วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 984701 ถึง 984800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 984701 ถึง 984800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 984701 ถึง 984800 (Nine hundred eighty four thousand seven hundred and one to Nine hundred eighty four thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
984701 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
984702 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สอง
984703 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม
984704 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่
984705 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า
984706 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก
984707 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
984708 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด
984709 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า
984710 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ
984711 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
984712 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
984713 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
984714 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
984715 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
984716 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
984717 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
984718 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
984719 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
984720 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
984721 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
984722 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
984723 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
984724 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
984725 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
984726 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
984727 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
984728 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
984729 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
984730 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
984731 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
984732 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
984733 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
984734 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
984735 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
984736 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
984737 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
984738 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
984739 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
984740 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
984741 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
984742 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
984743 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
984744 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
984745 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
984746 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
984747 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
984748 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
984749 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
984750 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
984751 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
984752 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
984753 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
984754 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
984755 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
984756 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
984757 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
984758 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
984759 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
984760 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
984761 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
984762 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
984763 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
984764 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
984765 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
984766 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
984767 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
984768 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
984769 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
984770 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
984771 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
984772 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
984773 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
984774 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
984775 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
984776 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
984777 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
984778 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
984779 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
984780 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
984781 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
984782 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
984783 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
984784 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
984785 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
984786 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
984787 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
984788 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
984789 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
984790 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
984791 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
984792 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
984793 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
984794 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
984795 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
984796 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
984797 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
984798 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
984799 Nine hundred eighty four thousand seven hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
984800 Nine hundred eighty four thousand eight hundredไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 984701 ถึง 984800 (Nine hundred eighty four thousand seven hundred and one to Nine hundred eighty four thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 984801-984900, 984901-985000, 985001-985100, 985101-985200, 985201-985300, 985301-985400, 985401-985500, 985501-985600, 985601-985700, 985701-985800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 984601-984700, 984501-984600, 984401-984500, 984301-984400, 984201-984300, 984101-984200, 984001-984100, 983901-984000, 983801-983900, 983701-983800