วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 988501 ถึง 988600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 988501 ถึง 988600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 988501 ถึง 988600 (Nine hundred eighty eight thousand five hundred and one to Nine hundred eighty eight thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
988501 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
988502 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
988503 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
988504 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
988505 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
988506 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก
988507 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
988508 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
988509 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
988510 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
988511 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
988512 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
988513 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
988514 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
988515 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
988516 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
988517 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
988518 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
988519 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
988520 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
988521 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
988522 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
988523 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
988524 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
988525 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
988526 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
988527 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
988528 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
988529 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
988530 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
988531 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
988532 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
988533 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
988534 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
988535 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
988536 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
988537 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
988538 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
988539 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
988540 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
988541 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
988542 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
988543 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
988544 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
988545 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
988546 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
988547 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
988548 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
988549 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
988550 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
988551 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
988552 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
988553 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
988554 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
988555 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
988556 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
988557 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
988558 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
988559 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
988560 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
988561 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
988562 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
988563 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
988564 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
988565 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
988566 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
988567 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
988568 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
988569 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
988570 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
988571 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
988572 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
988573 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
988574 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
988575 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
988576 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
988577 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
988578 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
988579 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
988580 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
988581 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
988582 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
988583 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
988584 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
988585 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
988586 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
988587 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
988588 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
988589 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
988590 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
988591 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
988592 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
988593 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
988594 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
988595 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
988596 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
988597 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
988598 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
988599 Nine hundred eighty eight thousand five hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
988600 Nine hundred eighty eight thousand six hundredไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 988501 ถึง 988600 (Nine hundred eighty eight thousand five hundred and one to Nine hundred eighty eight thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 988601-988700, 988701-988800, 988801-988900, 988901-989000, 989001-989100, 989101-989200, 989201-989300, 989301-989400, 989401-989500, 989501-989600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 988401-988500, 988301-988400, 988201-988300, 988101-988200, 988001-988100, 987901-988000, 987801-987900, 987701-987800, 987601-987700, 987501-987600