วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 984101 ถึง 984200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 984101 ถึง 984200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 984101 ถึง 984200 (Nine hundred eighty four thousand one hundred and one to Nine hundred eighty four thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
984101 Nine hundred eighty four thousand one hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
984102 Nine hundred eighty four thousand one hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
984103 Nine hundred eighty four thousand one hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
984104 Nine hundred eighty four thousand one hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
984105 Nine hundred eighty four thousand one hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
984106 Nine hundred eighty four thousand one hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
984107 Nine hundred eighty four thousand one hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
984108 Nine hundred eighty four thousand one hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
984109 Nine hundred eighty four thousand one hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
984110 Nine hundred eighty four thousand one hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
984111 Nine hundred eighty four thousand one hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
984112 Nine hundred eighty four thousand one hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
984113 Nine hundred eighty four thousand one hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
984114 Nine hundred eighty four thousand one hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
984115 Nine hundred eighty four thousand one hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
984116 Nine hundred eighty four thousand one hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
984117 Nine hundred eighty four thousand one hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
984118 Nine hundred eighty four thousand one hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
984119 Nine hundred eighty four thousand one hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
984120 Nine hundred eighty four thousand one hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
984121 Nine hundred eighty four thousand one hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
984122 Nine hundred eighty four thousand one hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
984123 Nine hundred eighty four thousand one hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
984124 Nine hundred eighty four thousand one hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
984125 Nine hundred eighty four thousand one hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
984126 Nine hundred eighty four thousand one hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
984127 Nine hundred eighty four thousand one hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
984128 Nine hundred eighty four thousand one hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
984129 Nine hundred eighty four thousand one hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
984130 Nine hundred eighty four thousand one hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
984131 Nine hundred eighty four thousand one hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
984132 Nine hundred eighty four thousand one hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
984133 Nine hundred eighty four thousand one hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
984134 Nine hundred eighty four thousand one hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
984135 Nine hundred eighty four thousand one hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
984136 Nine hundred eighty four thousand one hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
984137 Nine hundred eighty four thousand one hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
984138 Nine hundred eighty four thousand one hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
984139 Nine hundred eighty four thousand one hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
984140 Nine hundred eighty four thousand one hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
984141 Nine hundred eighty four thousand one hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
984142 Nine hundred eighty four thousand one hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
984143 Nine hundred eighty four thousand one hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
984144 Nine hundred eighty four thousand one hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
984145 Nine hundred eighty four thousand one hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
984146 Nine hundred eighty four thousand one hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
984147 Nine hundred eighty four thousand one hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
984148 Nine hundred eighty four thousand one hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
984149 Nine hundred eighty four thousand one hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
984150 Nine hundred eighty four thousand one hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
984151 Nine hundred eighty four thousand one hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
984152 Nine hundred eighty four thousand one hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
984153 Nine hundred eighty four thousand one hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
984154 Nine hundred eighty four thousand one hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
984155 Nine hundred eighty four thousand one hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
984156 Nine hundred eighty four thousand one hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
984157 Nine hundred eighty four thousand one hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
984158 Nine hundred eighty four thousand one hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
984159 Nine hundred eighty four thousand one hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
984160 Nine hundred eighty four thousand one hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
984161 Nine hundred eighty four thousand one hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
984162 Nine hundred eighty four thousand one hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
984163 Nine hundred eighty four thousand one hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
984164 Nine hundred eighty four thousand one hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
984165 Nine hundred eighty four thousand one hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
984166 Nine hundred eighty four thousand one hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
984167 Nine hundred eighty four thousand one hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
984168 Nine hundred eighty four thousand one hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
984169 Nine hundred eighty four thousand one hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
984170 Nine hundred eighty four thousand one hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
984171 Nine hundred eighty four thousand one hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
984172 Nine hundred eighty four thousand one hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
984173 Nine hundred eighty four thousand one hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
984174 Nine hundred eighty four thousand one hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
984175 Nine hundred eighty four thousand one hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
984176 Nine hundred eighty four thousand one hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
984177 Nine hundred eighty four thousand one hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
984178 Nine hundred eighty four thousand one hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
984179 Nine hundred eighty four thousand one hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
984180 Nine hundred eighty four thousand one hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
984181 Nine hundred eighty four thousand one hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
984182 Nine hundred eighty four thousand one hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
984183 Nine hundred eighty four thousand one hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
984184 Nine hundred eighty four thousand one hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
984185 Nine hundred eighty four thousand one hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
984186 Nine hundred eighty four thousand one hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
984187 Nine hundred eighty four thousand one hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
984188 Nine hundred eighty four thousand one hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
984189 Nine hundred eighty four thousand one hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
984190 Nine hundred eighty four thousand one hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
984191 Nine hundred eighty four thousand one hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
984192 Nine hundred eighty four thousand one hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
984193 Nine hundred eighty four thousand one hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
984194 Nine hundred eighty four thousand one hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
984195 Nine hundred eighty four thousand one hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
984196 Nine hundred eighty four thousand one hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
984197 Nine hundred eighty four thousand one hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
984198 Nine hundred eighty four thousand one hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
984199 Nine hundred eighty four thousand one hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
984200 Nine hundred eighty four thousand two hundredไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 984101 ถึง 984200 (Nine hundred eighty four thousand one hundred and one to Nine hundred eighty four thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 984201-984300, 984301-984400, 984401-984500, 984501-984600, 984601-984700, 984701-984800, 984801-984900, 984901-985000, 985001-985100, 985101-985200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 984001-984100, 983901-984000, 983801-983900, 983701-983800, 983601-983700, 983501-983600, 983401-983500, 983301-983400, 983201-983300, 983101-983200