วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 988001 ถึง 988100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 988001 ถึง 988100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 988001 ถึง 988100 (Nine hundred eighty eight thousand and one to Nine hundred eighty eight thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
988001 Nine hundred eighty eight thousand and oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง
988002 Nine hundred eighty eight thousand and twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง
988003 Nine hundred eighty eight thousand and threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม
988004 Nine hundred eighty eight thousand and fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่
988005 Nine hundred eighty eight thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า
988006 Nine hundred eighty eight thousand and sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​หก
988007 Nine hundred eighty eight thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด
988008 Nine hundred eighty eight thousand and eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด
988009 Nine hundred eighty eight thousand and nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า
988010 Nine hundred eighty eight thousand and tenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ
988011 Nine hundred eighty eight thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เอ็ด
988012 Nine hundred eighty eight thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สอง
988013 Nine hundred eighty eight thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สาม
988014 Nine hundred eighty eight thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สี่
988015 Nine hundred eighty eight thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​ห้า
988016 Nine hundred eighty eight thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​หก
988017 Nine hundred eighty eight thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เจ็ด
988018 Nine hundred eighty eight thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​แปด
988019 Nine hundred eighty eight thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เก้า
988020 Nine hundred eighty eight thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ
988021 Nine hundred eighty eight thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
988022 Nine hundred eighty eight thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สอง
988023 Nine hundred eighty eight thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สาม
988024 Nine hundred eighty eight thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สี่
988025 Nine hundred eighty eight thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
988026 Nine hundred eighty eight thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​หก
988027 Nine hundred eighty eight thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
988028 Nine hundred eighty eight thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​แปด
988029 Nine hundred eighty eight thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
988030 Nine hundred eighty eight thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ
988031 Nine hundred eighty eight thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
988032 Nine hundred eighty eight thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สอง
988033 Nine hundred eighty eight thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สาม
988034 Nine hundred eighty eight thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สี่
988035 Nine hundred eighty eight thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​ห้า
988036 Nine hundred eighty eight thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​หก
988037 Nine hundred eighty eight thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
988038 Nine hundred eighty eight thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​แปด
988039 Nine hundred eighty eight thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เก้า
988040 Nine hundred eighty eight thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ
988041 Nine hundred eighty eight thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
988042 Nine hundred eighty eight thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สอง
988043 Nine hundred eighty eight thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สาม
988044 Nine hundred eighty eight thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สี่
988045 Nine hundred eighty eight thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​ห้า
988046 Nine hundred eighty eight thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​หก
988047 Nine hundred eighty eight thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
988048 Nine hundred eighty eight thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​แปด
988049 Nine hundred eighty eight thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เก้า
988050 Nine hundred eighty eight thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ
988051 Nine hundred eighty eight thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
988052 Nine hundred eighty eight thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สอง
988053 Nine hundred eighty eight thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สาม
988054 Nine hundred eighty eight thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สี่
988055 Nine hundred eighty eight thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
988056 Nine hundred eighty eight thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​หก
988057 Nine hundred eighty eight thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
988058 Nine hundred eighty eight thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​แปด
988059 Nine hundred eighty eight thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
988060 Nine hundred eighty eight thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ
988061 Nine hundred eighty eight thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
988062 Nine hundred eighty eight thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สอง
988063 Nine hundred eighty eight thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สาม
988064 Nine hundred eighty eight thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สี่
988065 Nine hundred eighty eight thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​ห้า
988066 Nine hundred eighty eight thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​หก
988067 Nine hundred eighty eight thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
988068 Nine hundred eighty eight thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​แปด
988069 Nine hundred eighty eight thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เก้า
988070 Nine hundred eighty eight thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ
988071 Nine hundred eighty eight thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
988072 Nine hundred eighty eight thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
988073 Nine hundred eighty eight thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
988074 Nine hundred eighty eight thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
988075 Nine hundred eighty eight thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
988076 Nine hundred eighty eight thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
988077 Nine hundred eighty eight thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
988078 Nine hundred eighty eight thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
988079 Nine hundred eighty eight thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
988080 Nine hundred eighty eight thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ
988081 Nine hundred eighty eight thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
988082 Nine hundred eighty eight thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สอง
988083 Nine hundred eighty eight thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สาม
988084 Nine hundred eighty eight thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สี่
988085 Nine hundred eighty eight thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​ห้า
988086 Nine hundred eighty eight thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​หก
988087 Nine hundred eighty eight thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
988088 Nine hundred eighty eight thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​แปด
988089 Nine hundred eighty eight thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เก้า
988090 Nine hundred eighty eight thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ
988091 Nine hundred eighty eight thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
988092 Nine hundred eighty eight thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สอง
988093 Nine hundred eighty eight thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สาม
988094 Nine hundred eighty eight thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สี่
988095 Nine hundred eighty eight thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
988096 Nine hundred eighty eight thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​หก
988097 Nine hundred eighty eight thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
988098 Nine hundred eighty eight thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​แปด
988099 Nine hundred eighty eight thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
988100 Nine hundred eighty eight thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 988001 ถึง 988100 (Nine hundred eighty eight thousand and one to Nine hundred eighty eight thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 988101-988200, 988201-988300, 988301-988400, 988401-988500, 988501-988600, 988601-988700, 988701-988800, 988801-988900, 988901-989000, 989001-989100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 987901-988000, 987801-987900, 987701-987800, 987601-987700, 987501-987600, 987401-987500, 987301-987400, 987201-987300, 987101-987200, 987001-987100