วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 984201 ถึง 984300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 984201 ถึง 984300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 984201 ถึง 984300 (Nine hundred eighty four thousand two hundred and one to Nine hundred eighty four thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
984201 Nine hundred eighty four thousand two hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
984202 Nine hundred eighty four thousand two hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สอง
984203 Nine hundred eighty four thousand two hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม
984204 Nine hundred eighty four thousand two hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่
984205 Nine hundred eighty four thousand two hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
984206 Nine hundred eighty four thousand two hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก
984207 Nine hundred eighty four thousand two hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
984208 Nine hundred eighty four thousand two hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด
984209 Nine hundred eighty four thousand two hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
984210 Nine hundred eighty four thousand two hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
984211 Nine hundred eighty four thousand two hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
984212 Nine hundred eighty four thousand two hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
984213 Nine hundred eighty four thousand two hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
984214 Nine hundred eighty four thousand two hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
984215 Nine hundred eighty four thousand two hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
984216 Nine hundred eighty four thousand two hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
984217 Nine hundred eighty four thousand two hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
984218 Nine hundred eighty four thousand two hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
984219 Nine hundred eighty four thousand two hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
984220 Nine hundred eighty four thousand two hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
984221 Nine hundred eighty four thousand two hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
984222 Nine hundred eighty four thousand two hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
984223 Nine hundred eighty four thousand two hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
984224 Nine hundred eighty four thousand two hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
984225 Nine hundred eighty four thousand two hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
984226 Nine hundred eighty four thousand two hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
984227 Nine hundred eighty four thousand two hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
984228 Nine hundred eighty four thousand two hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
984229 Nine hundred eighty four thousand two hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
984230 Nine hundred eighty four thousand two hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
984231 Nine hundred eighty four thousand two hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
984232 Nine hundred eighty four thousand two hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
984233 Nine hundred eighty four thousand two hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
984234 Nine hundred eighty four thousand two hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
984235 Nine hundred eighty four thousand two hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
984236 Nine hundred eighty four thousand two hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
984237 Nine hundred eighty four thousand two hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
984238 Nine hundred eighty four thousand two hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
984239 Nine hundred eighty four thousand two hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
984240 Nine hundred eighty four thousand two hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
984241 Nine hundred eighty four thousand two hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
984242 Nine hundred eighty four thousand two hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
984243 Nine hundred eighty four thousand two hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
984244 Nine hundred eighty four thousand two hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
984245 Nine hundred eighty four thousand two hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
984246 Nine hundred eighty four thousand two hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
984247 Nine hundred eighty four thousand two hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
984248 Nine hundred eighty four thousand two hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
984249 Nine hundred eighty four thousand two hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
984250 Nine hundred eighty four thousand two hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
984251 Nine hundred eighty four thousand two hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
984252 Nine hundred eighty four thousand two hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
984253 Nine hundred eighty four thousand two hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
984254 Nine hundred eighty four thousand two hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
984255 Nine hundred eighty four thousand two hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
984256 Nine hundred eighty four thousand two hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
984257 Nine hundred eighty four thousand two hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
984258 Nine hundred eighty four thousand two hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
984259 Nine hundred eighty four thousand two hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
984260 Nine hundred eighty four thousand two hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
984261 Nine hundred eighty four thousand two hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
984262 Nine hundred eighty four thousand two hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
984263 Nine hundred eighty four thousand two hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
984264 Nine hundred eighty four thousand two hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
984265 Nine hundred eighty four thousand two hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
984266 Nine hundred eighty four thousand two hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
984267 Nine hundred eighty four thousand two hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
984268 Nine hundred eighty four thousand two hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
984269 Nine hundred eighty four thousand two hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
984270 Nine hundred eighty four thousand two hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
984271 Nine hundred eighty four thousand two hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
984272 Nine hundred eighty four thousand two hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
984273 Nine hundred eighty four thousand two hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
984274 Nine hundred eighty four thousand two hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
984275 Nine hundred eighty four thousand two hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
984276 Nine hundred eighty four thousand two hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
984277 Nine hundred eighty four thousand two hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
984278 Nine hundred eighty four thousand two hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
984279 Nine hundred eighty four thousand two hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
984280 Nine hundred eighty four thousand two hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
984281 Nine hundred eighty four thousand two hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
984282 Nine hundred eighty four thousand two hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
984283 Nine hundred eighty four thousand two hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
984284 Nine hundred eighty four thousand two hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
984285 Nine hundred eighty four thousand two hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
984286 Nine hundred eighty four thousand two hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
984287 Nine hundred eighty four thousand two hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
984288 Nine hundred eighty four thousand two hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
984289 Nine hundred eighty four thousand two hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
984290 Nine hundred eighty four thousand two hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
984291 Nine hundred eighty four thousand two hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
984292 Nine hundred eighty four thousand two hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
984293 Nine hundred eighty four thousand two hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
984294 Nine hundred eighty four thousand two hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
984295 Nine hundred eighty four thousand two hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
984296 Nine hundred eighty four thousand two hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
984297 Nine hundred eighty four thousand two hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
984298 Nine hundred eighty four thousand two hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
984299 Nine hundred eighty four thousand two hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
984300 Nine hundred eighty four thousand three hundredไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 984201 ถึง 984300 (Nine hundred eighty four thousand two hundred and one to Nine hundred eighty four thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 984301-984400, 984401-984500, 984501-984600, 984601-984700, 984701-984800, 984801-984900, 984901-985000, 985001-985100, 985101-985200, 985201-985300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 984101-984200, 984001-984100, 983901-984000, 983801-983900, 983701-983800, 983601-983700, 983501-983600, 983401-983500, 983301-983400, 983201-983300