วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 986001 ถึง 986100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 986001 ถึง 986100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 986001 ถึง 986100 (Nine hundred eighty six thousand and one to Nine hundred eighty six thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
986001 Nine hundred eighty six thousand and oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง
986002 Nine hundred eighty six thousand and twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง
986003 Nine hundred eighty six thousand and threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม
986004 Nine hundred eighty six thousand and fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่
986005 Nine hundred eighty six thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า
986006 Nine hundred eighty six thousand and sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หก
986007 Nine hundred eighty six thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด
986008 Nine hundred eighty six thousand and eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด
986009 Nine hundred eighty six thousand and nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า
986010 Nine hundred eighty six thousand and tenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สิบ
986011 Nine hundred eighty six thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เอ็ด
986012 Nine hundred eighty six thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สอง
986013 Nine hundred eighty six thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สาม
986014 Nine hundred eighty six thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สี่
986015 Nine hundred eighty six thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​ห้า
986016 Nine hundred eighty six thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​หก
986017 Nine hundred eighty six thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เจ็ด
986018 Nine hundred eighty six thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​แปด
986019 Nine hundred eighty six thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เก้า
986020 Nine hundred eighty six thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ
986021 Nine hundred eighty six thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
986022 Nine hundred eighty six thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สอง
986023 Nine hundred eighty six thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สาม
986024 Nine hundred eighty six thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สี่
986025 Nine hundred eighty six thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
986026 Nine hundred eighty six thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​หก
986027 Nine hundred eighty six thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
986028 Nine hundred eighty six thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​แปด
986029 Nine hundred eighty six thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
986030 Nine hundred eighty six thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ
986031 Nine hundred eighty six thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
986032 Nine hundred eighty six thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สอง
986033 Nine hundred eighty six thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สาม
986034 Nine hundred eighty six thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สี่
986035 Nine hundred eighty six thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​ห้า
986036 Nine hundred eighty six thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​หก
986037 Nine hundred eighty six thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
986038 Nine hundred eighty six thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​แปด
986039 Nine hundred eighty six thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เก้า
986040 Nine hundred eighty six thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ
986041 Nine hundred eighty six thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
986042 Nine hundred eighty six thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สอง
986043 Nine hundred eighty six thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สาม
986044 Nine hundred eighty six thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สี่
986045 Nine hundred eighty six thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​ห้า
986046 Nine hundred eighty six thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​หก
986047 Nine hundred eighty six thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
986048 Nine hundred eighty six thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​แปด
986049 Nine hundred eighty six thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เก้า
986050 Nine hundred eighty six thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ
986051 Nine hundred eighty six thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
986052 Nine hundred eighty six thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สอง
986053 Nine hundred eighty six thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สาม
986054 Nine hundred eighty six thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สี่
986055 Nine hundred eighty six thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
986056 Nine hundred eighty six thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​หก
986057 Nine hundred eighty six thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
986058 Nine hundred eighty six thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​แปด
986059 Nine hundred eighty six thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
986060 Nine hundred eighty six thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ
986061 Nine hundred eighty six thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
986062 Nine hundred eighty six thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สอง
986063 Nine hundred eighty six thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สาม
986064 Nine hundred eighty six thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สี่
986065 Nine hundred eighty six thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​ห้า
986066 Nine hundred eighty six thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​หก
986067 Nine hundred eighty six thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
986068 Nine hundred eighty six thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​แปด
986069 Nine hundred eighty six thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เก้า
986070 Nine hundred eighty six thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ
986071 Nine hundred eighty six thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
986072 Nine hundred eighty six thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
986073 Nine hundred eighty six thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
986074 Nine hundred eighty six thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
986075 Nine hundred eighty six thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
986076 Nine hundred eighty six thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
986077 Nine hundred eighty six thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
986078 Nine hundred eighty six thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
986079 Nine hundred eighty six thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
986080 Nine hundred eighty six thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ
986081 Nine hundred eighty six thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
986082 Nine hundred eighty six thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สอง
986083 Nine hundred eighty six thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สาม
986084 Nine hundred eighty six thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สี่
986085 Nine hundred eighty six thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​ห้า
986086 Nine hundred eighty six thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​หก
986087 Nine hundred eighty six thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
986088 Nine hundred eighty six thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​แปด
986089 Nine hundred eighty six thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เก้า
986090 Nine hundred eighty six thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ
986091 Nine hundred eighty six thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
986092 Nine hundred eighty six thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สอง
986093 Nine hundred eighty six thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สาม
986094 Nine hundred eighty six thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สี่
986095 Nine hundred eighty six thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
986096 Nine hundred eighty six thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​หก
986097 Nine hundred eighty six thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
986098 Nine hundred eighty six thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​แปด
986099 Nine hundred eighty six thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
986100 Nine hundred eighty six thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 986001 ถึง 986100 (Nine hundred eighty six thousand and one to Nine hundred eighty six thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 986101-986200, 986201-986300, 986301-986400, 986401-986500, 986501-986600, 986601-986700, 986701-986800, 986801-986900, 986901-987000, 987001-987100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 985901-986000, 985801-985900, 985701-985800, 985601-985700, 985501-985600, 985401-985500, 985301-985400, 985201-985300, 985101-985200, 985001-985100