วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 989201 ถึง 989300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 989201 ถึง 989300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 989201 ถึง 989300 (Nine hundred eighty nine thousand two hundred and one to Nine hundred eighty nine thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
989201 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
989202 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สอง
989203 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม
989204 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่
989205 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
989206 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก
989207 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
989208 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด
989209 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
989210 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
989211 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
989212 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
989213 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
989214 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
989215 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
989216 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
989217 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
989218 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
989219 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
989220 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
989221 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
989222 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
989223 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
989224 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
989225 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
989226 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
989227 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
989228 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
989229 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
989230 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
989231 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
989232 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
989233 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
989234 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
989235 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
989236 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
989237 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
989238 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
989239 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
989240 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
989241 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
989242 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
989243 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
989244 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
989245 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
989246 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
989247 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
989248 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
989249 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
989250 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
989251 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
989252 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
989253 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
989254 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
989255 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
989256 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
989257 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
989258 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
989259 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
989260 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
989261 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
989262 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
989263 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
989264 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
989265 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
989266 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
989267 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
989268 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
989269 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
989270 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
989271 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
989272 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
989273 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
989274 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
989275 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
989276 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
989277 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
989278 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
989279 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
989280 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
989281 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
989282 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
989283 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
989284 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
989285 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
989286 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
989287 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
989288 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
989289 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
989290 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
989291 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
989292 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
989293 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
989294 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
989295 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
989296 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
989297 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
989298 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
989299 Nine hundred eighty nine thousand two hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
989300 Nine hundred eighty nine thousand three hundredไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 989201 ถึง 989300 (Nine hundred eighty nine thousand two hundred and one to Nine hundred eighty nine thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 989301-989400, 989401-989500, 989501-989600, 989601-989700, 989701-989800, 989801-989900, 989901-990000, 990001-990100, 990101-990200, 990201-990300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 989101-989200, 989001-989100, 988901-989000, 988801-988900, 988701-988800, 988601-988700, 988501-988600, 988401-988500, 988301-988400, 988201-988300