วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 988801 ถึง 988900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 988801 ถึง 988900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 988801 ถึง 988900 (Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and one to Nine hundred eighty eight thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
988801 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
988802 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สอง
988803 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม
988804 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่
988805 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
988806 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก
988807 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
988808 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด
988809 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
988810 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
988811 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
988812 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
988813 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
988814 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
988815 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
988816 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
988817 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
988818 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
988819 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
988820 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
988821 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
988822 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
988823 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
988824 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
988825 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
988826 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
988827 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
988828 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
988829 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
988830 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
988831 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
988832 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
988833 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
988834 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
988835 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
988836 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
988837 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
988838 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
988839 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
988840 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
988841 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
988842 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
988843 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
988844 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
988845 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
988846 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
988847 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
988848 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
988849 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
988850 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
988851 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
988852 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
988853 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
988854 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
988855 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
988856 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
988857 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
988858 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
988859 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
988860 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
988861 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
988862 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
988863 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
988864 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
988865 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
988866 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
988867 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
988868 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
988869 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
988870 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
988871 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
988872 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
988873 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
988874 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
988875 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
988876 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
988877 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
988878 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
988879 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
988880 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
988881 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
988882 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
988883 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
988884 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
988885 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
988886 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
988887 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
988888 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
988889 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
988890 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
988891 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
988892 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
988893 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
988894 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
988895 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
988896 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
988897 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
988898 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
988899 Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
988900 Nine hundred eighty eight thousand nine hundredไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 988801 ถึง 988900 (Nine hundred eighty eight thousand eight hundred and one to Nine hundred eighty eight thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 988901-989000, 989001-989100, 989101-989200, 989201-989300, 989301-989400, 989401-989500, 989501-989600, 989601-989700, 989701-989800, 989801-989900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 988701-988800, 988601-988700, 988501-988600, 988401-988500, 988301-988400, 988201-988300, 988101-988200, 988001-988100, 987901-988000, 987801-987900