วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 986301 ถึง 986400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 986301 ถึง 986400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 986301 ถึง 986400 (Nine hundred eighty six thousand three hundred and one to Nine hundred eighty six thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
986301 Nine hundred eighty six thousand three hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
986302 Nine hundred eighty six thousand three hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สอง
986303 Nine hundred eighty six thousand three hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม
986304 Nine hundred eighty six thousand three hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่
986305 Nine hundred eighty six thousand three hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
986306 Nine hundred eighty six thousand three hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก
986307 Nine hundred eighty six thousand three hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
986308 Nine hundred eighty six thousand three hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด
986309 Nine hundred eighty six thousand three hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
986310 Nine hundred eighty six thousand three hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
986311 Nine hundred eighty six thousand three hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
986312 Nine hundred eighty six thousand three hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
986313 Nine hundred eighty six thousand three hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
986314 Nine hundred eighty six thousand three hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
986315 Nine hundred eighty six thousand three hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
986316 Nine hundred eighty six thousand three hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
986317 Nine hundred eighty six thousand three hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
986318 Nine hundred eighty six thousand three hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
986319 Nine hundred eighty six thousand three hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
986320 Nine hundred eighty six thousand three hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
986321 Nine hundred eighty six thousand three hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
986322 Nine hundred eighty six thousand three hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
986323 Nine hundred eighty six thousand three hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
986324 Nine hundred eighty six thousand three hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
986325 Nine hundred eighty six thousand three hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
986326 Nine hundred eighty six thousand three hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
986327 Nine hundred eighty six thousand three hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
986328 Nine hundred eighty six thousand three hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
986329 Nine hundred eighty six thousand three hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
986330 Nine hundred eighty six thousand three hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
986331 Nine hundred eighty six thousand three hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
986332 Nine hundred eighty six thousand three hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
986333 Nine hundred eighty six thousand three hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
986334 Nine hundred eighty six thousand three hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
986335 Nine hundred eighty six thousand three hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
986336 Nine hundred eighty six thousand three hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
986337 Nine hundred eighty six thousand three hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
986338 Nine hundred eighty six thousand three hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
986339 Nine hundred eighty six thousand three hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
986340 Nine hundred eighty six thousand three hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
986341 Nine hundred eighty six thousand three hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
986342 Nine hundred eighty six thousand three hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
986343 Nine hundred eighty six thousand three hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
986344 Nine hundred eighty six thousand three hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
986345 Nine hundred eighty six thousand three hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
986346 Nine hundred eighty six thousand three hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
986347 Nine hundred eighty six thousand three hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
986348 Nine hundred eighty six thousand three hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
986349 Nine hundred eighty six thousand three hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
986350 Nine hundred eighty six thousand three hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
986351 Nine hundred eighty six thousand three hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
986352 Nine hundred eighty six thousand three hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
986353 Nine hundred eighty six thousand three hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
986354 Nine hundred eighty six thousand three hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
986355 Nine hundred eighty six thousand three hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
986356 Nine hundred eighty six thousand three hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
986357 Nine hundred eighty six thousand three hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
986358 Nine hundred eighty six thousand three hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
986359 Nine hundred eighty six thousand three hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
986360 Nine hundred eighty six thousand three hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
986361 Nine hundred eighty six thousand three hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
986362 Nine hundred eighty six thousand three hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
986363 Nine hundred eighty six thousand three hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
986364 Nine hundred eighty six thousand three hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
986365 Nine hundred eighty six thousand three hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
986366 Nine hundred eighty six thousand three hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
986367 Nine hundred eighty six thousand three hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
986368 Nine hundred eighty six thousand three hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
986369 Nine hundred eighty six thousand three hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
986370 Nine hundred eighty six thousand three hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
986371 Nine hundred eighty six thousand three hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
986372 Nine hundred eighty six thousand three hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
986373 Nine hundred eighty six thousand three hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
986374 Nine hundred eighty six thousand three hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
986375 Nine hundred eighty six thousand three hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
986376 Nine hundred eighty six thousand three hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
986377 Nine hundred eighty six thousand three hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
986378 Nine hundred eighty six thousand three hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
986379 Nine hundred eighty six thousand three hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
986380 Nine hundred eighty six thousand three hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
986381 Nine hundred eighty six thousand three hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
986382 Nine hundred eighty six thousand three hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
986383 Nine hundred eighty six thousand three hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
986384 Nine hundred eighty six thousand three hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
986385 Nine hundred eighty six thousand three hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
986386 Nine hundred eighty six thousand three hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
986387 Nine hundred eighty six thousand three hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
986388 Nine hundred eighty six thousand three hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
986389 Nine hundred eighty six thousand three hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
986390 Nine hundred eighty six thousand three hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
986391 Nine hundred eighty six thousand three hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
986392 Nine hundred eighty six thousand three hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
986393 Nine hundred eighty six thousand three hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
986394 Nine hundred eighty six thousand three hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
986395 Nine hundred eighty six thousand three hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
986396 Nine hundred eighty six thousand three hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
986397 Nine hundred eighty six thousand three hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
986398 Nine hundred eighty six thousand three hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
986399 Nine hundred eighty six thousand three hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
986400 Nine hundred eighty six thousand four hundredไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 986301 ถึง 986400 (Nine hundred eighty six thousand three hundred and one to Nine hundred eighty six thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 986401-986500, 986501-986600, 986601-986700, 986701-986800, 986801-986900, 986901-987000, 987001-987100, 987101-987200, 987201-987300, 987301-987400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 986201-986300, 986101-986200, 986001-986100, 985901-986000, 985801-985900, 985701-985800, 985601-985700, 985501-985600, 985401-985500, 985301-985400