วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 984601 ถึง 984700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 984601 ถึง 984700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 984601 ถึง 984700 (Nine hundred eighty four thousand six hundred and one to Nine hundred eighty four thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
984601 Nine hundred eighty four thousand six hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
984602 Nine hundred eighty four thousand six hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สอง
984603 Nine hundred eighty four thousand six hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม
984604 Nine hundred eighty four thousand six hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่
984605 Nine hundred eighty four thousand six hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า
984606 Nine hundred eighty four thousand six hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก
984607 Nine hundred eighty four thousand six hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
984608 Nine hundred eighty four thousand six hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด
984609 Nine hundred eighty four thousand six hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า
984610 Nine hundred eighty four thousand six hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ
984611 Nine hundred eighty four thousand six hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
984612 Nine hundred eighty four thousand six hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
984613 Nine hundred eighty four thousand six hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
984614 Nine hundred eighty four thousand six hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
984615 Nine hundred eighty four thousand six hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
984616 Nine hundred eighty four thousand six hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
984617 Nine hundred eighty four thousand six hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
984618 Nine hundred eighty four thousand six hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
984619 Nine hundred eighty four thousand six hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
984620 Nine hundred eighty four thousand six hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
984621 Nine hundred eighty four thousand six hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
984622 Nine hundred eighty four thousand six hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
984623 Nine hundred eighty four thousand six hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
984624 Nine hundred eighty four thousand six hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
984625 Nine hundred eighty four thousand six hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
984626 Nine hundred eighty four thousand six hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
984627 Nine hundred eighty four thousand six hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
984628 Nine hundred eighty four thousand six hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
984629 Nine hundred eighty four thousand six hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
984630 Nine hundred eighty four thousand six hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
984631 Nine hundred eighty four thousand six hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
984632 Nine hundred eighty four thousand six hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
984633 Nine hundred eighty four thousand six hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
984634 Nine hundred eighty four thousand six hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
984635 Nine hundred eighty four thousand six hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
984636 Nine hundred eighty four thousand six hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
984637 Nine hundred eighty four thousand six hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
984638 Nine hundred eighty four thousand six hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
984639 Nine hundred eighty four thousand six hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
984640 Nine hundred eighty four thousand six hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
984641 Nine hundred eighty four thousand six hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
984642 Nine hundred eighty four thousand six hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
984643 Nine hundred eighty four thousand six hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
984644 Nine hundred eighty four thousand six hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
984645 Nine hundred eighty four thousand six hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
984646 Nine hundred eighty four thousand six hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
984647 Nine hundred eighty four thousand six hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
984648 Nine hundred eighty four thousand six hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
984649 Nine hundred eighty four thousand six hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
984650 Nine hundred eighty four thousand six hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
984651 Nine hundred eighty four thousand six hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
984652 Nine hundred eighty four thousand six hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
984653 Nine hundred eighty four thousand six hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
984654 Nine hundred eighty four thousand six hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
984655 Nine hundred eighty four thousand six hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
984656 Nine hundred eighty four thousand six hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
984657 Nine hundred eighty four thousand six hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
984658 Nine hundred eighty four thousand six hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
984659 Nine hundred eighty four thousand six hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
984660 Nine hundred eighty four thousand six hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
984661 Nine hundred eighty four thousand six hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
984662 Nine hundred eighty four thousand six hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
984663 Nine hundred eighty four thousand six hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
984664 Nine hundred eighty four thousand six hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
984665 Nine hundred eighty four thousand six hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
984666 Nine hundred eighty four thousand six hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
984667 Nine hundred eighty four thousand six hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
984668 Nine hundred eighty four thousand six hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
984669 Nine hundred eighty four thousand six hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
984670 Nine hundred eighty four thousand six hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
984671 Nine hundred eighty four thousand six hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
984672 Nine hundred eighty four thousand six hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
984673 Nine hundred eighty four thousand six hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
984674 Nine hundred eighty four thousand six hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
984675 Nine hundred eighty four thousand six hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
984676 Nine hundred eighty four thousand six hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
984677 Nine hundred eighty four thousand six hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
984678 Nine hundred eighty four thousand six hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
984679 Nine hundred eighty four thousand six hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
984680 Nine hundred eighty four thousand six hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
984681 Nine hundred eighty four thousand six hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
984682 Nine hundred eighty four thousand six hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
984683 Nine hundred eighty four thousand six hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
984684 Nine hundred eighty four thousand six hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
984685 Nine hundred eighty four thousand six hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
984686 Nine hundred eighty four thousand six hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
984687 Nine hundred eighty four thousand six hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
984688 Nine hundred eighty four thousand six hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
984689 Nine hundred eighty four thousand six hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
984690 Nine hundred eighty four thousand six hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
984691 Nine hundred eighty four thousand six hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
984692 Nine hundred eighty four thousand six hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
984693 Nine hundred eighty four thousand six hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
984694 Nine hundred eighty four thousand six hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
984695 Nine hundred eighty four thousand six hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
984696 Nine hundred eighty four thousand six hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
984697 Nine hundred eighty four thousand six hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
984698 Nine hundred eighty four thousand six hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
984699 Nine hundred eighty four thousand six hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
984700 Nine hundred eighty four thousand seven hundredไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 984601 ถึง 984700 (Nine hundred eighty four thousand six hundred and one to Nine hundred eighty four thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 984701-984800, 984801-984900, 984901-985000, 985001-985100, 985101-985200, 985201-985300, 985301-985400, 985401-985500, 985501-985600, 985601-985700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 984501-984600, 984401-984500, 984301-984400, 984201-984300, 984101-984200, 984001-984100, 983901-984000, 983801-983900, 983701-983800, 983601-983700