วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 988301 ถึง 988400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 988301 ถึง 988400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 988301 ถึง 988400 (Nine hundred eighty eight thousand three hundred and one to Nine hundred eighty eight thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
988301 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
988302 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สอง
988303 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม
988304 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่
988305 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
988306 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก
988307 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
988308 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด
988309 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
988310 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
988311 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
988312 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
988313 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
988314 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
988315 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
988316 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
988317 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
988318 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
988319 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
988320 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
988321 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
988322 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
988323 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
988324 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
988325 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
988326 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
988327 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
988328 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
988329 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
988330 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
988331 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
988332 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
988333 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
988334 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
988335 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
988336 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
988337 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
988338 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
988339 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
988340 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
988341 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
988342 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
988343 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
988344 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
988345 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
988346 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
988347 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
988348 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
988349 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
988350 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
988351 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
988352 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
988353 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
988354 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
988355 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
988356 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
988357 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
988358 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
988359 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
988360 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
988361 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
988362 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
988363 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
988364 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
988365 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
988366 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
988367 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
988368 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
988369 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
988370 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
988371 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
988372 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
988373 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
988374 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
988375 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
988376 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
988377 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
988378 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
988379 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
988380 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
988381 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
988382 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
988383 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
988384 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
988385 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
988386 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
988387 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
988388 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
988389 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
988390 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
988391 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
988392 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
988393 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
988394 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
988395 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
988396 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
988397 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
988398 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
988399 Nine hundred eighty eight thousand three hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
988400 Nine hundred eighty eight thousand four hundredไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 988301 ถึง 988400 (Nine hundred eighty eight thousand three hundred and one to Nine hundred eighty eight thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 988401-988500, 988501-988600, 988601-988700, 988701-988800, 988801-988900, 988901-989000, 989001-989100, 989101-989200, 989201-989300, 989301-989400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 988201-988300, 988101-988200, 988001-988100, 987901-988000, 987801-987900, 987701-987800, 987601-987700, 987501-987600, 987401-987500, 987301-987400