วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 984901 ถึง 985000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 984901 ถึง 985000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 984901 ถึง 985000 (Nine hundred eighty four thousand nine hundred and one to Nine hundred eighty five thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
984901 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
984902 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
984903 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
984904 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
984905 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
984906 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก
984907 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
984908 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
984909 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
984910 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
984911 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
984912 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
984913 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
984914 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
984915 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
984916 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
984917 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
984918 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
984919 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
984920 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
984921 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
984922 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
984923 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
984924 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
984925 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
984926 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
984927 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
984928 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
984929 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
984930 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
984931 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
984932 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
984933 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
984934 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
984935 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
984936 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
984937 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
984938 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
984939 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
984940 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
984941 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
984942 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
984943 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
984944 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
984945 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
984946 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
984947 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
984948 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
984949 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
984950 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
984951 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
984952 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
984953 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
984954 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
984955 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
984956 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
984957 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
984958 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
984959 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
984960 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
984961 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
984962 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
984963 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
984964 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
984965 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
984966 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
984967 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
984968 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
984969 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
984970 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
984971 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
984972 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
984973 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
984974 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
984975 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
984976 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
984977 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
984978 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
984979 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
984980 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
984981 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
984982 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
984983 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
984984 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
984985 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
984986 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
984987 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
984988 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
984989 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
984990 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
984991 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
984992 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
984993 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
984994 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
984995 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
984996 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
984997 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
984998 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
984999 Nine hundred eighty four thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
985000 Nine hundred eighty five thousandไนน์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 984901 ถึง 985000 (Nine hundred eighty four thousand nine hundred and one to Nine hundred eighty five thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 985001-985100, 985101-985200, 985201-985300, 985301-985400, 985401-985500, 985501-985600, 985601-985700, 985701-985800, 985801-985900, 985901-986000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 984801-984900, 984701-984800, 984601-984700, 984501-984600, 984401-984500, 984301-984400, 984201-984300, 984101-984200, 984001-984100, 983901-984000