง 989600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 989501 ถึง 989600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 989501 ถึง 989600 (Nine hundred eighty nine thousand five hundred and one to Nine hundred eighty nine thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
989501 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
989502 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
989503 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
989504 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
989505 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
989506 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก
989507 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
989508 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
989509 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
989510 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
989511 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
989512 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
989513 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
989514 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
989515 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
989516 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
989517 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
989518 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
989519 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
989520 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
989521 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
989522 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
989523 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
989524 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
989525 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
989526 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
989527 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
989528 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
989529 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
989530 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
989531 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
989532 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
989533 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
989534 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
989535 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
989536 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
989537 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
989538 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
989539 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
989540 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
989541 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
989542 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
989543 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
989544 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
989545 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
989546 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
989547 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
989548 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
989549 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
989550 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
989551 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
989552 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
989553 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
989554 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
989555 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
989556 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
989557 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
989558 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
989559 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
989560 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
989561 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
989562 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
989563 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
989564 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
989565 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
989566 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
989567 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
989568 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
989569 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
989570 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
989571 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
989572 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
989573 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
989574 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
989575 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
989576 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
989577 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
989578 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
989579 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
989580 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
989581 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
989582 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
989583 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
989584 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
989585 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
989586 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
989587 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
989588 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
989589 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
989590 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
989591 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
989592 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
989593 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
989594 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
989595 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
989596 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
989597 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
989598 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
989599 Nine hundred eighty nine thousand five hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
989600 Nine hundred eighty nine thousand six hundredไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 989501 ถึง 989600 (Nine hundred eighty nine thousand five hundred and one to Nine hundred eighty nine thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 989601-989700, 989701-989800, 989801-989900, 989901-990000, 990001-990100, 990101-990200, 990201-990300, 990301-990400, 990401-990500, 990501-990600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 989401-989500, 989301-989400, 989201-989300, 989101-989200, 989001-989100, 988901-989000, 988801-988900, 988701-988800, 988601-988700, 988501-988600