วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 985001 ถึง 985100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 985001 ถึง 985100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 985001 ถึง 985100 (Nine hundred eighty five thousand and one to Nine hundred eighty five thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
985001 Nine hundred eighty five thousand and oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​หนึ่ง
985002 Nine hundred eighty five thousand and twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สอง
985003 Nine hundred eighty five thousand and threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม
985004 Nine hundred eighty five thousand and fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่
985005 Nine hundred eighty five thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า
985006 Nine hundred eighty five thousand and sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​หก
985007 Nine hundred eighty five thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด
985008 Nine hundred eighty five thousand and eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด
985009 Nine hundred eighty five thousand and nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า
985010 Nine hundred eighty five thousand and tenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ
985011 Nine hundred eighty five thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เอ็ด
985012 Nine hundred eighty five thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สอง
985013 Nine hundred eighty five thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สาม
985014 Nine hundred eighty five thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สี่
985015 Nine hundred eighty five thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​ห้า
985016 Nine hundred eighty five thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​หก
985017 Nine hundred eighty five thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เจ็ด
985018 Nine hundred eighty five thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​แปด
985019 Nine hundred eighty five thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เก้า
985020 Nine hundred eighty five thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ
985021 Nine hundred eighty five thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
985022 Nine hundred eighty five thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
985023 Nine hundred eighty five thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
985024 Nine hundred eighty five thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
985025 Nine hundred eighty five thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
985026 Nine hundred eighty five thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
985027 Nine hundred eighty five thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
985028 Nine hundred eighty five thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
985029 Nine hundred eighty five thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
985030 Nine hundred eighty five thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ
985031 Nine hundred eighty five thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
985032 Nine hundred eighty five thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
985033 Nine hundred eighty five thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
985034 Nine hundred eighty five thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
985035 Nine hundred eighty five thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
985036 Nine hundred eighty five thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​หก
985037 Nine hundred eighty five thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
985038 Nine hundred eighty five thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
985039 Nine hundred eighty five thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
985040 Nine hundred eighty five thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ
985041 Nine hundred eighty five thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
985042 Nine hundred eighty five thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
985043 Nine hundred eighty five thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
985044 Nine hundred eighty five thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
985045 Nine hundred eighty five thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
985046 Nine hundred eighty five thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​หก
985047 Nine hundred eighty five thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
985048 Nine hundred eighty five thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
985049 Nine hundred eighty five thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
985050 Nine hundred eighty five thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ
985051 Nine hundred eighty five thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
985052 Nine hundred eighty five thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
985053 Nine hundred eighty five thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
985054 Nine hundred eighty five thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
985055 Nine hundred eighty five thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
985056 Nine hundred eighty five thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
985057 Nine hundred eighty five thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
985058 Nine hundred eighty five thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
985059 Nine hundred eighty five thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
985060 Nine hundred eighty five thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ
985061 Nine hundred eighty five thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
985062 Nine hundred eighty five thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สอง
985063 Nine hundred eighty five thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สาม
985064 Nine hundred eighty five thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สี่
985065 Nine hundred eighty five thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
985066 Nine hundred eighty five thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​หก
985067 Nine hundred eighty five thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
985068 Nine hundred eighty five thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​แปด
985069 Nine hundred eighty five thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
985070 Nine hundred eighty five thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ
985071 Nine hundred eighty five thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
985072 Nine hundred eighty five thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
985073 Nine hundred eighty five thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
985074 Nine hundred eighty five thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
985075 Nine hundred eighty five thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
985076 Nine hundred eighty five thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
985077 Nine hundred eighty five thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
985078 Nine hundred eighty five thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
985079 Nine hundred eighty five thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
985080 Nine hundred eighty five thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ
985081 Nine hundred eighty five thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
985082 Nine hundred eighty five thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
985083 Nine hundred eighty five thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
985084 Nine hundred eighty five thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
985085 Nine hundred eighty five thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
985086 Nine hundred eighty five thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​หก
985087 Nine hundred eighty five thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
985088 Nine hundred eighty five thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
985089 Nine hundred eighty five thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
985090 Nine hundred eighty five thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ
985091 Nine hundred eighty five thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
985092 Nine hundred eighty five thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
985093 Nine hundred eighty five thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
985094 Nine hundred eighty five thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
985095 Nine hundred eighty five thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
985096 Nine hundred eighty five thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
985097 Nine hundred eighty five thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
985098 Nine hundred eighty five thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
985099 Nine hundred eighty five thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
985100 Nine hundred eighty five thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 985001 ถึง 985100 (Nine hundred eighty five thousand and one to Nine hundred eighty five thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 985101-985200, 985201-985300, 985301-985400, 985401-985500, 985501-985600, 985601-985700, 985701-985800, 985801-985900, 985901-986000, 986001-986100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 984901-985000, 984801-984900, 984701-984800, 984601-984700, 984501-984600, 984401-984500, 984301-984400, 984201-984300, 984101-984200, 984001-984100