วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 987001 ถึง 987100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 987001 ถึง 987100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 987001 ถึง 987100 (Nine hundred eighty seven thousand and one to Nine hundred eighty seven thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
987001 Nine hundred eighty seven thousand and oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หนึ่ง
987002 Nine hundred eighty seven thousand and twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สอง
987003 Nine hundred eighty seven thousand and threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม
987004 Nine hundred eighty seven thousand and fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่
987005 Nine hundred eighty seven thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า
987006 Nine hundred eighty seven thousand and sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก
987007 Nine hundred eighty seven thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด
987008 Nine hundred eighty seven thousand and eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด
987009 Nine hundred eighty seven thousand and nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า
987010 Nine hundred eighty seven thousand and tenไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ
987011 Nine hundred eighty seven thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เอ็ด
987012 Nine hundred eighty seven thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สอง
987013 Nine hundred eighty seven thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สาม
987014 Nine hundred eighty seven thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สี่
987015 Nine hundred eighty seven thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​ห้า
987016 Nine hundred eighty seven thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​หก
987017 Nine hundred eighty seven thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เจ็ด
987018 Nine hundred eighty seven thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​แปด
987019 Nine hundred eighty seven thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เก้า
987020 Nine hundred eighty seven thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ
987021 Nine hundred eighty seven thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
987022 Nine hundred eighty seven thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สอง
987023 Nine hundred eighty seven thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สาม
987024 Nine hundred eighty seven thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สี่
987025 Nine hundred eighty seven thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
987026 Nine hundred eighty seven thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​หก
987027 Nine hundred eighty seven thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
987028 Nine hundred eighty seven thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​แปด
987029 Nine hundred eighty seven thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
987030 Nine hundred eighty seven thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ
987031 Nine hundred eighty seven thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
987032 Nine hundred eighty seven thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สอง
987033 Nine hundred eighty seven thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สาม
987034 Nine hundred eighty seven thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สี่
987035 Nine hundred eighty seven thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​ห้า
987036 Nine hundred eighty seven thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​หก
987037 Nine hundred eighty seven thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
987038 Nine hundred eighty seven thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​แปด
987039 Nine hundred eighty seven thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เก้า
987040 Nine hundred eighty seven thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ
987041 Nine hundred eighty seven thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
987042 Nine hundred eighty seven thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สอง
987043 Nine hundred eighty seven thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สาม
987044 Nine hundred eighty seven thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สี่
987045 Nine hundred eighty seven thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​ห้า
987046 Nine hundred eighty seven thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​หก
987047 Nine hundred eighty seven thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
987048 Nine hundred eighty seven thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​แปด
987049 Nine hundred eighty seven thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เก้า
987050 Nine hundred eighty seven thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ
987051 Nine hundred eighty seven thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
987052 Nine hundred eighty seven thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สอง
987053 Nine hundred eighty seven thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สาม
987054 Nine hundred eighty seven thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สี่
987055 Nine hundred eighty seven thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
987056 Nine hundred eighty seven thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​หก
987057 Nine hundred eighty seven thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
987058 Nine hundred eighty seven thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​แปด
987059 Nine hundred eighty seven thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
987060 Nine hundred eighty seven thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ
987061 Nine hundred eighty seven thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
987062 Nine hundred eighty seven thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สอง
987063 Nine hundred eighty seven thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สาม
987064 Nine hundred eighty seven thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สี่
987065 Nine hundred eighty seven thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​ห้า
987066 Nine hundred eighty seven thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​หก
987067 Nine hundred eighty seven thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
987068 Nine hundred eighty seven thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​แปด
987069 Nine hundred eighty seven thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เก้า
987070 Nine hundred eighty seven thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ
987071 Nine hundred eighty seven thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
987072 Nine hundred eighty seven thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
987073 Nine hundred eighty seven thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
987074 Nine hundred eighty seven thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
987075 Nine hundred eighty seven thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
987076 Nine hundred eighty seven thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
987077 Nine hundred eighty seven thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
987078 Nine hundred eighty seven thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
987079 Nine hundred eighty seven thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
987080 Nine hundred eighty seven thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ
987081 Nine hundred eighty seven thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
987082 Nine hundred eighty seven thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สอง
987083 Nine hundred eighty seven thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สาม
987084 Nine hundred eighty seven thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สี่
987085 Nine hundred eighty seven thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​ห้า
987086 Nine hundred eighty seven thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​หก
987087 Nine hundred eighty seven thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
987088 Nine hundred eighty seven thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​แปด
987089 Nine hundred eighty seven thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เก้า
987090 Nine hundred eighty seven thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ
987091 Nine hundred eighty seven thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
987092 Nine hundred eighty seven thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สอง
987093 Nine hundred eighty seven thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สาม
987094 Nine hundred eighty seven thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สี่
987095 Nine hundred eighty seven thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
987096 Nine hundred eighty seven thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​หก
987097 Nine hundred eighty seven thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
987098 Nine hundred eighty seven thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​แปด
987099 Nine hundred eighty seven thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
987100 Nine hundred eighty seven thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 987001 ถึง 987100 (Nine hundred eighty seven thousand and one to Nine hundred eighty seven thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 987101-987200, 987201-987300, 987301-987400, 987401-987500, 987501-987600, 987601-987700, 987701-987800, 987801-987900, 987901-988000, 988001-988100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 986901-987000, 986801-986900, 986701-986800, 986601-986700, 986501-986600, 986401-986500, 986301-986400, 986201-986300, 986101-986200, 986001-986100