วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 988201 ถึง 988300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 988201 ถึง 988300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 988201 ถึง 988300 (Nine hundred eighty eight thousand two hundred and one to Nine hundred eighty eight thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
988201 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
988202 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สอง
988203 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม
988204 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่
988205 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
988206 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก
988207 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
988208 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด
988209 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
988210 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
988211 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
988212 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
988213 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
988214 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
988215 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
988216 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
988217 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
988218 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
988219 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
988220 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
988221 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
988222 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
988223 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
988224 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
988225 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
988226 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
988227 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
988228 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
988229 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
988230 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
988231 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
988232 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
988233 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
988234 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
988235 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
988236 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
988237 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
988238 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
988239 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
988240 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
988241 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
988242 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
988243 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
988244 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
988245 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
988246 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
988247 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
988248 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
988249 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
988250 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
988251 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
988252 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
988253 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
988254 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
988255 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
988256 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
988257 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
988258 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
988259 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
988260 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
988261 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
988262 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
988263 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
988264 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
988265 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
988266 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
988267 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
988268 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
988269 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
988270 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
988271 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
988272 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
988273 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
988274 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
988275 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
988276 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
988277 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
988278 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
988279 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
988280 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
988281 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
988282 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
988283 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
988284 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
988285 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
988286 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
988287 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
988288 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
988289 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
988290 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
988291 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
988292 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
988293 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
988294 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
988295 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
988296 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
988297 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
988298 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
988299 Nine hundred eighty eight thousand two hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
988300 Nine hundred eighty eight thousand three hundredไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 988201 ถึง 988300 (Nine hundred eighty eight thousand two hundred and one to Nine hundred eighty eight thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 988301-988400, 988401-988500, 988501-988600, 988601-988700, 988701-988800, 988801-988900, 988901-989000, 989001-989100, 989101-989200, 989201-989300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 988101-988200, 988001-988100, 987901-988000, 987801-987900, 987701-987800, 987601-987700, 987501-987600, 987401-987500, 987301-987400, 987201-987300