วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 985401 ถึง 985500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 985401 ถึง 985500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 985401 ถึง 985500 (Nine hundred eighty five thousand four hundred and one to Nine hundred eighty five thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
985401 Nine hundred eighty five thousand four hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
985402 Nine hundred eighty five thousand four hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สอง
985403 Nine hundred eighty five thousand four hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม
985404 Nine hundred eighty five thousand four hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่
985405 Nine hundred eighty five thousand four hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
985406 Nine hundred eighty five thousand four hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก
985407 Nine hundred eighty five thousand four hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
985408 Nine hundred eighty five thousand four hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด
985409 Nine hundred eighty five thousand four hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
985410 Nine hundred eighty five thousand four hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
985411 Nine hundred eighty five thousand four hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
985412 Nine hundred eighty five thousand four hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
985413 Nine hundred eighty five thousand four hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
985414 Nine hundred eighty five thousand four hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
985415 Nine hundred eighty five thousand four hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
985416 Nine hundred eighty five thousand four hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
985417 Nine hundred eighty five thousand four hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
985418 Nine hundred eighty five thousand four hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
985419 Nine hundred eighty five thousand four hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
985420 Nine hundred eighty five thousand four hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
985421 Nine hundred eighty five thousand four hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
985422 Nine hundred eighty five thousand four hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
985423 Nine hundred eighty five thousand four hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
985424 Nine hundred eighty five thousand four hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
985425 Nine hundred eighty five thousand four hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
985426 Nine hundred eighty five thousand four hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
985427 Nine hundred eighty five thousand four hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
985428 Nine hundred eighty five thousand four hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
985429 Nine hundred eighty five thousand four hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
985430 Nine hundred eighty five thousand four hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
985431 Nine hundred eighty five thousand four hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
985432 Nine hundred eighty five thousand four hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
985433 Nine hundred eighty five thousand four hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
985434 Nine hundred eighty five thousand four hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
985435 Nine hundred eighty five thousand four hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
985436 Nine hundred eighty five thousand four hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
985437 Nine hundred eighty five thousand four hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
985438 Nine hundred eighty five thousand four hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
985439 Nine hundred eighty five thousand four hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
985440 Nine hundred eighty five thousand four hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
985441 Nine hundred eighty five thousand four hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
985442 Nine hundred eighty five thousand four hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
985443 Nine hundred eighty five thousand four hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
985444 Nine hundred eighty five thousand four hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
985445 Nine hundred eighty five thousand four hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
985446 Nine hundred eighty five thousand four hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
985447 Nine hundred eighty five thousand four hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
985448 Nine hundred eighty five thousand four hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
985449 Nine hundred eighty five thousand four hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
985450 Nine hundred eighty five thousand four hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
985451 Nine hundred eighty five thousand four hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
985452 Nine hundred eighty five thousand four hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
985453 Nine hundred eighty five thousand four hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
985454 Nine hundred eighty five thousand four hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
985455 Nine hundred eighty five thousand four hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
985456 Nine hundred eighty five thousand four hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
985457 Nine hundred eighty five thousand four hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
985458 Nine hundred eighty five thousand four hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
985459 Nine hundred eighty five thousand four hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
985460 Nine hundred eighty five thousand four hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
985461 Nine hundred eighty five thousand four hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
985462 Nine hundred eighty five thousand four hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
985463 Nine hundred eighty five thousand four hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
985464 Nine hundred eighty five thousand four hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
985465 Nine hundred eighty five thousand four hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
985466 Nine hundred eighty five thousand four hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
985467 Nine hundred eighty five thousand four hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
985468 Nine hundred eighty five thousand four hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
985469 Nine hundred eighty five thousand four hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
985470 Nine hundred eighty five thousand four hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
985471 Nine hundred eighty five thousand four hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
985472 Nine hundred eighty five thousand four hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
985473 Nine hundred eighty five thousand four hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
985474 Nine hundred eighty five thousand four hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
985475 Nine hundred eighty five thousand four hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
985476 Nine hundred eighty five thousand four hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
985477 Nine hundred eighty five thousand four hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
985478 Nine hundred eighty five thousand four hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
985479 Nine hundred eighty five thousand four hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
985480 Nine hundred eighty five thousand four hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
985481 Nine hundred eighty five thousand four hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
985482 Nine hundred eighty five thousand four hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
985483 Nine hundred eighty five thousand four hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
985484 Nine hundred eighty five thousand four hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
985485 Nine hundred eighty five thousand four hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
985486 Nine hundred eighty five thousand four hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
985487 Nine hundred eighty five thousand four hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
985488 Nine hundred eighty five thousand four hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
985489 Nine hundred eighty five thousand four hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
985490 Nine hundred eighty five thousand four hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
985491 Nine hundred eighty five thousand four hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
985492 Nine hundred eighty five thousand four hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
985493 Nine hundred eighty five thousand four hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
985494 Nine hundred eighty five thousand four hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
985495 Nine hundred eighty five thousand four hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
985496 Nine hundred eighty five thousand four hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
985497 Nine hundred eighty five thousand four hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
985498 Nine hundred eighty five thousand four hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
985499 Nine hundred eighty five thousand four hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
985500 Nine hundred eighty five thousand five hundredไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 985401 ถึง 985500 (Nine hundred eighty five thousand four hundred and one to Nine hundred eighty five thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 985501-985600, 985601-985700, 985701-985800, 985801-985900, 985901-986000, 986001-986100, 986101-986200, 986201-986300, 986301-986400, 986401-986500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 985301-985400, 985201-985300, 985101-985200, 985001-985100, 984901-985000, 984801-984900, 984701-984800, 984601-984700, 984501-984600, 984401-984500