วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 985901 ถึง 986000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 985901 ถึง 986000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 985901 ถึง 986000 (Nine hundred eighty five thousand nine hundred and one to Nine hundred eighty six thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
985901 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
985902 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
985903 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
985904 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
985905 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
985906 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก
985907 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
985908 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
985909 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
985910 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
985911 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
985912 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
985913 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
985914 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
985915 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
985916 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
985917 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
985918 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
985919 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
985920 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
985921 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
985922 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
985923 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
985924 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
985925 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
985926 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
985927 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
985928 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
985929 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
985930 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
985931 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
985932 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
985933 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
985934 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
985935 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
985936 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
985937 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
985938 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
985939 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
985940 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
985941 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
985942 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
985943 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
985944 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
985945 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
985946 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
985947 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
985948 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
985949 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
985950 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
985951 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
985952 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
985953 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
985954 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
985955 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
985956 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
985957 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
985958 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
985959 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
985960 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
985961 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
985962 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
985963 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
985964 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
985965 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
985966 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
985967 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
985968 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
985969 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
985970 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
985971 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
985972 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
985973 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
985974 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
985975 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
985976 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
985977 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
985978 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
985979 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
985980 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
985981 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
985982 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
985983 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
985984 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
985985 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
985986 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
985987 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
985988 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
985989 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
985990 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
985991 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
985992 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
985993 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
985994 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
985995 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
985996 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
985997 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
985998 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
985999 Nine hundred eighty five thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
986000 Nine hundred eighty six thousandไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 985901 ถึง 986000 (Nine hundred eighty five thousand nine hundred and one to Nine hundred eighty six thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 986001-986100, 986101-986200, 986201-986300, 986301-986400, 986401-986500, 986501-986600, 986601-986700, 986701-986800, 986801-986900, 986901-987000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 985801-985900, 985701-985800, 985601-985700, 985501-985600, 985401-985500, 985301-985400, 985201-985300, 985101-985200, 985001-985100, 984901-985000