วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 989001 ถึง 989100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 989001 ถึง 989100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 989001 ถึง 989100 (Nine hundred eighty nine thousand and one to Nine hundred eighty nine thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
989001 Nine hundred eighty nine thousand and oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หนึ่ง
989002 Nine hundred eighty nine thousand and twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง
989003 Nine hundred eighty nine thousand and threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม
989004 Nine hundred eighty nine thousand and fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่
989005 Nine hundred eighty nine thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า
989006 Nine hundred eighty nine thousand and sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก
989007 Nine hundred eighty nine thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด
989008 Nine hundred eighty nine thousand and eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด
989009 Nine hundred eighty nine thousand and nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า
989010 Nine hundred eighty nine thousand and tenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ
989011 Nine hundred eighty nine thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เอ็ด
989012 Nine hundred eighty nine thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สอง
989013 Nine hundred eighty nine thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สาม
989014 Nine hundred eighty nine thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สี่
989015 Nine hundred eighty nine thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​ห้า
989016 Nine hundred eighty nine thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​หก
989017 Nine hundred eighty nine thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เจ็ด
989018 Nine hundred eighty nine thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​แปด
989019 Nine hundred eighty nine thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เก้า
989020 Nine hundred eighty nine thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ
989021 Nine hundred eighty nine thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
989022 Nine hundred eighty nine thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
989023 Nine hundred eighty nine thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
989024 Nine hundred eighty nine thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
989025 Nine hundred eighty nine thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
989026 Nine hundred eighty nine thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
989027 Nine hundred eighty nine thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
989028 Nine hundred eighty nine thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
989029 Nine hundred eighty nine thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
989030 Nine hundred eighty nine thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ
989031 Nine hundred eighty nine thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
989032 Nine hundred eighty nine thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
989033 Nine hundred eighty nine thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
989034 Nine hundred eighty nine thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
989035 Nine hundred eighty nine thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
989036 Nine hundred eighty nine thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​หก
989037 Nine hundred eighty nine thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
989038 Nine hundred eighty nine thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
989039 Nine hundred eighty nine thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
989040 Nine hundred eighty nine thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ
989041 Nine hundred eighty nine thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
989042 Nine hundred eighty nine thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
989043 Nine hundred eighty nine thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
989044 Nine hundred eighty nine thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
989045 Nine hundred eighty nine thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
989046 Nine hundred eighty nine thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​หก
989047 Nine hundred eighty nine thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
989048 Nine hundred eighty nine thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
989049 Nine hundred eighty nine thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
989050 Nine hundred eighty nine thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ
989051 Nine hundred eighty nine thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
989052 Nine hundred eighty nine thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
989053 Nine hundred eighty nine thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
989054 Nine hundred eighty nine thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
989055 Nine hundred eighty nine thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
989056 Nine hundred eighty nine thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
989057 Nine hundred eighty nine thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
989058 Nine hundred eighty nine thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
989059 Nine hundred eighty nine thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
989060 Nine hundred eighty nine thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ
989061 Nine hundred eighty nine thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
989062 Nine hundred eighty nine thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สอง
989063 Nine hundred eighty nine thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สาม
989064 Nine hundred eighty nine thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สี่
989065 Nine hundred eighty nine thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
989066 Nine hundred eighty nine thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​หก
989067 Nine hundred eighty nine thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
989068 Nine hundred eighty nine thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​แปด
989069 Nine hundred eighty nine thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
989070 Nine hundred eighty nine thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ
989071 Nine hundred eighty nine thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
989072 Nine hundred eighty nine thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
989073 Nine hundred eighty nine thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
989074 Nine hundred eighty nine thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
989075 Nine hundred eighty nine thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
989076 Nine hundred eighty nine thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
989077 Nine hundred eighty nine thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
989078 Nine hundred eighty nine thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
989079 Nine hundred eighty nine thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
989080 Nine hundred eighty nine thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ
989081 Nine hundred eighty nine thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
989082 Nine hundred eighty nine thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
989083 Nine hundred eighty nine thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
989084 Nine hundred eighty nine thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
989085 Nine hundred eighty nine thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
989086 Nine hundred eighty nine thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​หก
989087 Nine hundred eighty nine thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
989088 Nine hundred eighty nine thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
989089 Nine hundred eighty nine thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
989090 Nine hundred eighty nine thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ
989091 Nine hundred eighty nine thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
989092 Nine hundred eighty nine thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
989093 Nine hundred eighty nine thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
989094 Nine hundred eighty nine thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
989095 Nine hundred eighty nine thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
989096 Nine hundred eighty nine thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
989097 Nine hundred eighty nine thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
989098 Nine hundred eighty nine thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
989099 Nine hundred eighty nine thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
989100 Nine hundred eighty nine thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 989001 ถึง 989100 (Nine hundred eighty nine thousand and one to Nine hundred eighty nine thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 989101-989200, 989201-989300, 989301-989400, 989401-989500, 989501-989600, 989601-989700, 989701-989800, 989801-989900, 989901-990000, 990001-990100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 988901-989000, 988801-988900, 988701-988800, 988601-988700, 988501-988600, 988401-988500, 988301-988400, 988201-988300, 988101-988200, 988001-988100