วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 986501 ถึง 986600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 986501 ถึง 986600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 986501 ถึง 986600 (Nine hundred eighty six thousand five hundred and one to Nine hundred eighty six thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
986501 Nine hundred eighty six thousand five hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
986502 Nine hundred eighty six thousand five hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
986503 Nine hundred eighty six thousand five hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
986504 Nine hundred eighty six thousand five hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
986505 Nine hundred eighty six thousand five hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
986506 Nine hundred eighty six thousand five hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก
986507 Nine hundred eighty six thousand five hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
986508 Nine hundred eighty six thousand five hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
986509 Nine hundred eighty six thousand five hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
986510 Nine hundred eighty six thousand five hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
986511 Nine hundred eighty six thousand five hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
986512 Nine hundred eighty six thousand five hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
986513 Nine hundred eighty six thousand five hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
986514 Nine hundred eighty six thousand five hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
986515 Nine hundred eighty six thousand five hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
986516 Nine hundred eighty six thousand five hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
986517 Nine hundred eighty six thousand five hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
986518 Nine hundred eighty six thousand five hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
986519 Nine hundred eighty six thousand five hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
986520 Nine hundred eighty six thousand five hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
986521 Nine hundred eighty six thousand five hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
986522 Nine hundred eighty six thousand five hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
986523 Nine hundred eighty six thousand five hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
986524 Nine hundred eighty six thousand five hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
986525 Nine hundred eighty six thousand five hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
986526 Nine hundred eighty six thousand five hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
986527 Nine hundred eighty six thousand five hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
986528 Nine hundred eighty six thousand five hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
986529 Nine hundred eighty six thousand five hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
986530 Nine hundred eighty six thousand five hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
986531 Nine hundred eighty six thousand five hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
986532 Nine hundred eighty six thousand five hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
986533 Nine hundred eighty six thousand five hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
986534 Nine hundred eighty six thousand five hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
986535 Nine hundred eighty six thousand five hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
986536 Nine hundred eighty six thousand five hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
986537 Nine hundred eighty six thousand five hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
986538 Nine hundred eighty six thousand five hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
986539 Nine hundred eighty six thousand five hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
986540 Nine hundred eighty six thousand five hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
986541 Nine hundred eighty six thousand five hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
986542 Nine hundred eighty six thousand five hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
986543 Nine hundred eighty six thousand five hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
986544 Nine hundred eighty six thousand five hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
986545 Nine hundred eighty six thousand five hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
986546 Nine hundred eighty six thousand five hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
986547 Nine hundred eighty six thousand five hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
986548 Nine hundred eighty six thousand five hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
986549 Nine hundred eighty six thousand five hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
986550 Nine hundred eighty six thousand five hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
986551 Nine hundred eighty six thousand five hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
986552 Nine hundred eighty six thousand five hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
986553 Nine hundred eighty six thousand five hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
986554 Nine hundred eighty six thousand five hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
986555 Nine hundred eighty six thousand five hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
986556 Nine hundred eighty six thousand five hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
986557 Nine hundred eighty six thousand five hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
986558 Nine hundred eighty six thousand five hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
986559 Nine hundred eighty six thousand five hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
986560 Nine hundred eighty six thousand five hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
986561 Nine hundred eighty six thousand five hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
986562 Nine hundred eighty six thousand five hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
986563 Nine hundred eighty six thousand five hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
986564 Nine hundred eighty six thousand five hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
986565 Nine hundred eighty six thousand five hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
986566 Nine hundred eighty six thousand five hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
986567 Nine hundred eighty six thousand five hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
986568 Nine hundred eighty six thousand five hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
986569 Nine hundred eighty six thousand five hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
986570 Nine hundred eighty six thousand five hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
986571 Nine hundred eighty six thousand five hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
986572 Nine hundred eighty six thousand five hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
986573 Nine hundred eighty six thousand five hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
986574 Nine hundred eighty six thousand five hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
986575 Nine hundred eighty six thousand five hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
986576 Nine hundred eighty six thousand five hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
986577 Nine hundred eighty six thousand five hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
986578 Nine hundred eighty six thousand five hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
986579 Nine hundred eighty six thousand five hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
986580 Nine hundred eighty six thousand five hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
986581 Nine hundred eighty six thousand five hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
986582 Nine hundred eighty six thousand five hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
986583 Nine hundred eighty six thousand five hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
986584 Nine hundred eighty six thousand five hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
986585 Nine hundred eighty six thousand five hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
986586 Nine hundred eighty six thousand five hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
986587 Nine hundred eighty six thousand five hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
986588 Nine hundred eighty six thousand five hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
986589 Nine hundred eighty six thousand five hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
986590 Nine hundred eighty six thousand five hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
986591 Nine hundred eighty six thousand five hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
986592 Nine hundred eighty six thousand five hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
986593 Nine hundred eighty six thousand five hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
986594 Nine hundred eighty six thousand five hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
986595 Nine hundred eighty six thousand five hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
986596 Nine hundred eighty six thousand five hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
986597 Nine hundred eighty six thousand five hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
986598 Nine hundred eighty six thousand five hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
986599 Nine hundred eighty six thousand five hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
986600 Nine hundred eighty six thousand six hundredไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 986501 ถึง 986600 (Nine hundred eighty six thousand five hundred and one to Nine hundred eighty six thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 986601-986700, 986701-986800, 986801-986900, 986901-987000, 987001-987100, 987101-987200, 987201-987300, 987301-987400, 987401-987500, 987501-987600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 986401-986500, 986301-986400, 986201-986300, 986101-986200, 986001-986100, 985901-986000, 985801-985900, 985701-985800, 985601-985700, 985501-985600