วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 984401 ถึง 984500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 984401 ถึง 984500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 984401 ถึง 984500 (Nine hundred eighty four thousand four hundred and one to Nine hundred eighty four thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
984401 Nine hundred eighty four thousand four hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
984402 Nine hundred eighty four thousand four hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สอง
984403 Nine hundred eighty four thousand four hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม
984404 Nine hundred eighty four thousand four hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่
984405 Nine hundred eighty four thousand four hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
984406 Nine hundred eighty four thousand four hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก
984407 Nine hundred eighty four thousand four hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
984408 Nine hundred eighty four thousand four hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด
984409 Nine hundred eighty four thousand four hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
984410 Nine hundred eighty four thousand four hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
984411 Nine hundred eighty four thousand four hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
984412 Nine hundred eighty four thousand four hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
984413 Nine hundred eighty four thousand four hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
984414 Nine hundred eighty four thousand four hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
984415 Nine hundred eighty four thousand four hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
984416 Nine hundred eighty four thousand four hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
984417 Nine hundred eighty four thousand four hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
984418 Nine hundred eighty four thousand four hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
984419 Nine hundred eighty four thousand four hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
984420 Nine hundred eighty four thousand four hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
984421 Nine hundred eighty four thousand four hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
984422 Nine hundred eighty four thousand four hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
984423 Nine hundred eighty four thousand four hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
984424 Nine hundred eighty four thousand four hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
984425 Nine hundred eighty four thousand four hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
984426 Nine hundred eighty four thousand four hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
984427 Nine hundred eighty four thousand four hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
984428 Nine hundred eighty four thousand four hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
984429 Nine hundred eighty four thousand four hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
984430 Nine hundred eighty four thousand four hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
984431 Nine hundred eighty four thousand four hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
984432 Nine hundred eighty four thousand four hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
984433 Nine hundred eighty four thousand four hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
984434 Nine hundred eighty four thousand four hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
984435 Nine hundred eighty four thousand four hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
984436 Nine hundred eighty four thousand four hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
984437 Nine hundred eighty four thousand four hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
984438 Nine hundred eighty four thousand four hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
984439 Nine hundred eighty four thousand four hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
984440 Nine hundred eighty four thousand four hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
984441 Nine hundred eighty four thousand four hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
984442 Nine hundred eighty four thousand four hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
984443 Nine hundred eighty four thousand four hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
984444 Nine hundred eighty four thousand four hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
984445 Nine hundred eighty four thousand four hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
984446 Nine hundred eighty four thousand four hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
984447 Nine hundred eighty four thousand four hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
984448 Nine hundred eighty four thousand four hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
984449 Nine hundred eighty four thousand four hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
984450 Nine hundred eighty four thousand four hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
984451 Nine hundred eighty four thousand four hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
984452 Nine hundred eighty four thousand four hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
984453 Nine hundred eighty four thousand four hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
984454 Nine hundred eighty four thousand four hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
984455 Nine hundred eighty four thousand four hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
984456 Nine hundred eighty four thousand four hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
984457 Nine hundred eighty four thousand four hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
984458 Nine hundred eighty four thousand four hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
984459 Nine hundred eighty four thousand four hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
984460 Nine hundred eighty four thousand four hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
984461 Nine hundred eighty four thousand four hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
984462 Nine hundred eighty four thousand four hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
984463 Nine hundred eighty four thousand four hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
984464 Nine hundred eighty four thousand four hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
984465 Nine hundred eighty four thousand four hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
984466 Nine hundred eighty four thousand four hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
984467 Nine hundred eighty four thousand four hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
984468 Nine hundred eighty four thousand four hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
984469 Nine hundred eighty four thousand four hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
984470 Nine hundred eighty four thousand four hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
984471 Nine hundred eighty four thousand four hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
984472 Nine hundred eighty four thousand four hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
984473 Nine hundred eighty four thousand four hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
984474 Nine hundred eighty four thousand four hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
984475 Nine hundred eighty four thousand four hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
984476 Nine hundred eighty four thousand four hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
984477 Nine hundred eighty four thousand four hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
984478 Nine hundred eighty four thousand four hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
984479 Nine hundred eighty four thousand four hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
984480 Nine hundred eighty four thousand four hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
984481 Nine hundred eighty four thousand four hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
984482 Nine hundred eighty four thousand four hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
984483 Nine hundred eighty four thousand four hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
984484 Nine hundred eighty four thousand four hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
984485 Nine hundred eighty four thousand four hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
984486 Nine hundred eighty four thousand four hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
984487 Nine hundred eighty four thousand four hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
984488 Nine hundred eighty four thousand four hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
984489 Nine hundred eighty four thousand four hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
984490 Nine hundred eighty four thousand four hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
984491 Nine hundred eighty four thousand four hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
984492 Nine hundred eighty four thousand four hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
984493 Nine hundred eighty four thousand four hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
984494 Nine hundred eighty four thousand four hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
984495 Nine hundred eighty four thousand four hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
984496 Nine hundred eighty four thousand four hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
984497 Nine hundred eighty four thousand four hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
984498 Nine hundred eighty four thousand four hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
984499 Nine hundred eighty four thousand four hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
984500 Nine hundred eighty four thousand five hundredไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 984401 ถึง 984500 (Nine hundred eighty four thousand four hundred and one to Nine hundred eighty four thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 984501-984600, 984601-984700, 984701-984800, 984801-984900, 984901-985000, 985001-985100, 985101-985200, 985201-985300, 985301-985400, 985401-985500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 984301-984400, 984201-984300, 984101-984200, 984001-984100, 983901-984000, 983801-983900, 983701-983800, 983601-983700, 983501-983600, 983401-983500